RSS Карта сайта

Сайт ППДУ » Законодавство » Галузеві угоди » Галузева угода між Міністерством надзвичайних ситуацій Украйни та Профспілками працівників державних установ України, атомної енергетики і промисловості України та трудящих металургійної і гірничодобувної промисловості України на 2012-2015 роки

Галузева угода між Міністерством надзвичайних ситуацій Украйни та Профспілками працівників державних установ України, атомної енергетики і промисловості України та трудящих металургійної і гірничодобувної промисловості України на 2012-2015 роки

Галузева угода між Міністерством надзвичайних ситуацій Украйни та Профспілками працівників державних установ України, атомної енергетики і промисловості України та трудящих металургійної і гірничодобувної промисловості України на 2012-2015 роки

1. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ


Галузева угода (далі – Угода) – це акт соціального партнерства, яким встановлюються основні норми, принципи та взаємні зобов’язання сторін щодо регулювання соціально-економічних та трудових відносин, надання додаткових соціально-економічних гарантій та трудових пільг. Угода укладена відповідно до Законів України «Про колективні договори і угоди», «Про оплату праці», «Про державні соціальні стандарти та державні соціальні гарантії», «Про Державний бюджет України» на відповідний термін, на підставі Генеральної угоди про регулювання основних принципів і норм реалізації соціально-економічної політики і трудових відносин в Україні на 2010—2012 та постанови Кабінету Міністрів України від 5 квітня 1994 р. № 225 «Про порядок повідомної реєстрації галузевих і регіональних угод, колективних договорів».

1.1. Сторонами Угоди є Міністерство надзвичайних ситуацій України (далі – МНС ) з одного боку, в особі Міністра та Профспілками працівників державних установ України, атомної енергетики і промисловості України та трудящих металургійної і гірничодобувної промисловості України (далі – Профспілки).
1.2. Угода поширюється на всіх працівників, прийнятих на умовах найму незалежно від форми трудового договору, підприємств, організацій, установ незалежно від форм власності, що знаходяться у сфері управління МНС (далі – Підприємства). Положення Угоди діють безпосередньо і поширюються на всіх суб`єктів, які перебувають у сфері дії кожної із Сторін, які підписали цю Угоду.
1.3. Угода встановлює мінімальні норми, пільги, гарантії і умови оплати праці та інші взаємні зобов’язання, які є обов’язковими для Сторін, Підприємств та для застосування під час укладання колективних договорів як мінімальних гарантій.
1.4. Договори і угоди, укладені колективно або індивідуально та розпорядчі документи МНС України, Підприємств не можуть погіршувати становище працівників порівняно з Угодою. Положення документів, які погіршують становище працівників порівняно з чинним законодавством та Угодою, вважаються недійсними.
Обмеження в оплаті праці, що застосовується у зв’язку із заборгованістю заробітної плати, не може застосовуватись на Підприємствах, які не мають такої заборгованості перед працівниками.
1.5. Угода набуває чинності з дня її підписання представниками Сторін і діє до укладення нової або перегляду цієї Угоди. У випадку ліквідації однієї із сторін Угода діє протягом всього строку проведення ліквідації.
1.6. Роз’яснення щодо застосування Угоди не можуть суперечити чинному законодавству і положенням Угоди та надаються спільно за підписом керівників Сторін або за їх дорученнями на рівні відповідних самостійних структурних підрозділів.
1.7. Жодна із Сторін, яка уклала Угоду, не може протягом терміну її дії в односторонньому порядку припинити виконання взятих на себе зобов’язань або приймати рішення з питань, що регулюються Угодою.
1.8. Усі рішення, які регулюють соціально-трудові відносини на рівні Сторін, мають попередньо обговорюватись Сторонами при проведенні завчасних консультацій. На рівні Підприємств зазначені питання вирішуються керівниками та відповідними організаційними ланками Профспілок на умовах, визначених колективними договорами.
1.9. Сторони за взаємною згодою можуть вносити зміни та доповнення до Угоди. Пропозиції однієї із Сторін є обов’язковими для розгляду другою Стороною. Ці пропозиції розглядаються спільно Сторонами у строк до одного місяця з дня отримання їх іншою Стороною.
1.10. Підприємства раз на півроку звітують МНС України та Профспілкам про виконання Угоди відповідно до розпорядження Кабінету Міністрів України від 30 березня 2011 р. № 261-р «Про затвердження плану заходів щодо реалізації положень Генеральної угоди про регулювання основних принципів і норм реалізації соціально-економічної політики і трудових відносин в Україні на 2010—2012 роки» та наказу МНС України від 01.06.2011 № 546 «Про затвердження Плану заходів щодо реалізації положень Генеральної угоди».
1.11. Контроль за виконанням Угоди здійснюється безпосередньо Сторонами, що її уклали, чи уповноваженими ними представниками у порядку, який визначається Сторонами Угоди самостійно. Кожна із Сторін один раз на півріччя аналізує хід виконання Угоди і в разі невиконання окремих пунктів здійснює додаткові заходи щодо їх реалізації та надає відповідну інформацію іншій стороні.
1.12. Сторони домовились розглядати раз на півроку на спільному засіданні хід реалізації вимог цієї Угоди та стан колективно-договірної роботи на Підприємствах і вживати додаткових заходів щодо реалізації невиконаних положень. Прийняте рішення є обов’язковим для виконання Сторонами.
1.13. МНС України у триденний термін з дня підписання Сторонами Угоди подає її на реєстрацію до Міністерства соціальної політики України і в такий же термін з дня реєстрації надсилає Профспілкам.
Сторони у двотижневий термін з дня реєстрації Угоди надсилають її відповідно керівникам Підприємств і їх профспілковим комітетам.
1.14. Керівники Підприємств за участю відповідних комітетів Профспілок у 10-денний термін після отримання Угоди від МНС України доводять до відома працівників її зміст (до укладення або перегляду колективного договору). Зміст колективного договору доводиться до відома працівників у такий же термін з дня його підписання.
1.15. Сторони сприяють Підприємствам у проведенні колективних переговорів з укладення колективних договорів.
1.16. Підприємствам рекомендовано протягом 2-х місяців з дня реєстрації

Галузевої угоди вносити зміни до колективних договорів.
1.17. Сторони вступають в переговори з укладення нової Угоди не пізніше, ніж за один місяць до закінчення дії цієї Угоди.


