RSS Карта сайта

Сайт ППДУ » Законодавство » Регіональні угоди » Регіональна угода між Катеринопільською районною державною адміністрацією, Катеринопільською районною радою та районною профспілковою організацією працівників державних установ на 2012-2014 роки

Регіональна угода між Катеринопільською районною державною адміністрацією, Катеринопільською районною радою та районною профспілковою організацією працівників державних установ на 2012-2014 роки

 

ЗАРЕЄСТРОВАНО СХВАЛЕНО
Управлінням праці та соціального на спільному засіданні
захисту населення райдержадміністрації Катеринопільської  райдержадміністрації
№ ______«___»____________ 2012року районної ради та районної організації
  профспілки працівників державних установ
Начальник  управління праці  
та соціального захисту населення  
райдержадміністрації  
________________    В.В. Сівак «___» _____________2012 рік

 

 

 

Регіональна угода

між Катеринопільською районною державною адміністрацією, Катеринопільською районною радою та районною профспілковою організацією працівників державних  установ

    на 2012-2014 роки

 

 

 

 

смт  Катеринопіль
 2012 рік

       

 

 

 

СХВАЛЕНО                       

на спільному засіданні Катеринопільської

райдержадміністрації, районної ради

та  районної організації профспілки

працівників державних установ

«______»____________________2012р.

 

 

Р Е Г І О Н А Л Ь Н А    У Г О Д А
між Катеринопільською районною адміністрацією, районною радою
та районною організацією профспілки  працівників державних установ
на 2012-2014 роки

 

І.Загальні положення

         1.1.Угода укладена між Катеринопільською районною адміністрацією,  районною радою  та районною організацією профспілки  працівників державних установ  з метою регулювання соціально-трудових відносин, посилення соціального захисту працівників державних установ та організацій місцевого самоврядування,   включає зобов’язання сторін, якими укладено  цю угоду, щодо створення умов для підвищення ефективності роботи, реалізації на цій основі професійних,  трудових і соціально-економічних прав та інтересів працівників  державних установ.

Положення і норми  Угоди розроблено на основі Кодексу законів про працю України,  Законів України «Про колективні договори і угоди»,  «Про професійні спілки,їх права та гарантії діяльності»,інших законодавчих актів,  Генеральної та Галузевої угод.

1.2.Угоду укладено між Катеринопільською районною  державною адміністрацією,  в особах голови районної державної адміністрації  Бардаченка Олексія  Васильовича,  Катеринопільською районною радою, в особі голови районної ради  Моклюка Андрія Павловича   з однієї сторони та  Катеринопільською   районною організацією профспілки  працівників державних установ в особі голови районного комітету  Завальського Владислава Михайловича, з другої сторони.

1.3.Сторони визнають повноваження одна одної та зобов’язуються дотримуватись принципів соціального партнерства: паритетності представництва, рівноправності сторін, взаємної відповідальності, конструктивності та аргументованості при проведенні переговорів (консультацій) щодо укладення Угоди, внесення змін і доповнень до неї, вирішенні всіх питань, що є предметом угоди.

1.4.Угода укладена на три роки  та діє до укладення нової. Угода набуває чинності з дня її прийняття на спільному засіданні і підписанні представниками сторін.

1.5.Положення угоди поширюється на всіх працівників державних установ та організацій місцевого самоврядування  району,  окремі положення угоди поширюються на пенсіонерів та інвалідів праці, які звільнилися, але не втратили зв’язок з організаціями та установами та беруть участь у їх громадському житті, на працівників, з якими розірвано трудовий договір з ініціативи адміністрації (за скороченням штату або у зв’язку з реорганізацією установи), до часу їх працевлаштування.

1.6.Сторони визнають угоду нормативним актом,   її норми і положення діють безпосередньо і є обов’язковими для виконання  адміністрацією, працівниками установ  та  районною організацією профспілки  працівників державних установ.

1.7.Зміни і доповнення до угоди вносяться у разі потреби за взаємною згодою сторін та при  зміні чинного законодавства,  генеральної та галузевої угод з питань, що є предметом угоди.

1.8.Жодна із сторін протягом дії угоди не може в односторонньому порядку приймати рішення щодо зміни діючих положень, або призупинити їх виконання.

1.9.Для врегулювання розбіжностей і спірних питань сторони використовують примирні процедури, передбачені статтею 11  Закону України «Про колективні договори і угоди».

 

ІІ.Трудові відносини і забезпечення зайнятості

 

Районна державна адміністрація,  районна рада спільно з адміністраціями державних установ і організацій району зобов’язуються:

 

2.1.Питання трудових відносин  працівників  регулювати згідно з Кодексом Законів про працю України,  Законами України «Про державну службу»,  «Про місцеве самоврядування» та іншими нормативно-правовими актами  України.

