RSS Карта сайта

Сайт ППДУ » Законодавство » Галузеві угоди » Галузева угода між між Міністерством внутрішніх справ України, Професійною спілкою атестованих працівників органів внутрішніх справ України та Професійною спілкою працівників державних установ України на 2012 – 2014 роки

Галузева угода між між Міністерством внутрішніх справ України, Професійною спілкою атестованих працівників органів внутрішніх справ України та Професійною спілкою працівників державних установ України на 2012 – 2014 роки

 

м. Київ

Розділ І

Сторони Галузевої угоди, основні принципи та форми співпраці

 

1.1. Галузеву угоду (далі – Угода) укладено  відповідно до Закону України «Про колективні договори і угоди», з урахуванням Кодексу законів України про працю, Законів України «Про професійні спілки, їх права та гарантії діяльності», «Про організації роботодавців», «Про соціальний діалог в Україні», «Про міліцію», «Про оплату праці», «Про охорону праці», «Про державну службу», Положення про порядок проходження служби рядовим та начальницьким складом органів внутрішніх справ України, інших законів  та нормативно-правових актів України, положень Генеральної угоди між  Кабінетом Міністрів України, всеукраїнськими об’єднаннями організацій роботодавців і підприємців  та всеукраїнськими профспілками і профоб’єднаннями  на 2010-2012 роки,  між  Міністерством  внутрішніх справ України в особі Міністра внутрішніх справ України              Захарченка В. Ю. (далі – Міністерство), з однієї сторони, та Професійною спілкою атестованих працівників органів внутрішніх справ України в особі її голови  Онищука А. С. і Професійною спілкою працівників державних установ України в особі голови її Центрального комітету Нікітіної Т.В., з іншої сторони (далі – Профспілкова сторона), разом за текстом – Сторони,

з метою забезпечення конституційних прав і гарантій працівників органів внутрішніх справ України, визначених  законодавством України і положеннями цієї Угоди, домовились про наступне:

1.2. Будувати свої взаємовідносини на принципах соціального партнерства, взаємоповаги та рівноправності, дотримання прийнятих зобов’язань і домовленостей у різних формах соціального діалогу та конструктивної співпраці з питань формування та реалізації державної соціальної політики, регулювання трудових, соціальних, економічних відносин.

1.3.  Гарантувати дотримання вимог законодавства України у сфері трудових відносин, проходження служби в органах внутрішніх справ України, забезпечення соціальних гарантій і пільг для  осіб рядового і начальницького складу органів внутрішніх справ України та членів їх сімей.

1.4. Сприяти укладанню колективних договорів, угод в органах внутрішніх справ, установах, підрозділах, організаціях, навчальних закладах МВС України.

1.5.  Угода зберігає чинність у разі зміни складу, структури, назви Міністерства внутрішніх справ України та його реорганізації протягом строку, на який її було укладено або може бути переглянута за взаємною згодою Сторін.

1.6. Положення цієї Угоди є обов’язковими для врахування при укладанні колективних договорів, угод та інших зобов’язань Сторін.

1.7. Прийняті після підписання цієї Угоди закони та інші нормативно-правові акти, що забезпечують більш високі соціальні гарантії, ніж ті, що передбачені  Угодою, мають пріоритет перед  положеннями цієї Угоди.

 

 

 

Розділ ІІ

Термін дії Угоди

 

         2.1. Угода набирає чинності з дня її підписання повноважними  представниками Сторін з подальшою повідомною реєстрацією в Міністерстві  соціальної політики України.

2.2. Угода продовжує діяти до укладення нової або до перегляду положень цієї   Угоди за взаємною згодою Сторін.

Розділ ІІІ

Сфера дії Угоди

 

3.1.  Положення Угоди діють безпосередньо і є обов’язковими для всіх суб’єктів, що перебувають у сфері дії Сторін та поширюються на всіх працівників, державних службовців, осіб рядового і начальницького складу органів внутрішніх справ України, у тому числі на працівників, яких прийнято на роботу в установи, організації та на підприємства на умовах вільного найму за трудовим договором або контрактом.