2. СТВОРЕННЯ УМОВ ДЛЯ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ СТАБІЛЬНОГО РОЗВИТКУ ГАЛУЗІ

2.1. Сторони визнають взаємну направленість своєї діяльності на створення умов для забезпечення стабільної та ефективної діяльності Підприємств.
2.2. МНС України здійснює керівництво галуззю, виконує покладені завдання та використовує свої права відповідно до чинного законодавства.
2.3. МНС України зобов’язується:
2.3.1. Забезпечити участь представників Профспілок при:
внесенні змін та доповнень до статутів Підприємств у дотриманні соціально-економічних та трудових прав працівників;
розробленні внутрішніх документів Підприємств (правила трудового розпорядку, програми розвитку персоналу тощо), а також внесенні до них змін відповідно до законодавства;
розробленні фінансових планів у частині соціально-економічного розвитку;
підготовці пропозицій стосовно розподілу коштів, що залишаються у розпорядженні Підприємств на соціально-економічний розвиток.
2.3.2. Внести доповнення до статутів Підприємств щодо повноважень
Профспілок представляти інтереси працівників в органах управління.
2.4. Профспілки зобов’язуються:
2.4.1. Сприяти зміцненню трудової дисципліни на Підприємствах.
2.4.2. Брати участь у розробці програм із соціально-економічних питань та сприяти у їх реалізації з метою посилення соціального захисту працівників, створення умов для підвищення ефективності роботи Підприємств, забезпечення професійних, трудових і соціально-економічних гарантій.
2.5. Сторони вживатимуть заходів щодо усунення передумов виникнення колективних трудових спорів (конфліктів), а у разі їх виникнення будуть прагнути до вирішення ситуації без зупинки виробництва.
Представники Сторін братимуть участь у вирішенні колективних трудових спорів (конфліктів) на Підприємствах за ініціативою учасників трудового конфлікту.


3. ГАРАНТІЇ ЗАЙНЯТОСТІ

Сторони домовились:

3.1. Здійснювати заходи щодо збереження та створення нових робочих місць. На рівні Підприємств зазначені заходи здійснюватимуться представниками (органами) Сторін.
3.2. МНС України за погодженням з Профспілками вживатиме заходів щодо недопущення на Підприємствах масових вивільнень працюючих (більше 5% працівників протягом календарного року). Про скорочення більше 5% чисельності працівників повідомляються відповідні територіальні комітети Профспілок, а у разі їх відсутності Центральні комітети Профспілок згідно з чинним законодавством (ст.22 Закону України «Про професійні спілки, їх права та гарантії діяльності»).
3.3. Рішення про скорочення чисельності чи штатів працівників у зв’язку із змінами в організації виробництва та праці, а також про реорганізацію та перепрофілювання Підприємств узгоджується із відповідним профспілковим комітетом Підприємства.
3.4. Сторони зобов’язують керівників Підприємств:
за участю профспілкових комітетів Підприємств розробляти і здійснювати заходи щодо запобігання на Підприємствах масовим звільненням працюючих з ініціативи власника або уповноваженого ним органу;
у разі виникнення об’єктивних причин, що зумовлюють масове звільнення працівників з ініціативи власника або уповноваженого ним органу (розформування, ліквідація, реорганізація, банкрутство, перепрофілювання підприємств, зміна форм власності, часткове зупинення виробництва, скорочення чисельності або штату працівників), здійснювати такий захід лише за умови попереднього (не пізніше, ніж за три місяці) письмового повідомлення відповідного профспілкового органу про причини наступних звільнень, кількість і категорії працівників, яких це може стосуватися, про терміни проведення звільнення, економічне обґрунтування проведення цих заходів, а також намічені заходи щодо забезпечення зайнятості працівників, які вивільняються.
Тримісячний період роботодавець і профком використовують для проведення переговорів, обміну інформацією, здійснення інших заходів, спрямованих на зменшення обсягів вивільнення та забезпечення зайнятості працівників.
Повідомлення роботодавця про наступне вивільнення працівників попередньо розглядається профспілковим органом у 5-ти денний термін. Переговори щодо обґрунтованості намічуваних змін у організації виробництва і праці здійснюється у строк не більше 15 днів. Спільні консультації щодо заходів з працевлаштування пільгових категорій працівників проводяться впродовж наступних 10 днів.
Для проведення переговорів та консультацій роботодавець та профспілковий орган визначають уповноважених представників.
3.5. МНС України вживатиме заходів щодо удосконалення шляхів та механізмів здійснення політики зайнятості і соціального захисту працівників
галузі.
3.6. МНС України зобов’язується
3.6.1. Розглядати можливість працевлаштування на Підприємствах галузі працівників, які вивільняються на підставах, передбачених пунктом 1 ст. 40 КЗпП України.
3.6.2. Зобов’язати керівників Підприємств при вирішенні питання залучення і використання іноземної робочої сили проводити відповідні консультації з профспілковим комітетом.
3.6.3. Забезпечити підвищення кваліфікації працівників Підприємств з метою підвищення рівня їх знань, вмінь та забезпечення їх конкурентоздатності на ринку праці.
3.6.4. Не застосовувати на Підприємствах контрактну форму трудового договору, крім випадків, передбачених законодавством.
Вживати заходів до керівників Підприємств, які порушують чинне законодавство щодо впровадження строкових трудових договорів.
3.6.5. Враховувати думку Профспілок при призначенні або звільненні з посад керівників Підприємств.
3.7. Сторони пропонують роботодавцям та профспілковим комітетам не рідше ніж раз на 5 років визначати у колективних договорах обсяги професійного навчання працівників і загальні витрати коштів на ці цілі відповідно до потреб виробництва та вимог законодавства.
3.8. Сторони зобов’язують керівників Підприємств гарантувати випускникам підвідомчих МНС України навчальних закладів, які навчалися за напрямками діяльності МНС України, перше робоче місце.
3.9. Сторони домовилися, що періодичність підвищення кваліфікації працівників галузі повинна складати не рідше одного разу на 5 років.
3.10. Профспілки зобов’язуються:
здійснювати контроль за виконанням на підприємствах законодавства України з питань праці та зайнятості;
надавати членам профспілок безкоштовну правову допомогу, проводити консультації з питань зайнятості, у разі потреби представляти інтереси членів профспілок для захисту їх трудових прав у судових органах.
брати участь в організації наставництва для молодих робітників.