2.2.Не погіршувати становище працівників   державних установ, визначене законодавством,  галузевою угодою, колективними договорами установ і організацій.

2.3.Забезпечити державні установи  та організації кадрами,  їх повну зайнятість і використання за фахом і кваліфікацією відповідно до Законів України «Про державну службу» і «Про службу в органах місцевого самоврядування в Україні».

2.4.Проводити навчання  для підвищення рівня фахових економічних та правових знань працюючих.

2.5.Надавати переважне право в просуванні по службі спеціалістам  високої кваліфікації, ініціативним, тим, хто постійно працює над підвищенням  свого професійного рівня.

2.6.Створювати достатні матеріально –технічні умови на робочих місцях для виконання виробничих завдань.

2.7.Здійснювати організацію та проведення оглядів –конкурсів на кращого державного службовця та кращого працівника місцевого самоврядування.

2.8.Визначати тривалість робочого часу відповідно до законодавства про працю України з урахуванням особливостей Законів України «Про державну службу», «Про службу в органах місцевого самоврядування» та інших нормативних актів. Зміни режиму  роботи,  графіки відпусток працівників державних установ узгоджувати з профспілковими комітетами.

2.9.Для виконання невідкладної  та непередбаченої роботи за письмовим розпорядженням адміністрації та погодженням з профкомами залучати працівників  у вихідні, святкові та неробочі дні, з компенсацією відповідно до чинного законодавства.  Працівники –державні службовці можуть відкликатися з щорічної або додаткової відпустки лише у встановленому законодавством порядку.

2. 10. Надавати працівникам відпустки відповідно до Законів України «Про відпустки»,  «Про державну службу», «Про службу в органах місцевого самоврядування»  інших законів та нормативно-правових актів України. Сприяти працівникам державних  установ у наданні чи перенесенні чергової  відпустки протягом поточного року у випадках їх оздоровлення (отримання чи придбання путівки на санаторно-курортне лікування).
2.11 . Графіки щорічних оплачуваних відпусток в кожному колективі затверджувати за погодженням з профспілковим комітетом (профорганізатором) до 15 січня кожного наступного року.
2.12. Своєчасно надавати працівникам додаткові відпустки:

у зв’язку з навчанням (стаття 1З-20 Закону України “Про відпустки»);

працівникам, які є донорами;  забезпечити надання пільг та гарантій, передбачених Законом України «Про донорство крові та їх компонентів»;

батькам, які мають дітей шкільного віку, часто хворіють, надавати відпустки за їх бажанням, в період літніх канікул.
2.13 . Надавати працівникам додаткову відпустку за їх заявою із збереженням заробітної плати, при наявності економії фонду оплати праці, у випадках:

– батькові при народженні дитини — З дні;

– при шлюбі працівника або його дітей — З дні;

– при смерті подружжя або його близьких родичів — З дні;

– ювілейних дат з дня народження (50,55,60) — 1 день;

– жінкам, діти яких навчаються у 1-4 класах (1 вересня та в день закінчення навчального року) -1 день.

 

Районна профспілкова організація працівників державних установ зобов’язується:

 

2.14.Здійснювати контроль за виконанням положень цього розділу, своєчасністю внесення записів до трудових книжок, видання наказів про прийняття, звільнення, переведення на іншу роботу, зміни в режимі праці і відпочинку та ознайомлення з цими наказами працівників. Надавати членам профспілки безкоштовну правову допомогу та консультації з питань законодавства. Представляти та відстоювати їх права у відносинах з адміністрацією.

2.15. Проводити роботу в трудових колективах з формування у працівників почуття відповідальності за виконання завдань, досягнення високих результатів виробничої  діяльності; проводити роботу з виховання у працівників дбайливого ставлення до майна установ; організовувати збір та узагальнення пропозицій працівників з питань поліпшення виконання завдань,  домагатися їх реалізації,  вести контроль за веденням та зберіганням трудових книжок працівників.

2.16. Брати участь у проведенні адміністрацією оглядів-конкурсів.

2.17. Проводити огляди-конкурси «Кращий  колективний договір» та «Краща профспілкова організація».  Надавати трудовим колективам практичну допомогу при укладанні колективних договорів та угод та при підведенні підсумків їх виконання.
Сторони зобов’язуються:


2. 18. Запобігати виникненню колективних трудових спорів, конфліктів, а в разі виникнення, прагнути їх розв’язати шляхом конструктивного діалогу, без припинення роботи.
2.19. Забезпечити необхідні умови для ефективної роботи комісій по розгляду трудових спорів (КТС) в державних установах і організаціях району.