3.2. Сторони визнають, що норми і положення цієї Угоди є обов’язковими для виконання всіма посадовими особами і працівниками ОВС України та профспілковими органами всіх рівнів.

 

Розділ IV

Зайнятість та кваліфікація працівників

 

Сторони домовилися:

4.1.  Організовувати спільне навчання сторін з питань охорони та безпеки праці.

4.2. Проводити спільно з Департаментом кадрового забезпечення, іншими службами і підрозділами МВС України і представниками Профспілок засідання, на яких розглядати питання дотримання трудових прав працівників органів внутрішніх справ (далі ОВС).

 

Розділ V

Умови  праці, проходження служби та час відпочинку

 

 Сторони зобов’язуються:

5.1. Будувати відносини у сфері праці, проходження служби та часу відпочинку на засадах дотримання державних гарантій і положень цієї Угоди.  

                     Міністерство зобов’язується:

5.2. Забезпечувати своєчасне проведення атестації робочих місць за умовами праці працівників, зайнятих у шкідливих і важких умовах праці з метою їх поліпшення, встановлення права на одержання додаткових відпусток, інших пільг і компенсацій, розроблення заходів щодо оздоровлення працівників, державних службовців та осіб рядового і начальницького складу органів внутрішніх справ.

5.3. Забезпечувати дотримання умов служби добових нарядів  (чергових змін), обов’язкового надання працівникам передбаченого законодавством по тривалості часу відпочинку після наряду (чергової зміни).

5.4. Забезпечувати дотримання режиму роботи працівників ОВС, визначеного відповідними нормативно-правовими актами.

5.5. Дотримуватися режиму праці, несення служби та відпочинку:

а) забезпечувати додержання встановленої законодавством тривалості робочого тижня:

– для осіб рядового і начальницького складу, які мають спеціальні звання, – 41 година,

– для керівних працівників, спеціалістів і службовців, фахівців та робітників, які не мають спеціальних звань рядового і начальницького складу, – 40 годин;

б) установлювати тривалість роботи згідно з Правилами внутрішнього розпорядку і графіками, погодженими з Профспілковою стороною з урахуванням специфіки служби, режиму роботи окремих структурних підрозділів МВС України із розрахунку, визначеного законодавством;

У випадках змінного характеру роботи графіки роботи у вихідні та святкові дні складати таким чином, щоб протягом місяця в кожного працівника МВС України було не менше 2 вихідних днів у суботу чи неділю;

в) не порушувати максимальної тривалості робочого дня, яка не може перевищувати для керівних працівників, спеціалістів, службовців та робітників, які не мають спеціальних звань рядового і начальницького складу:

– 8 годин при роботі в нормальних умовах праці;

– 6 годин при роботі зі шкідливими і важкими умовами праці;

– 6 годин при роботі в нічний час;

г) у порядку та на умовах, визначених законодавством, за згодою між працівником та керівництвом МВС України може встановлюватися неповний робочий день або неповний робочий тиждень, а саме на вимогу:

– вагітної жінки;

– жінки, яка має дитину віком до 14 років;

– жінки, яка має дитину-інваліда, у тому числі таку, яка перебуває під її опікою;

– жінки, яка здійснює догляд за хворим членом сім’ї, відповідно до медичного висновку;

– матерів-одиначок (батьків-одинаків), які самостійно виховують дітей до 14-річного віку.

Робота на умовах неповного робочого часу не тягне за собою будь-яких обмежень обсягу трудових прав працівників МВС України;

д) погоджувати з профспілковими органами відповідного рівня:

– час відпочинку та інші компенсаційні заходи працівникам при переведенні особового складу на посилений варіант несення служби;

– графіки чергувань у вихідні (неробочі) та святкові дні;

– залучення працівників до надурочної роботи в установлених законодавством випадках;

е) вносити зміни до наявних режимів роботи в МВС України або запроваджувати нові в окремих підрозділах МВС України для певної категорії або окремих працівників тільки за наявності погодження з боку профспілки відповідного рівня.