4. ЗОБОВ’ЯЗАННЯ З ПИТАНЬ ОПЛАТИ ПРАЦI ТА ЗАХИСТУ ЇЇ ВИПЛАТИ

4.1. З метою забезпечення основних потреб працівників не нижче встановлених законом державних соціальних стандартів і державних соціальних гарантій, права працівників на своєчасне отримання заробітної плати і її достатній рівень, захисту працівників у сфері їх доходів, а також використовуючи всі наявні засоби впливу для ліквідації заборгованості із заробітної плати, у разі її виникнення на Підприємствах.
Сторони домовилися:
4.1.1. Умови і розміри оплати праці найманих працівників Підприємств встановлюються колективними договорами з дотриманням Законів України “Про оплату праці”, „Про державні соціальні стандарти та державні соціальні гарантії”, „Про прожитковий мінімум”, умов Генеральної та цієї Угоди, якими визначено мінімальні гарантії в оплаті праці, міжкваліфікаційні та міжпосадові співвідношення згідно з додатками 2-12, переліку доплат і надбавок до тарифних ставок і посадових окладів працівників підприємств і організацій, що мають міжгалузевий характер (додаток 15), та переліку робіт та виробництв із шкідливими і важкими, особливо шкідливими і особливо важкими, зайнятість на яких дає право на доплати за умови праці (додаток 13-14) та орієнтовним переліком професій і посад працівників підприємств, установ і організацій МНС України, на яких за умовами виробництва працівник не має права відлучатися з робочого місця (додаток 16), зокрема
Додаток 1. Склад комісії Сторін з розробки Галузевої угоди на 2012 – 2015 роки
Додаток 2. Коефіцієнти співвідношень мінімальної місячної тарифної ставки робітників за видами виробництв (робіт) і мінімальним розміром тарифної ставки (окладу) робітника першого розряду
Додаток 3. Коефіцієнти співвідношень мінімальних місячних окладів робітників за загальними (наскрізними) професіями і мінімальним розміром тарифної ставки (окладу) робітника першого розряду
Додаток 4. Коефіцієнти співвідношень мінімальних місячних посадових окладів керівників, професіоналів, фахівців, технічних службовців і мінімальним розміром тарифної ставки (окладу) робітника першого розряду
Додаток 5. Тарифні коефіцієнти погодинних тарифних ставок робітників з нормальними умовами праці
Додаток 6. Коефіцієнти співвідношень мінімальної місячної тарифної ставки водіїв автотранспортних засобів ІІІ класу, зайнятих на перевезенні вантажів загального призначення в автогосподарствах промислових підприємств та організацій і мінімального розміру тарифної ставки (окладу) робітника першого розряду
Додаток 7.
Таблиця 1. Коефіцієнти співвідношень мінімальних місячних посадових окладів керівників спеціальних воєнізованих гірничорятувальних (аварійно-рятувальних) загонів МНС України до тарифної ставки (окладу) робітника 1-го розряду
Таблиця 2. Коефіцієнти співвідношень мінімальних місячних посадових окладів професіоналів, фахівців, технічних службовців спеціальних воєнізованих гірничорятувальних (аварійно-рятувальних) загонів МНС України до мінімальної заробітної плати (тарифної ставки (окладу) робітника 1-го розряду
Таблиця 3. Коефіцієнти співвідношень мінімальних місячних посадових окладів робітників спеціальних воєнізованих гірничорятувальних (аварійно-рятувальних) загонів МНС України до тарифної ставки (окладу) робітника 1-го розряду
Таблиця 4. Коефіцієнти співвідношень мінімальних місячних посадових окладів робітників окремих ремонтно-механічних майстерень спеціальних воєнізованих гірничорятувальних (аварійно-рятувальних) загонів МНС України до тарифної ставки (окладу) робітника 1-го розряду
Таблиця 5. Перелік і розміри доплат і надбавок до тарифних ставок, окладів, посадових окладів працівників спеціальних воєнізованих гірничорятувальних (аварійно-рятувальних) загонів МНС України
Додаток 8. Коефіцієнти співвідношень мінімальних місячних посадових окладів керівних працівників, професіоналів, фахівців, технічних службовців, робітників ДП “Центр громадської безпеки 112” до тарифної ставки (окладу) робітника 1-го розряду
Додаток 9. Коефіцієнти співвідношень мінімальних місячних посадових окладів керівних працівників, професіоналів, фахівців, технічних службовців, робітників ДП “Український авіаційних метеорологічний центр” до тарифної ставки (окладу) робітника 1-го розряду
Додаток 10. Коефіцієнти співвідношень мінімальних місячних посадових окладів керівних працівників, професіоналів, фахівців, технічних службовців, робітників ДП “Мобільний рятувальний центр” до тарифної ставки (окладу) робітника 1-го розряду
Додаток 11. Коефіцієнти співвідношень мінімальних місячних посадових окладів керівних працівників, професіоналів, фахівців, технічних службовців, робітників ДП “Агентство Чорнобильінтерінформ” до тарифної ставки (окладу) робітника 1-го розряду
Додаток 12. Коефіцієнти співвідношення місячних посадових окладів керівних спеціалістів, фахівців та робітників Санаторію “Одеський” до тарифної ставки (окладу) робітника 1-го розряду
Додаток 13. Перелік робіт з особливо важкими і особливо шкідливими умовами праці, зайнятість на яких дає право на доплату за умови праці
Додаток 14. Перелік робіт з важкими і шкідливими умовами праці, зайнятість на яких дає право на доплату за умови праці.
Додаток 15. Перелік доплат та надбавок до тарифних ставок і посадових окладів працівників підприємств і організацій, що мають міжгалузевий характер.
Додаток 16. Орієнтовний перелік професій і посад працівників підприємств, установ і організацій МНС України, на яких за умовами виробництва працівник не має права відлучатися з робочого місця