ІІІ. Оплата праці

Районна державна адміністрація, районна рада спільно з адміністраціями державних установ зобов’язуються:

3.1 . Оплату праці працівників державних установ здійснювати в межах бюджетних асигнувань згідно з «Положенням  про умови оплати праці», розробленим відповідно до Постанови Кабінету Міністрів України №268 від 09.03.2006року.
3.2. Виплату заробітної плати працівникам здійснювати в строки, встановлені законодавством та колективними договорами, але не рідше 2-х разів на місяць.
3.3. При наявності заборгованості із заробітної плати складати графіки її повного погашення.
3 .4. Індексацію заробітної  плати у зв’язку із зростанням індексу споживчих цін здійснювати згідно із законодавством.
3.5. Преміювання працівників здійснювати відповідно до їх особистого внеску в загальні результати роботи в межах фонду преміювання. Положення про преміювання затверджувати адміністраціями та профспілковими комітетами.
3.6. Виплачувати працівникам допомогу для оздоровлення при наданні щорічної відпустки та матеріальну допомогу для вирішення соціально-побутових питань, у розмірах, визначених законодавством, в межах затверджених асигнувань на оплату праці.
3.7. Обчислювати та виплачувати щорічні надбавку за високі досягнення у праці або за виконання особливо важливої роботи відповідно до Постанови  Кабінету Міністрів України №268 від09.003.2006 року в межах затверджених асигнувань на заробітну плату.
3.8. Забезпечити гласність умов оплати праці, порядку виплати заробітної плати, інших доплат, надбавок,  положення  про преміювання, виплати винагород, інших заохочувальних і компенсаційних виплат.
3.9. Всі зміни в умовах оплати праці погоджувати з профспілковим комітетом, профорганізаторами  та не пізніше, як за два місяці до їх введення, ознайомлювати працюючих.

Районна профспілкова організація працівників державних установ зобов’язується:

3.10. Здійснювати контроль за дотриманням законодавства з питань оплати праці, своєчасною виплатою заробітної плати.
3.11 . При необхідності проводити перевірки розмірів і підстав нарахування працівникам  державних установ заробітної  плати, премій, доплат та відрахувань з них.

ІV. Охорона праці та здоров’я

Районна державна адміністрація, районна рада спільно з адміністраціями державних  установ і організацій району зобов’язуються:
4. 1 . Створювати в кожному трудовому підрозділі та на робочому місці здорові і безпечні умови праці відповідно до вимог діючих норм і правил. Забезпечити суворе дотримання посадовими особами і працівниками вимог Закону України “Про охорону праці ” та нормативних актів по техніці безпеки.
4.2. Проводити навчання та інструктажі з охорони праці усіх працюючих відповідно до вимог Типового положення. Не допускати до роботи працівників, які не пройшли навчання,  інструктажі і перевірку знань з охорони праці.
4.3. Забезпечувати своєчасне проведення розслідувань та обліку нещасних випадків, які трапилися при виконанні службових обов’язків.

4.4. При формуванні кошторису передбачати видатки на охорону праці у розмірі  0,2% від фонду оплати праці. Забезпечувати використання цих коштів на зазначені цілі.
4 .5 . Щорічно організовувати проведення медичних профоглядів працівників державних установ. Забезпечувати проведення атестації  робочих місць з шкідливими умовами праці.
4.6. Забезпечувати безоплатно спецодягом та іншими засобами індивідуального захисту, а також миючими. знешкоджувальними засобами працівників відповідних професій, відповідно до додатків до колективних договорів.
4.7. Кожну установу забезпечувати аптечками з набором медикаментів для надання невідкладної  швидкої  медичної допомоги.

 

Районна профспілкова організація працівників державних установ зобов’язується:

4.8. Здійснювати контроль за дотриманням адміністраціями установ і організацій законодавства про охорону праці, створення безпечних умов праці та належних виробничих і санітарних умов.
4.9. Брати участь у розробці комплексних заходів з питань охорони праці, оцінюванні умов праці на робочих місцях.
4.10. Постійно забезпечувати здійснення контролю за наданням в повному розмірі пільг і компенсацій, встановлених Законом України «Про статус і соціальний захист громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи» та іншими законодавчими актами.
4.11 . Регулярно, спільно з адміністрацією та профспілками установ та організацій на зборах трудових колективів розглядати питання стану охорони праці, вносити пропозиції для його поліпшення.
4.12. Сприяти організації  роботи комісії  з питань охорони праці і техніки безпеки в державних установах району, підвищенню їх дієвості та кваліфікації.