5.6. Дотримуватися законодавства щодо надання відпусток, а саме надавати:

а) керівникам, працівникам, спеціалістам і службовцям, фахівцям та робітникам, які не мають спеціальних звань рядового і начальницького складу – основні та додаткові відпустки тривалістю, у порядку та на умовах, передбачених законодавством про відпустки, про працю, державну службу.

Для деяких категорій працівників законодавством України може бути встановлена інша тривалість щорічної основної відпустки;

б) щороку основні відпустки тривалістю, визначеною законодавством України, працівникам МВС України згідно з графіками, які затверджуються керівництвом Міністерства, за погодженням з профспілкою відповідного рівня, у термін до 15 грудня;

в) додаткові відпустки:

–   за роботу із шкідливими і важкими умовами праці;

– працівникам з ненормованим робочим днем та особливим характером праці як компенсацію за виконаний обсяг робіт, ступінь напруженості, складність і самостійність у роботі;

– за роботу за комп’ютером, тривалість якої за робочий день становить більше 80% робочого часу, працівникам які, не є державними службовцями, –  4 календарних дні.

Орієнтовний перелік робіт, професій і посад працівників ненормованим робочим днем, яким надається відпустка за особливий характер праці, наведений у додатку № 2 до цієї Угоди.

Додаткові відпустки за роботу в шкідливих і важких умовах праці та за особливий характер праці надаються на підставі Списків, затверджених постановою Кабінету Міністрів України від 17 листопада 1997 року № 1290 колективним договором, трудовим договором чи контрактом; відпустки без збереження заробітної плати – за згодою Сторін згідно з законодавством про відпустки.

Тривалість щорічних додаткових відпусток, умови та порядок їх надання встановлюються нормативно-правовими актами України та наказами МВС;

г) на підставі п. 57 Положення про проходження служби рядовим і начальницьким складом органів внутрішніх справ України – короткострокові відпустки до 10 діб.

Сторони дійшли згоди в тому, що:

5.7. Час несення служби та відпочинку для осіб рядового і начальницького складу органів внутрішніх справ забезпечується в порядку та на умовах, визначених «Положенням про проходження служби в органах внутрішніх справ» та іншими нормативно-правовими актами.

5.8. Надурочні роботи застосовуються у виключних випадках, передбачених законодавством України і можуть проводитися лише за погодженням з профспілковими організаціями.

Надурочні роботи не повинні перевищувати для кожного працівника  чотирьох годин протягом двох днів підряд і 120 годин на рік.

Керівництво органів внутрішніх справ повинно вести облік надурочних робіт осіб рядового і начальницького складу.

5.9.  Режим, час початку та закінчення робочого дня, застосування підсумованого обліку робочого часу погоджуються з профспілковими організаціями, а у разі їх відсутності – з профспілкою вищого рівня .

           5.10.  Черговість надання відпусток визначається графіками, які затверджуються керівником в установленому порядку на початку кожного року за погодженням, з профспілковою організацією і доводиться  під розпис до відома всіх працівників.

Графіки відпусток  повинні враховувати інтереси  Сторін.

Сторони рекомендують:

5.11.  При укладанні колективних договорів (угод), розглядати питання щодо можливості встановлення для працівників, які мають дітей шкільного та дошкільного віку, скороченого робочого тижня.

Сторони домовились:

5.12. Спільно вирішувати питання забезпечення працівникам ОВС належних соціально-побутових умов  за місцем служби, роботи, організацію харчування тощо.

Профспілкова Сторона зобов’язується:

5.13.  Здійснювати громадський контроль за дотриманням трудового законодавства та Порядку проходження служби рядовим і начальницьким складом ОВС.

5.14.  Надавати працівникам правову допомогу з питань трудового законодавства та порядку проходження служби в органах внутрішніх справ.

Розділ VI

  Оплата праці, грошове забезпечення та підвищення рівня доходів

 

         Міністерство зобов’язується:

6.1. Відповідно до вимог законодавства України забезпечувати своєчасну виплату заробітної плати керівним працівникам, спеціалістам і службовцям, фахівцям та робітникам, які не мають спеціальних звань рядового і начальницького складу, грошового забезпечення особам рядового і начальницького складу.