Встановлення доплат на будівельних та ремонтно-будівельних роботах, передбачених Додатками 13, 14 до Угоди, здійснюється на підставі постанови Кабінету Міністрів України від 12.07.2005 № 576 «Про затвердження переліку робіт із важкими шкідливими та особливо шкідливими умовами праці у будівництві, на яких встановлюється підвищена оплата праці».
Встановлення доплат на інших роботах, передбачених Додатками 13, 14 може здійснюватись за рахунок власних коштів підприємства ( стаття 7 Закону України «Про оплату праці»).
4.1.2. На окремих Підприємствах, через об`єктивні причини оплата праці нижче від норм, визначених цією Угодою, але не нижче від державних норм і гарантій в оплаті праці та норм Угоди, що діяли раніше, допускається лише тимчасово на період подолання фінансових труднощів Підприємства терміном не більше як шість місяців.
4.1.3. При встановленні на Підприємствах тарифних сіток, ставок i посадових окладів Підприємства зобов’язані враховувати визначені цією Угодою співвідношення та зберігати галузеву диференціацію в оплаті праці. Формування тарифної сітки та схем посадових окладів проводиться на основі тарифної ставки робітника першого розряду та міжкваліфікаційних (міжпосадових) співвідношень розмірів тарифних ставок (посадових окладів), що встановлюються у розмірах, не нижчих ніж визначені цією Угодою.
4.1.4. Зберігати принцип формування рівнів заробітної плати працівників через прирівнювання до заробітної плати відповідних професій і посад працівників потенційно небезпечних об’єктів (підприємств), що обслуговуються, з числа яких відповідно до існуючих кваліфікаційних вимог комплектується особовий склад Підрозділів
4.1.5. Мінімальний розмір тарифної ставки (окладу) працівника I-го розряду встановлюється на рівні 120% мінімальної заробітної плати, встановлених законодавством.
За умов подальшої зміни законодавчо встановленого розміру мінімальної заробітної плати Підприємства зобов’язані переглянути мінімальний розмір тарифної ставки 1 розряду з дня запровадження нового законодавчо встановленого розміру мінімальної заробітної плати.
4.1.6. Для працівників професій, схеми оплати праці яких не передбачені Угодою, умови оплати праці встановлюються у колективних договорах з дотриманням норм і гарантій, передбачених Галузевими угодами тих галузей, до яких ці роботи належать за характером виробництв.
Конкретні розміри та умови оплати праці, відповідно до ст. 15 Закону України «Про оплату праці», визначені у колективних договорах з дотримання норм і гарантій, передбачених законодавством, Генеральною та цією угодами.
4.2. Верхня межа схеми посадових окладів керівників, професіоналів, фахівців, технічних службовців не повинна перевищувати нижньої межі схеми посадового окладу конкретного працівника більш як на 36%.
4.3. Підприємства одночасно із введенням нових тарифних ставок і посадових окладів здійснюють заходи щодо упорядкування діючих норм і нормативів та систем матеріального заохочення.
4.4. Вважати для Підприємств оптимальним співвідношення посадового окладу (тарифної ставки) у середній заробітній платі працівників не менше 70 відсотків.
4.5. Працівникам підприємств зберегти надбавку до посадового окладу (тарифної ставки) за безперервний стаж роботи, визначену у колективних договорах відповідно до положень, що розроблені на Підприємствах із врахуванням діючих нормативних актів для установ відповідних галузей.
4.6. На підприємствах встановлюються зменшені на 20% норми виробітку для молодих робітників, прийнятих на роботу після закінчення загальноосвітніх шкіл та профтехучилищ, на строк до трьох місяців (для працівників до 18 років строк продовжується до досягнення ними 18 років). При цьому заробітна плата вказаним працівникам виплачується в такому ж розмірі, як і працівникам відповідних категорій при повній тривалості щоденної роботи та норми виробітку.
4.7. У період зміни умов оплати праці на Підприємстві працівникам, яких попереджено про звільнення на підставі пункту 1 ст.40 КЗпП України, встановлюються такі ж тарифні ставки (посадові оклади), як і для інших працівників Підприємства.
4.8. Оплата праці у надурочний час при погодинній системі оплати праці здійснюється у подвійному розмірі годинної ставки.
4.9. Премія за основні результати господарської діяльності нараховується на заробіток за тарифними ставками і посадовими окладами з урахуванням встановлених доплат та надбавок у межах видатків на оплату праці на підставі діючих на Підприємстві положень про преміювання. Зазначені положення розробляються Підприємствами.
Підрозділи у своїх колективних договорах за рахунок власних коштів можуть передбачати інші заохочувальні виплати та допомоги, що не суперечать чинному законодавству України.
4.10. МНС України та Профспілки здійснюватимуть контроль за дотриманням на Підприємствах вимог статті 113 КЗпП України щодо визнання простоїв не з вини працівника. Оплата робочого часу за вимушені простої не з вини працівника проводиться із розрахунку не нижче 100% його тарифної ставки (місячного окладу).
4.11. Оплата праці керівників Підприємств здійснюється за рахунок коштів підприємств на підставі укладених контрактів відповідно до законодавства.
4.12. Зміни форм, систем оплати праці, преміювання, встановлення доплат та надбавок працівникам, а також їх розмірів на Підприємствах проводити за погодженням з профспілковими комітетами.
4.13. Забезпечувати на Підприємствах гласність щодо умов оплати праці, у тому числі про доплати та надбавки, преміювання, компенсаційні та заохочувальні виплати тощо, які повинні бути обов’язковими додатками до колективних договорів.
4.14. Заробітна плата виплачується працівникам регулярно в робочі дні у строки, встановлені колективним договором, але не рідше двох разів на місяць через проміжок часу, що не перевищує шістнадцяти календарних днів.
4.15. Перегляд та введення нових норм виробітку, зміна умов оплати праці в бік їх погіршення здійснюються власником або уповноваженим ним органом (представником власника) з обов’язковим офіційним погодженням з профспілковим комітетом і попередженням працівника не пізніше, ніж за два місяці до їх введення.
4.16. Сторони домовились сприяти забезпеченню у 2012 році зростання рівня заробітної плати на Підприємствах не нижче ніж на 16 відсотків порівняно з 2011 роком відповідно до вимог пункту 2.1 Генеральної угоди.
4.17. Джерелом коштів на оплату праці Підприємств є:
кошти, що виділяються з Державного бюджету;
частина доходу, одержаного в результаті їх господарської діяльності;
інші не заборонені законодавством.
4.18. Сторони домовились, що при виділенні коштів на фінансування робіт пріоритет надається оплаті праці та відшкодуванню Пенсійному фонду витрат на виплату достроково призначених пенсій та сплати внесків до Пенсійного фонду.
4.19. МНС України у межах повноважень здійснює стабільне та у повному обсязі фінансування Підприємств.
4.20. У разі виникнення в окремих випадках на Підприємстві заборгованості із заробітної плати (у т.ч. і при бюджетному фінансуванні):
Сторони відповідно до своїх повноважень застосовуватимуть до відповідних посадових осіб передбачені законодавством заходи впливу з метою забезпечення ліквідації заборгованості на Підприємстві протягом місяця з моменту її виникнення;
Керівники Підприємств:
спільно з відповідними профспілковими комітетами розроблятимуть заходи та графіки її погашення за погодженням з розпорядником коштів відповідного рівня та направлятимуть їх до МНС України та Профспілок для здійснення контролю за виконанням;
забезпечуватимуть щомісячне отримання працівниками витягу з розрахункової відомості (особового рахунка) щодо дати утворення і суми заборгованості із виплати заробітної плати та нарахованої компенсації за її затримку;
першочергово направлятимуть кошти Підприємств на оплату праці.
4.21. Сторони домовились, що при наявності заборгованості із виплати заробітної плати працівникам Підприємства заробітна плата керівникові буде виплачуватися лише водночас з виплатою заробітної плати усім працівникам Підприємства та в тій же частині заробітку, що виплачується всьому колективу. При цьому у керівника не може бути підстав для отримання з каси Підприємства грошових сум під виглядом різних підзвітних сум, завищених коштів на відрядження тощо.
4.22. МНС України зобов’язує керівників Підприємств:
забезпечувати своєчасну і в повному обсязі виплату заробітної плати на Підприємствах та не мати заборгованості з неї;
забезпечити річне збільшення частки працівників, які отримують заробітну плату вищу за розмір трьох прожиткових мінімумів не менше як на 10 відсотків протягом року (пункт 2.17. Генеральної угоди на 2010-2012 рр.);
у тижневий термін надавати на запит виборного органу Профспілок інформацію, яка є в їх розпорядженні, з питань умов та оплати праці працівників, соціально-економічного розвитку Підприємства та виконання Колективного договору і цієї Угоди, а у разі затримки виплати заробітної плати – інформацію про наявність коштів на рахунках Підприємства.
у колективних договорах визначати конкретні зобов’язання гарантій в оплаті праці, у разі наявності заборгованості із заробітної плати – обсягів та строків її погашення з урахуванням умов Угоди, остаточних розрахунків у разі звільнення працівників, відрахувань до соціальних фондів, зменшення дебіторської заборгованості з метою поліпшення фінансового стану.
4.23. Сторони домовились:
забезпечувати дієвий контроль за дотриманням законодавства про оплату праці та норм Генеральної та цієї Угоди;
4.24. МНС України зобов’язується:
4.24.1. При прийнятті рішення про ліквідацію Підприємств (у т.ч. підприємств-банкрутів) вживати заходів щодо забезпечення гарантій з виплати заборгованої заробітної плати та визначення джерел фінансування у разі недостатності коштів боржника та відсутності правонаступника.
4.24.2. Забезпечити проведення індексації грошових доходів працівників Підприємств відповідно до чинного законодавства.
4.24.3. Відповідно до ст. 33 Закону України “Про професійні спілки, їх права та гарантії діяльності” МНС України визнає право Профспілок та їх профспілкових органів вимагати розірвання трудового договору (контракту) з керівником Підприємства при порушенні ним КЗпП України, інших законів України та цієї Угоди та прийматиме у таких випадках відповідні рішення.
4.25. МНС України визнає право Профспілок та їх профспілкових органів відповідно до ст. 23 Закону України “Про професійні спілки, їх права та гарантії діяльності” здійснювати громадський контроль за виплатою заробітної плати, відповідністю штатних розписів колективним договорам, перевіряти розрахунки з оплати праці, а також додержання законодавства про працю з цього питання.
4.26. Профспілки зобов’язуються:
постійно проводити аналіз і оцінку стану реалізації законодавства про оплату праці та вносити пропозиції щодо його удосконалення;
здійснювати громадський контроль за створенням на підприємствах умов та режимів роботи, що дозволяють забезпечувати рівень оплати праці вищий, ніж встановлений розмір прожиткового мінімуму;
надавати консультації та правову допомогу працівникам − членам профспілок у захисті їх прав з питань оплати праці, представляти їх інтереси в органах з розгляду трудових спорів.
здійснювати інші заходи, передбачені законодавством.