V. Соціальний захист

Районна державна адміністрація, районна рада спільно з адміністраціями державних установ і організацій району зобов’язуються:

5.1. В міру фінансових можливостей надавати матеріальну допомогу працівникам, сума доходів яких не забезпечує достатній рівень життя.
5.2. Сприяти через комісії  по соціальному страхуванню установ та організацій, забезпеченню працівників та членів їх сімей путівками для лікування і оздоровлення. Аналізувати причини тимчасово непрацездатності працівників та сприяти організації медичних обстежень.
5.3. Відраховувати кошти на культурно-масову, фізкультурну і оздоровчу роботу в розмірі не менше 0,3% фонду оплати праці у визначеному законодавством порядку.
5.4. Виділяти кошти на сімейне оздоровлення та оздоровлення дітей працівників‚ у дитячих оздоровчих таборах в період літніх канікул (в межах фінансових можливостей).
5.5. Сприяти працівникам у навчанні та підвищенні кваліфікації.

5.6. Включати представника профспілкового комітету до складу комісій:
– з атестації державних службовців;
– соціального страхування;
-. атестації робочих місць;
– конкурсних комісій.

   Районна профспілкова організація працівників державних установ зобов’язується:

5.7 . Сприяти організації оздоровлення, сімейного відпочинку та лікування працівників державних установ,  дітей працюючих у оздоровчих закладах. Щорічно проводити облік працівників, які потребують лікування у санаторіях і пансіонатах.
5.8. Організовувати проведення культурно-масових, фізкультурних і оздоровчих заходів для працівників  державних установ та членів їх сімей.
5.9. Контролювати дотримання законодавства та колдоговірних зобов’язань з питань соціально-побутового забезпечення працівників державних установ.
5.10. Контролювати ефективність використання коштів на соціально-культурні заходи.
5.11 . За рахунок коштів проф. бюджету надавати матеріальну допомогу членам профспілкової  організації:

–         багатодітним сім’ям та одиноким матерям;

–          працівникам, які перебувають на тривалому стаціонарному лікуванні, при необхідності проведення операції;

–          у разі смерті працівника чи близьких родичів та інших випадках.

5.12. Надавати безкоштовні юридичні консультації працівникам державних установ, захищати  їх права та інтереси згідно з чинним законодавством в державних і місцевих органах влади, трудових колективах, судах.

VІ. Гарантії діяльності профспілкової організації

Районна державна адміністрація, районна рада спільно з адміністраціями державних установ і організацій району зобов’язуються:

6.1. Забезпечувати гарантії прав профспілки, встановлені Законом України “Про професійні спілки, їх права та гарантії діяльності ”.
6.2. Для забезпечення роботи профспілкової  організації державних установ і
проведення профспілкових зібрань (конференцій,  зборів, засідань райкому)
надавати безкоштовно приміщення з необхідним обладнанням, опаленням, освітленням, прибиранням, охороною, а також у постійне користування засоби зв’язку і при необхідності транспорт (ст.249 КЗпП України).
6.3. Забезпечити організацію безготівкового утримання із заробітної  плати працівників, членів профспілки, членських профспілкових внесків через бухгалтерію установ (перераховувати: обкому профспілки — 35%, райкому —65%) в день виплати заробітної  плати.
6.4. Адміністраціям державних установ, організацій Катеринопільського району виділяти головам профкомів, профорганізаторам 1 -2 дні в місяць (або погодинно на тиждень) для виконання громадської профспілкової роботи.
6.5. Забезпечити участь представника райкому профспілки працівників державних установ на нарадах керівників державних установ і організацій району з питань дотримання трудового законодавства і соціального захисту  працівників державних установ.   Забезпечити безперешкодну роботу профспілкових органів та їх членів при здійсненні контролю за дотриманням законодавства про працю та за побутовим обслуговуванням працівників (ст.243 КЗпП України).

6.6.Не застосовувати до працівників,обраних до складу профспілкових органів дисциплінарних стягнень без погодження з відповідними профорганами.

VІІ. Заключні положення

З метою реалізації положень цієї угоди сторони домовилися:

7.1. Контроль за виконанням цієї угоди здійснює спільна комісія представників сторін. Результати перевірки оформлюються актом.  При здійснені контролю за виконанням угоди надавати необхідну для цього інформацію. Самостійно визначати механізм здійснення контрою за виконанням положень угоди.

7.2.Один раз на рік виконання угоди розглядати на спільному засіданні представників від адміністрації та профспілкової організації. Кожна із сторін безпосередньо несе відповідальність за виконання взятих зобов’язань.

7.3.Угоду укладено в трьох примірниках,що зберігаються у кожної із сторін і мають однакову юридичну силу.

7.4.За дорученням сторін угоду підписали:

 

Голова Катеринопільської районної Голова Катеринопільської районної Голова Катеринопільського районного
державної адміністрації ради комітету  профспілки працівників

державних установ

     

_____________О.В.Бардаченко _____________А.П.Моклюк ________________В.М. Завальський