6.2. Виплату заробітної плати за поточний місяць проводити  двічі  на місяць – 20 та 30 числа, а грошове забезпечення – один раз на місяць з 20 по 25 число за поточний місяць.

6.3. Заробітну плату виплачувати напередодні, якщо день її виплати збігається з вихідним, святковим або неробочим днем.

6.4. Повідомляти працівників (за їх письмовим зверненням) про загальну суму заробітної плати (грошового забезпечення ) з розшифровкою за видами виплат, а також розмірів та підстав утримань, суму, що належить до виплати.

Надавати на вимогу профспілки відповідного рівня дані про середню заробітну плату (грошове забезпечення) в розрізі служб, органів та підрозділів ГУМВС (УМВС) України.

6.5. При звільненні працівника виплату всіх сум, що належать йому від підприємства, установи, організації, проводити в день звільнення. Якщо працівник в день звільнення не працював, то зазначені суми мають бути виплачені не пізніше наступного робочого дня після пред’явлення звільненим працівником вимоги про розрахунок.

6.6.  Відповідно до постанови Кабінету Міністрів України від 07.11.2007 року № 1294 «Про впорядкування структури та умов грошового забезпечення військовослужбовців, осіб рядового і начальницького складу  та деяких інших осіб» забезпечувати прозорий порядок нарахування щомісячних премій особовому складу ОВС з урахуванням конкретних показників службової діяльності  працівників.

Проекти наказів керівників ОВС щодо встановлення працівникам щомісячних премій (або їх позбавлення) обов’язково погоджувати з профспілковими організаціями.

6.7. Виплату індексації грошових доходів проводити відповідно до Порядку проведення індексації грошових доходів населення та офіційно опублікованих індексів споживчих цін згідно із законодавством.

Індексація нараховується та виплачується одночасно із нарахуванням та виплатою заробітної плати за місяць, доходи за який згідно з Порядком підлягають індексації.

6.8. Вивчити питання щодо можливості підвищення оплати праці в межах бюджетних асигнувань за роботу в понадурочний, нічний час, у вихідні та святкові дні.

Профспілкова Сторона зобов’язується:

6.9.Здійснювати громадський контроль за дотриманням в ОВС законодавства з питань оплати праці, внести пропозиції щодо його вдосконалення.                                   .

6.10. Представляти і захищати інтереси працівників у сфері оплати праці в порядку та на умовах, визначених законодавством.


                 6.11. Інформувати Міністерство про випадки порушення законодавства з питань оплати праці для вжиття необхідних заходів.


 

Розділ VII

Охорона праці та здоров’я

 

Сторони домовилися: 

7.1. Органи внутрішніх справ, установи, підприємства, організації, навчальні заклади МВС забезпечують фінансування в межах асигнувань, витрат на проведення заходів щодо поліпшення умов і охорони праці працівників у розмірах, передбачених ст.  19 Закону України “Про охорону праці”  для підприємств і установ, що утримуються за рахунок бюджету.

7.2.  Забезпечувати в органах, установах, підрозділах внутрішніх справ і на підприємствах нагляд за виконанням заходів з охорони праці у порядку та на умовах, визначених законодавством України.

7.3.   Передбачати у колективних договорах, угодах проведення атестації робочих місць із шкідливими умовами праці та за місцем служби осіб рядового та начальницького складу, з метою запобігання випадкам травматизму під час виконання службових обов’язків, професійним захворюванням та аваріям.

7.4. Забезпечувати своєчасне проходження працівниками планових медоглядів.

7.5. Забезпечити систематичне підвищення рівня обізнаності працівників, осіб рядового та начальницького складу з проблемами, пов’язаними з ВІЛ/СНІД, його впливом на здоров’я та вжиття відповідних профілактичних заходів.

7.6. Не менше двох разів на рік проводити спільні засідання керівництва управління медичного забезпечення та реабілітації, Департаменту кадрового забезпечення, Департаменту матеріального забезпечення та Профспілок з  питань, пов’язаних з отриманням травм під час проходження служби, професійними захворюваннями та загибеллю працівників органів внутрішніх справ, та питань щодо вжитих Міністерством заходів з метою усунення причин, що призводять до таких випадків.