5. РЕЖИМ ПРАЦI ТА ВIДПОЧИНКУ

Сторони домовилися:
5.1. Дотримуватись встановлених законодавством норм тривалості робочого часу.
5.2. Режим роботи (графіки роботи), тривалість робочого часу та часу відпочинку працівників Підприємств визначаються колективними договорами. Правила внутрішнього трудового розпорядку є невід’ємною частиною колективного договору.
Зміна режиму робочого часу на Підприємствах проводиться тільки у встановленому законом порядку з обов’язковим попереднім погодженням з профспілковим комітетом.
Режим праці в Підрозділах поділяється в залежності від періоду діяльності Підрозділу на режим праці міжаварійного періоду і режим праці при ліквідації надзвичайної ситуації.
Режим праці в міжаварійний період забезпечує цілодобову готовність підрозділів до негайного виконання робіт за призначенням. Праця організована як чергування оперативних груп (відділень), оперативного командного складу із виконанням робіт, передбачених графіком несення служби, відповідно до профілю Підрозділу (учбово-тренувальні заняття, практична та попереджувальна робота на об’єктах, що обслуговуються. роботи по забезпеченню життєдіяльності Підрозділу). Тривалість чергувань (змін) визначається згідно з графіком, затвердженим в порядку, передбаченому чинним законодавством, та погодженим з органом, що представляє інтереси трудового колективу і не повинна перевищувати 12 годин, у виключних випадках – 24 години та передбачається в колективних договорах.
Для основного особового складу, праця якого здійснюється за графіком змінності або за вахтовим методом організації робіт, може вводитися підсумований облік робочого часу з обліковим періодом не менше кварталу ( або не більше 6 місяців).
Праця допоміжного особового складу в міжаварійний період організовується за режимом з нормальною тривалістю робочого часу не більше 40 годин на тиждень.
Скорочена тривалість робочого тижня встановлюється колективним договором залежно від результатів атестації робочих місць за умовами праці працівникам, зайнятим на роботах зі шкідливими умовами праці, відповідно до Переліку виробництв, цехів, професій і посад із шкідливими умовами праці, робота в яких дає право на скорочену тривалість робочого тижня, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 21 лютого 2001 р. № 163 (із змінами та доповненнями).
5.3. Застосування вахтового методу організації праці здійснювати відповідно до Тимчасового положення про вахтовий метод організації робіт на підприємствах МНС України, затвердженого наказом МНС України від 20.05.1999 № 147, зареєстрованим у Міністерстві юстиції від 01.10.1999 за № 667/3960.
5.4. Рекомендувати приймати рішення про перенесення робочих днів за ініціативою Підприємства не пізніше, ніж за два тижні до встановленого дня роботи.
5.5. Сторони зобов’язують керівників Підприємств та профспілкових організацій визначати у колективних договорах:
порядок встановлення за ініціативою працівника неповного робочого дня або неповного робочого тижня, крім випадків, визначених чинним законодавством;
конкретну тривалість щорічної додаткової відпустки:
працівникам, зайнятим на роботах із шкідливими і важкими умовами праці відповідно до Списку виробництв, цехів, професій і посад із шкідливими і важкими умовами праці, зайнятість працівників на роботах в яких дає право на щорічну додаткову відпустку (додаток 1 постанови Кабінету Міністрів України від 17 листопада 1997 р. № 1290 в редакції постанови Кабінету Міністрів України від 13 травня 2003 р. № 679);
працівникам, зайнятим на роботах з особливим характером праці за Списком виробництв, робіт, професій і посад працівників, робота яких пов’язана з нервово-емоційним та інтелектуальним навантаженням або виконується в особливих природних географічних і геологічних умовах та умовах підвищеного ризику для здоров`я, що дає право на щорічну додаткову відпустку за особливий характер праці (додаток 2 постанови Кабінету Міністрів України від 17 листопада 1997 р. № 1290 в редакції постанови Кабінету Міністрів України від 13 травня 2003 р. № 679);
конкретна тривалість щорічних додаткових відпусток встановлюється колективним або трудовим договором: за роботу із шкідливими і важкими умовами праці залежно від результатів атестації робочих місць та часу зайнятості працівника в цих умовах, а відпусток за особливий характер праці – залежно від часу зайнятості працівника в цих умовах (статті 7, 8 Закону України ”Про відпустки”);
порядок надання працівникам, які отримали повідомлення про звільнення згідно з пунктом 1 ст.40 КЗпП України, вільного від роботи часу для пошуку нового місця роботи із збереженням середнього заробітку (не менше двох годин на тиждень – одного дня на місяць);
норму тривалості робочого часу на рік за умови неперевищення норм, які розраховані та визначені відповідно до законодавства;
умови повідомлення відповідного профспілкового комітету та працівників про можливість простою працівників.
5.6. Роботу працівників у вихідні та святкові дні погоджувати з відповідними профспілковими комітетами та компенсувати згідно з законодавством.

6. ОХОРОНА ПРАЦІ І ЗДОРОВ’Я

Сторони домовилися:
6.1. МНС України під час формування Державного бюджету України на наступні роки спільно із Профспілками передбачатиме окремим розділом кошти на фінансування видатків на охорону праці відповідно до статті 19 Закону України “Про охорону праці”.
6.2. Фінансування Підприємств на потреби охорони праці та здоров’я розглядається за участю Профспілки (представників її органів).
6.3. Забезпечити безпосередньо на виробництві систематичне підвищення рівня обізнаності працівників з проблемами, пов’язаними з ВІЛ/СНІДом, його впливом на здоров’я та економіку, а також підвищення ефективності профілактичних заходів.
6.4. Рекомендувати включити до колективних договорів умови щодо запровадження тривалості робочого часу для осіб, які мають дітей віком до 14 років або дитину-інваліда, менше від встановленої тривалості із збереженням розміру заробітної плати. Скорочена тривалість робочого часу може встановлюватись за рахунок власних коштів на підприємствах і в організаціях (стаття 51 КЗпП України).
6.5. Сприяти включенню до колективних договорів зобов’язань щодо здійснення комплексних заходів, спрямованих на усунення шкідливих та небезпечних факторів виробничого середовища та здійснювати дієвий контроль за їх виконанням
6.6. З метою підвищення рівня правової підготовки сторін колективних договорів і угод та ефективного контролю за їх виконанням під час укладення галузевих угод щорічно проводити для представників власників і профспілок навчання з питань законодавства України про працю, у тому числі про охорону праці.
6.7. Сприяти належній організації соціально-побутового забезпечення працівників (організація гарячого харчування, робота санітарно-побутових приміщень).
6.8. Спільно контролювати стан підготовки Підприємств до роботи в осінньо-зимовий період.
6.9. Зобов`язати керівників Підприємств спільно з профспілковими комітетами забезпечити на Підприємствах розроблення та виконання програм (заходів) поліпшення умов і безпеки праці та внести в колективні договори відповідні доповнення з урахуванням положень цієї Угоди
6.10. Сприяти організації відпочинку та оздоровлення працівників, їх сімей.

6.11. Підприємства надаватимуть вільний від роботи час громадським інспекторам з охорони праці (представникам Профспілки з охорони праці) в період їх основної роботи для виконання ними громадських обов’язків з питань охорони праці на термін, передбачений колективним договором, із збереженням за ними середнього заробітку, але не менше 4-х годин на тиждень.
6.12. Вживати заходи щодо своєчасного проведення атестації робочих місць за умовами праці працівників, зайнятих на роботах із шкідливими і важкими умовами праці, для встановлення їх права на пільги і компенсації, а також для розроблення заходів щодо поліпшення умов праці та оздоровлення працівників.
6.13. МНС України зобов’язується:
6.13.1. Здійснювати свої повноваження у галузі охорони праці відповідно до Закону України “Про охорону праці”.
6.13.2. Забезпечувати додержання законодавства про працю та охорону праці на Підприємствах та своєчасне повідомлення відповідних органів про усунення виявлених порушень.
6.13.3. Розглядати щороку за участю Профспілок на Колегії МНС України стан охорони праці на Підприємств і приймати відповідні рішення про його покращення; розробляти і здійснювати заходи, спрямовані на приведення умов праці на робочих місцях у відповідність з вимогами санітарно-гігієнічних норм.
6.13.4. Під час проведення періодичних медичних оглядів зобов’язати керівників підприємств сприяти створенню умов для своєчасного та організованого проходження усіма категоріями працівників медогляду, а також здійснення заходів, передбачених заключним актом за результатами періодичного медичного огляду.
6.13.5. Протягом дії Угоди забезпечувати за участю профспілки перегляд діючих норм безоплатної видачі працівникам Підприємств спеціального одягу і взуття, інших засобів індивідуального захисту.
6.13.6. Для поліпшення стану охорони праці на виробництві залучати до комплексних перевірок, що проводитиме служба охорони праці МНС, представників Профспілок.
6.13.7. Здійснювати облік і аналіз причин нещасних випадків на виробництві, професійних захворювань, розробляти заходи для їх упередження та забезпечувати контроль за їх виконанням.
6.13.8. Розглядати за участю Профспілок стан аварійності і травматизму на Підприємствах.
6.13.9. Спільно з Профспілками, у разі негативних висновків служби охорони праці МНС України щодо стану охорони праці, травматизму, наявності групових нещасних випадків та нещасних випадків із смертельними наслідками, МНС України заслуховуватиме на засіданні Колегії Міністерства керівників Підприємств, на яких склався негативний стан аварійності й травматизму.
6.13.10. Упроваджувати у виробництво безпечні технології, нову техніку з метою створення здорових і безпечних умов праці.
6.13.11. Вживати заходів щодо виконання відповідної Державної програми навчання та підвищення рівня знань працівників з питань охорони праці в межах