7.7. Забезпечувати участь представників профспілкових організацій у роботі відповідних комісій з розподілу путівок до санаторно-курортних та оздоровчих закладів МВС.

7.8.  Проводити спільні засідання управлінь медичного забезпечення та реабілітації, підрозділами кадрового забезпечення та Профспілками з питань, пов’язаних з  організацією оздоровлення і реабілітації працівників ОВС у  медично-реабілітаційних центрах МВС України.

7.9. Щороку проводити аналіз даних щодо рівня та структури професійних захворювань працівників ОВС за видами служб, причин цих захворювань у розрізі ГУМВС, УМВС з метою розроблення відповідних заходів щодо їх попередження.

7.10. Щороку проводити спільні засідання  представників Департаменту матеріального забезпечення, Департаменту кадрового забезпечення і Профспілок з питань дотримання норм видачі працівникам форменого одягу, взуття та  засобів індивідуального захисту.

 Профспілкова Сторона зобов’язується:

7.11.Забезпечувати громадський контроль за дотриманням працівниками органів внутрішніх справ Закону України «Про міліцію», вимог Положення про проходження служби рядовим і начальницьким складом органів внутрішніх справ, законодавства про охорону праці, виконання необхідних профілактичних заходів щодо створення належних, безпечних умов праці, запобігання нещасним випадкам, професійним захворюванням працівників та їх медичного обслуговування.

7.12  Ініціювати прийняття правлінням Фонду соціального страхування від нещасних випадків на виробництві  та професійних захворювань України рішень щодо фінансування профілактичних заходів, спрямованих на запобігання нещасним випадкам на виробництві, професійним захворюванням, та заходів, передбачених загальнодержавною та галузевою програмами Поліпшення стану безпеки, гігієни праці та виробничого середовища.

Розділ VIII

Соціальні гарантії працівників підприємств, що входять до сфери управління органів внутрішніх справ України

 

Сторони домовились про наступне.

          8.1. Питання соціально-економічного розвитку підприємств, надання працівникам соціальних гарантій та компенсацій понад ті, що передбачені законодавством за рахунок прибутку, що залишається в розпорядженні підприємства, вирішуються за участю профспілкових організацій.

8.2. Перелік гарантій і компенсацій працівникам включається до колективних договорів, угод.

8.3. Підприємства мають забезпечувати належне фінансування та утримання об’єктів соціально-культурного призначення, переданих їм на праві повного господарського відання або оперативного управління.

8.4. Підприємства здійснюють заходи щодо страхування життя і здоров’я працівників.

 

Розділ IX

Гарантії діяльності організацій Профспілки та членів профспілки, обраних до їх керівних органів

 

На виконання ст. 36 Конституції України, Закону України «Про професійні спілки, їх права та гарантії діяльності», інших законів і нормативно-правових актів, що регулюють діяльність профспілок,  положень цієї Угоди,

 Міністерство  зобов’язується:

9.1.Сприяти створенню належних умов для статутної діяльності профспілкових організацій, надавати для роботи виборних профспілкових  органів та проведення зборів працівників приміщень з усім необхідним обладнанням, зв’язком, опаленням, освітленням, прибиранням, транспортом та охороною.

9.2.  Надавати на договірних засадах у користування профспілковим організаціям оздоровчі табори, будинки, приміщення, споруди, в тому числі орендовані, призначені для ведення культурно-освітньої, оздоровчої, фізкультурної та спортивної роботи серед працівників ОВС, установ, організацій або підприємств та членів їх сімей.

9.3. Забезпечувати розгляд запитів та звернень виборних профспілкових органів з питань, визначених Законом України «Про професійні спілки, їх права та гарантії діяльності» та  їх Статутами.