повноважень МНС України.
6.13.12. Зобов’язати керівників Підприємств не перешкоджати виборним органам Профспілок здійснювати громадський контроль за виконанням керівником Підприємств законодавства про працю та охорону праці, забезпеченням на Підприємств безпечних та нешкідливих умов праці, виробничої санітарії, правильним застосуванням установлених умов охорони праці, а також виконувати вимоги цих виборних профспілкових органів з усунення виявлених недоліків.
6.13.13. Надавати працівникам Підприємств, у яких робочі місця пов’язані із виконанням робіт з шкідливими, особливо шкідливими умовами праці безкоштовно спецодяг, спецвзуття, засоби індивідуального захисту залежно від умов праці на робочому місці, забезпечувати безкоштовним лікувально-профілактичним харчуванням згідно з чинним законодавством.
6.13.14. Роботодавець зобов`язаний забезпечити за свій рахунок придбання, комплектування та утримання засобів індивідуального захисту. У разі передчасного зношення цих засобів не з вини працівника, роботодавець зобов`язаний замінити їх за свій рахунок. У разі придбання працівниками спецодягу за свої кошти роботодавець зобов`язаний компенсувати всі видатки згідно з передбаченими колективним договором умовами.
6.14. Профспілки зобов’язуються:
6.14.1. Забезпечити участь представників Профспілок у розслідуванні нещасних випадків на виробництві, розробці заходів щодо їх усунення.
6.14.2. Забезпечити участь представників Профспілок у розробленні заходів за результатами аналізу стану охорони праці, аварійності та травматизму, спрямованих на поліпшення умов та охорони праці на Підприємствах.
6.14.3. Відстоювати права працівників на безпечні умови праці.
6.14.4. Забезпечити громадський контроль за додержанням трудового законодавства.
6.14.5. Здійснювати надання безоплатної правової допомоги з питань законодавства про працю та проводити роз’яснювальну роботу, зокрема через засоби масової інформації.
6.14.6. Представляти у разі потреби трудові та соціально-економічні права та інтереси членів Профспілки у судових та інших органах державної влади і місцевого самоврядування відповідно до законодавства.
6.14.7. Здійснювати громадський контроль за додержанням законодавства з питань охорони праці, створенням безпечних і нешкідливих умов праці, належних виробничих та санітарно-побутових умов, забезпеченням працівників спецодягом, спецвзуттям, іншими засобами індивідуального та колективного захисту та вносити відповідні подання керівникам Підприємств.
6.14.8. Брати участь в опрацюванні нормативно-правових актів з охорони праці.
6.14.9. Здійснювати громадський контроль за реалізацією прав громадян у сфері охорони здоров’я.
6.14.10. У разі відмови роботодавців усунути порушення трудового законодавства ініціювати розгляд цих питань відповідними органами виконавчої влади, місцевого самоврядування з метою вжиття ними відповідних заходів

реагування або звернення до суду.
6.14.11. Брати участь у розробленні та здійсненні державної політики у сфері охорони праці та охорони здоров’я і надавати відповідні пропозиції щодо розвитку цих сфер.
6.14.12. Наполягати на включенні до колективних договорів та угод заходів щодо запобігання поширенню епідемії ВІЛ/СНІДу у виробничому середовищі. Не допускати дискримінації працівників за ВІЛ-статусом.
6.14.13. Брати участь у роботі комісій з питань соціального страхування підприємств під час вирішення питань щодо трудових рекомендацій, зокрема для працюючих інвалідів, призначення допомоги у разі тимчасової непрацездатності та розслідування обставин побутових травм працівників.


7. СОЦІАЛЬНИЙ ЗАХИСТ ТА ЗАДОВОЛЕННЯ ДУХОВНИХ ПОТРЕБ

7.1.У сфері Соціального захисту Сторони домовилися:
7.1.1. Сприяти здійсненню санаторно-курортного лікування працівників Підприємств на базі галузевого санаторію «Одеський».
7.1.2. Керівники Підприємств відраховують профспілковим комітетам грошові кошти на культурно-масову, фізкультурну та оздоровчу роботу, роботу з дітьми, а також на утримання та обслуговування об’єктів соцкультпобуту, що знаходяться на балансі профспілкових комітетів.
Розміри та джерела цих відрахувань визначаються колективними договорами, але не менше, ніж 0,3 відсотка фонду оплати праці у порядку, визначеному законодавством.
7.1.3. Згідно з вимогами Генеральної угоди Сторони здійснюватимуть постійний контроль за дотриманням вимог ст.44 Закону України “Про професійні спілки, їх права та гарантії діяльності” стосовно відрахування роботодавцями коштів первинним профспілковим організаціям виробничої сфери на культурно-масову і фізкультурну роботу.
7.1.4. При наданні щорічної відпустки працівникам за рахунок фонду оплати праці може виплачуватись одноразова матеріальна допомога на оздоровлення на умовах, передбачених колективними договорами.
7.1.5. Підприємства надають матеріальну допомогу сім’ям, у яких сукупний дохід на одного члена сім’ї є нижчим за прожитковий мінімум у розрахунку на місяць за даними останніх трьох місяців (з 1 до 1 числа), що передують місяцю їх звернення до керівника Підприємств чи профспілкового комітету, а також запроваджує заходи щодо посилення соціального захисту материнства, дитинства, інвалідів, за рахунок прибутку, що залишається у розпорядженні Підприємств.
7.1.6. Підприємства за рахунок коштів, які отримані від іншої виробничо-господарської діяльності, надає одноразову допомогу працівнику при виході на пенсію у розмірі, встановленому колективним договором,
7.1.7. Гарантії, соціальні пільги та компенсації, поширюються також на працівників організаційних ланок Профспілок.
7.2. Сторони зобов’язуються:
7.2.1. Спільно розглядати пропозиції Підприємств та подавати клопотання

про внесення змін та доповнень до списків на пільгове пенсійне забезпечення, надання додаткових відпусток і скорочення робочого часу працівникам залежно від характеру виробництва і умов праці та вживати заходів щодо вирішення цих питань у центральних органах виконавчої влади.
7.2.1. Під час вирішення питань з реалізації права громадянина на отримання житла дотримуватися вимог чинного житлового законодавства.
7.2.3. На усіх рівнях соціального партнерства житлово-побутові питання вирішувати спільно.
7.2.4. Вирішувати інші питання соціального захисту працівників та членів їх сімей.
7.3. У сфері задоволення духовних потреб людини Сторони домовилися:
7.3.1. МНС України не допускатиме прийняття рішень про ліквідацію, перепрофілювання, передачу іншому власнику об’єктів соціально-культурної сфери, які належать Підприємствам, без погодження з відповідними профспілковими органами.
7.3.2. Проводити за участю Профспілок обов’язкові консультації і переговори щодо розмірів та механізму розподілу коштів на оздоровчі заходи.
7.3.3. При укладанні колективних договорів та угод, відповідно до Генеральної угоди, передбачити зобов`язання Сторін щодо соціального захисту учасників війни, ветеранів праці та людей похилого віку, які працюють на підприємстві.