9.4.  За наявності письмових заяв працівників, які є членами профспілки, бухгалтерії МВС, органів, установ, підрозділів та підприємств щомісячно і безоплатно утримувати із заробітної плати та перераховувати на рахунок профспілки членські профспілкові внески працівників відповідно до укладеного колективного договору чи окремої угоди в терміни, визначені цим договором.

9.5. Не допускати змін умов трудового договору та заробітної плати (грошового забезпечення), притягнення до дисциплінарної відповідальності, працівників, які є членами виборних профспілкових органів, без попередньої згоди виборного профспілкового органу, членами якого вони є.

9.6. Надсилати Профспілковій стороні  видані  МВС нормативно-правові акти (накази, інструкції, доручення, положення, рекомендації тощо), які стосуються соціально-економічних прав та інтересів працівників органів внутрішніх справ.

9.7. Проекти наказів, що стосуються звільнення через скорочення штатів за ініціативою Міністерства, працівників, осіб рядового і начальницького складу ОВС – членів профспілки, обов’язково погоджувати з профспілковими організаціями відповідних рівнів.

9.8.   Звільнення членів виборного профспілкового органу підприємства, установи, організації, його керівників, профспілкового представника, крім додержання загального порядку, допускається за наявності попередньої згоди виборного органу, членами якого вони є, а також вищого виборного органу цієї профспілки.

9.9.  Не допускати з ініціативи Міністерства звільнень протягом року працівників, які обиралися до  складу виборних профспілкових організацій структурних і територіальних органів, установ, навчальних закладів після закінчення термінів, на які вони були обрані, окрім випадків ліквідації структурних і територіальних органів, установ, навчальних закладів, виявлення невідповідності працівника займаній посаді або виконанні покладених на нього службових обов’язків унаслідок стану здоров’я, що перешкоджає їх виконанню, чи вчинення працівником дій, за які передбачена можливість звільнення.

Така гарантія не надається працівникам у разі дострокового припинення повноважень у зазначених органах у зв’язку з неналежним виконанням своїх обов’язків або за власним бажанням, за винятком випадків, коли це обумовлено станом здоров’я.

9.10.  Забезпечувати працівникам,  звільненим із займаних посад у зв’язку з обранням їх до складу виборних профспілкових органів, після закінчення терміну їх повноважень,  надання аналогічних (рівнозначних) займаних посад після закінчення термінів перебування на виборних посадах Профспілок, або, за згодою працівника – іншу посаду.

9.11.  Членам виборних профспілкових органів, не звільненим від своїх службових обов’язків, надавати на умовах, передбачених колективним договором чи угодою, вільний від роботи час із збереженням середньої заробітної плати (грошового забезпечення) для виконання своїх громадських обов’язків, не менше, ніж дві години на тиждень.

9.12. Надавати працівникам, обраним до складу виборних профспілкових органів, на час профспілкового навчання додаткову відпустку тривалістю до 6 календарних днів із збереженням середньої заробітної плати за рахунок Міністерства.

9.13. Забезпечити працівникам, обраним до складу виборних органів профспілок ОВС, соціальні пільги та заохочення, які  встановлені для осіб рядового і начальницького складу та керівних працівників, спеціалістів і службовців, які не мають спеціальних звань рядового і начальницького складу органів внутрішніх справ України.

9.14. Забезпечувати участь представників профспілкових організацій у розгляді питань, пов’язаних з виділенням і розподілом коштів на придбання житла для працівників.

9.15. Сприяти створенню профспілкових організацій та профгруп в органах внутрішніх справ, підрозділах, установах та навчальних закладах системи МВС України.

9.16.  На виконання ст. 21 Закону України «Про професійні спілки, їх права та гарантії діяльності», включити представників Профспілок до складу розробників проектів нормативно-правових актів з питань соціальних, економічних та трудових відносин, для чого внести відповідне доповнення до Інструкції з організації нормотворчої діяльності в МВС України, затвердженої наказом МВС № 485 від 18.12.2007 р.

9.17. Сприяти здійсненню представниками Профспілкової Сторони перевірок якості роботи  закладів  торгівлі,  громадського  харчування, охорони здоров’я, дитячих закладів,  гуртожитків, транспортних підприємств і підприємств побутового обслуговування, що належать або надають послуги працівникам структурних і територіальних органів, установ, навчальних закладів Міністерства внутрішніх справ України.

9.18. Включати представників Профспілкової Сторони до складу делегацій МВС, які беруть участь у міжнародних заходах, візитах до інших країн для вивчення та обміну досвідом профспілкової роботи в системі правоохоронних органів. Фінансування витрат на представників профспілкових організацій, включених до складу делегацій, проводити за рахунок Профспілки.

9.19. Залучати представників Профспілкової Сторони до участі у конференціях, робочих зустрічах з представниками органів внутрішніх справ інших країн для вивчення досвіду роботи  поліцейських профспілок у вирішенні соціальних проблем працівників правоохоронних органів зарубіжних країн.

9.20. Спільно з Профспілковою Стороною організовувати проведення  культурних, професійних та спортивно-масових заходів, у тому числі за участю міжнародних представників.

9.21Забезпечувати розміщення профспілкової інформації у відомчих ЗМІ, на сайтах, в органах, установах, навчальних закладах, що перебувають у сфері діяльності Сторін.

 

Розділ X

Задоволення духовних та культурних потреб

 

Сторони домовились:

10.1. Сприяти розвитку фізкультурно-спортивного руху, залученню до систематичних занять різними формами фізичної культури та спорту працівників та членів їх сімей.

10.2. Уживати щороку заходів щодо оздоровлення і відпочинку дітей із залученням передбачених законодавством джерел фінансування.

10.3. Сприяти залученню до занять художньою самодіяльністю, народною творчістю працівників та членів їх сімей, пенсіонерів та ветеранів на базі культурно-освітніх та клубних закладів ОВС.

10.4. Спільно організовувати спортивні змагання, фестивалі, конкурси, огляди, виставки робіт працівників ОВС та членів їх сімей.

Міністерство зобов’язується:

10.5.  Відповідно до ст.44  Закону України « Про професійні спілки, їх права та гарантії діяльності» забезпечувати відрахування первинним профспілковим організаціям на культурно-масову, фізкультурну і оздоровчу роботу кошти у розмірі не менше ніж 0,3% фонду оплати праці з віднесенням цих сум на валові витрати, а у бюджетній сфері – за рахунок виділення бюджетних асигнувань.

Профспілкова Сторона зобов’язується:

10.6.  У колективах органів внутрішніх справ та у відомчих засобах масової інформації постійно пропагувати здоровий спосіб життя.

10.7. Щороку проводити огляди роботи профспілок та колективів ОВС з метою визначення кращої організації літнього оздоровлення та змістовного відпочинку дітей.

10.8. Сприяти підвищенню професійного, культурного та освітнього рівня працівників, створенню здорового морально-психологічного клімату в колективах ОВС, формуванню професійного ядра.

10.9. Проводити виховну роботу з особовим складом, вшановувати кращих працівників та ветеранів ОВС.

 

Розділ ХI

Розвиток соціального діалогу та партнерства

 

З метою реалізації Закону України «Про соціальний діалог в Україні», виконання Указів Президента України та нормативних актів Кабінету Міністрів України з питань подальшого розвитку соціального діалогу та партнерства,

  Сторони домовилися:           

11.1. Проводити постійний соціальний діалог з питань розроблення та реалізації заходів щодо вирішення трудових, соціальних та економічних питань працівників органів внутрішніх справ.

11.2.  При підготовці на розгляд Кабінету Міністрів України проектів нормативно-правових актів, які стосуються соціально-економічних і трудових відносин, обов’язково проводити попередній соціальний діалог та враховувати позиції сторін, відстоювати у Верховній Раді України досягнуті домовленості щодо законопроектів, розроблених і погоджених Сторонами.

11.3.  Соціальний діалог здійснювати у наступних формах:

– обміну інформацією;

– консультацій;

– переговорів;

– робочих зустрічей та узгоджувальних нарад;

– конференцій, «круглих столів»;

– участі представників керівних органів Профспілок у роботі колегіальних та консультативно-дорадчих органів МВС, ГУМВС, УМВС,  установ і навчальних закладів МВС, у складі постійних комісій при органах внутрішніх справ.