8. ГАРАНТІЇ ПРОФСПІЛКОВОЇ ДІЯЛЬНОСТІ

8.1. Сторони домовилися:
створювати умови для реалізації прав і гарантій діяльності профспілки;
дотримуватися вимог Закону України «Про професійні спілки, їх права та гарантії діяльності» та цієї Угоди;
членам виборних профспілкових органів, не звільненим від своїх виробничих чи службових обов’язків, надавати вільний від роботи час із збереженням середньої заробітної плати для участі в консультаціях і переговорах, виконання інших громадських обов’язків в інтересах трудового колективу, а також участі в роботі виборних профспілкових органів (не менше ніж чотири години на тиждень);
працівникам, обраним до складу виборних профспілкових органів Підприємств, на час профспілкового навчання надавати додаткову відпустку тривалістю до 6 календарних днів із збереженням середньої заробітної плати з компенсацією витрат, пов’язаних з відрядженням до місця навчання та назад;
забезпечити організацію безготівкової системи збору членських профспілкових внесків централізовано через бухгалтерію Підприємства (при наявності письмових заяв членів організаційних ланок Профспілок) з безоплатним перерахуванням зібраних внесків;
надавати представникам організаційних ланок Профспілок можливість використання на Підприємстві засобів інформації, друкованих видань, розмножувальної техніки та іншої оргтехніки для викладення профспілкової позиції.


9. СОЦІАЛЬНЕ ПАРТНЕРСТВО

9.1. На принципах соціального партнерства спільно проводити зустрiчi, консультації, а також запроваджувати на засіданнях президії, пленумах Профспілок та колегіях МНС України інформування щодо планів і напрямків діяльності МНС України,що стосуються трудових i соцiально-економiчних iнтересiв працівників Підприємств.
9.2. Вносити до Кабінету Міністрів України пропозиції щодо змін та доповнень до чинного законодавства, а також приймати власні рішення з питань усіх соціально-трудових відносин, що є предметом цієї Угоди, лише після попереднього спільного узгодження.
МНС України такі пропозиції та проекти рішень надсилати до Профспілок, що повинні у запропонований МНС України термін їх розглянути і письмово повідомити про своє рішення, у разі незгоди надати аргументовані пропозиції щодо їх змін або уточнень.
9.3. Не допускати видання наказів МНС України та Підприємств, які стосуються соціально-економічних, трудових прав та інтересів працівників, без проведення попереднього соціального діалогу.
9.4. Включати до складу Колегії МНС України представників галузевих профспілок.
9.5. Дотримуватися спільно визначених термінів “за погодженням” та “за участю” під час розроблення проектів законів та нормативно-правових актів:
“За погодженням”- Сторона-розробник зазначених документів повинна надати підготовлений нею проект для розгляду та візування іншій Стороні перед його поданням органу, що цей документ приймає.
Після розгляду проект документа візується представником Сторони. У разі наявності зауважень до проекту, вони подаються у письмовій формі розробнику. Сторона розробника повинна розглянути ці зауваження і, у разі їх відхилення, внести разом з проектом документа до органу, який цей документ приймає.
“За участю”- суб’єкт Сторони розробника зазначених документів залучає представників іншої Сторони до підготовки проекту документа під час його розроблдення (шляхом включення до складу робочих груп, авторських колективів тощо). Після підготовки документа він погоджується у зазначеному порядку.
9.6. Вирішувати спірні питання та проблеми галузевого рівня, що виникають під час виконання Угоди, шляхом проведення консультацій і переговорів.
9.7. Вносити зміни до Угоди за взаємною згодою згідно з результатами переговорів Сторін.
9.8. Розмістити Угоду на офіційних веб-сайтах Сторін.

10. ЗАКЛЮЧНІ ПОЛОЖЕННЯ

10.1. З метою забезпечення реалізації положень цієї Угоди, здійснення контролю за її виконанням Сторони зобов’язуються:

10.1.1. Здійснювати разом контроль за виконанням Угоди, зокрема:
щопівроку аналізувати і подавати відповідну інформацію іншій Стороні про хід виконання Угоди.
10.1.2. Один раз на півроку розглядати стан виконання Угоди на засіданні спільної робочої комісії Сторін та інформувати громадськість, вживати додаткових заходів щодо реалізації невиконаних положень.
10.1.3. Залучати представників профспілкових органів до комплексних перевірок з питань, що стосуються соціально-трудових відносин та соціального співробітництва.
10.1.4. Зобов’язати керівників Підприємств брати участь у заходах профспілкових комітетів щодо захисту трудових та соціально-економічних прав на їх запрошення, а також не перешкоджати здійсненню прав виборних профспілкових органів, передбачених Законом України “Про професійні спілки, їх права та гарантії діяльності”.
10.1.5. МНС України вживатиме адміністративних заходів до керівників Підприємств та на вимогу Профспілок розглядатиме питання про розірвання трудових договорів з керівниками, якщо вони порушують чинне законодавство про працю та охорону праці.
10.1.6. Зобов’язати керівників Підприємств за запитами надавати профспілковим комітетам інформацію про результати економічної та господарської діяльності Підприємств (з урахуванням рівня зайнятості, оплати праці та заборгованості із заробітної плати), а також на їх вимогу у п’ятиденний термін з питань, що стосуються трудових і соціально-економічних прав та законних інтересів своїх членів відповідно до ст. 28 Закону України “Про професійні спілки, їх права та гарантії діяльності”.
10.1.7. Кожна із Сторін визначає персонально відповідальних осіб за виконання положень Угоди на підставі наказу або розпорядження, який (яке) надсилається іншій Стороні у двотижневий строк після реєстрації Угоди в Міністерстві соціальної політики України.
10.2. Сторони зобов’язуються виконати цю Угоду, а також покладають персональну відповідальність на керівників Підприємств та профспілкових комітетів за дотримання її положень на місцях. Окремі Заключні положення та положення, обумовлені у Генеральній угоді, що не знайшли відображення в цій Угоді та стосуються взаємовідносин Сторін на галузевому рівні, є обов’язковими для виконання Сторонами.
10.3. Угоду підписано у чотирьох примірниках, які зберігаються у кожної із Сторін і мають однакову юридичну силу.

 

УГОДУ ПІДПИСАЛИ:

 

В. 0. Міністра надзвичайних ситуацій України

 

Голова Профспілки працівників державних установ України

 

 

 

 

 

 

В.П. Бут

 

Т.В.Нікітіна     

 

 

 

« 30 » серпня 2012 року

 

« 31 » серпня 2012 року

 

 

 

 

 

 

Голова Профспілки працівників атомної енергетики та промисловості України

 

Голова Профспілки трудящих металургійної і гірничодобувної енергетики та промисловості України

 

 

 

 

 

 

В.О.Матов

 

В.І.Казаченко

 

 

 

« 31 » серпня 2012 року

 

« 03 » вересня  2012 року