 

                                               Розділ  XII

Контроль за виконанням  Угоди

 

12.1. Контроль за виконанням цієї Угоди здійснюється двосторонньою робочою комісією Сторін.

12.2. Сторони обговорюють  хід  виконання Угоди в строки, визначені за взаємною домовленістю, але не рідше, як два рази на рік.

 

 

Розділ XІII

Відповідальність Сторін за невиконання Угоди

 

13.1. Сторони цієї Угоди несуть відповідальність за невиконання або неналежне виконання взятих зобов’язань згідно чинного законодавства.

13.2. Особи, які представляють Сторони, з вини яких порушено чи не виконано зобов’язання по Угоді, несуть відповідальність відповідно до Закону України «Про колективні договори і угоди».

 

Розділ ХІV

ЗАКЛЮЧНІ ПОЛОЖЕННЯ

 

14.1. Зміни і доповнення до цієї Угоди можуть бути внесені тільки за взаємною згодою Сторін у випадку змін у законодавстві або з ініціативи Сторін.

14.2. Спірні та проблемні питання, пов’язані з виконанням Угоди, Сторони вирішують  шляхом переговорів, узгоджень і домовленостей.

14.3. Угоду підписано в чотирьох автентичних примірниках, які мають однакову юридичну силу  та зберігаються у кожної із Сторін і Міністерстві соціальної політики України.

                                   ПІДПИСИ  ПРЕДСТАВНИКІВ  СТОРІН:

 

Від Міністерства внутрішніх справ України

Від Професійної спілки атестованих працівників органів внутрішніх справ України

Від Професійної спілки працівників державних установ України

Міністр               

           В.Ю. Захарченко

 

«____»________2012 р.

Голова                  

                                                                   

А.С. Онищук

 

«____»__________2012 р.

Голова                                                 

Т.В. Нікітіна

 

«____»_________2012 р.

 

                                                                      

 

        

 

                             

 

 

 

                                                                                                       Додаток 1

                                                       до Галузевої угоди

                                                                                                     на 2012 – 2014 рр.

С К Л А Д

двосторонньої комісії з ведення колективних переговорів щодо укладення Галузевої угоди на 2012-2014 роки та контролю за її виконанням

від Міністерства внутрішніх справ України:

 

  1. Дивак  Михайло Миколайович       начальник Департаменту кадрового

голова комісії                                       забезпечення МВС України,

полковник міліції

2. Горбась Денис Володимирович       заступник начальника Управління

        заступник голови комісії                    юридичного забезпечення

МВС України, полковник міліції

     

Члени комісії:

3. Горбач Віктор Володимирович        заступник начальника Управляння

                                                                        медичного забезпечення та

реабілітації МВС України,

полковник міліції

 

  4. Слівінський Віктор Романович       заступник начальника Департаменту

кадрового забезпечення,

полковник міліції

  5. Лихолат Олександр Іванович           заступник директора Департаменту

фінансового забезпечення та

бухгалтерського обліку МВС

України

 

6. Дмитренко Олександр Петрович    заступник начальника режимно –

секретного управління МВС України

полковник міліції

 

  7. Куцеконь Роман Іванович                 головний інспектор організаційно –

правового відділу Управління

юридичного забезпечення  МВС

України, майор міліції

 

 

 

 

 

 

 

 

Від профспілкової сторони:

 

1. Шевченко Ігор Петрович                 заступник Голови Професійної спілки

голова комісії                                        атестованих працівників органів

внутрішніх справ України

2. Варениця Володимир Антонович   начальник організаційного відділу

заступник голови комісії                      апарату Ради Професійної

спілки атестованих працівників органів

внутрішніх справ України

 

3. Процюк Людмила Степанівна      заступник начальника юридичного

відділу апарату Ради Професійної

спілки атестованих працівників органів

внутрішніх справ України

 

4. Ковтун Віктор Михайлович          заступник голови Професійної спілки

працівників державних установ України

 

5. Почтовий Віталій Семенович       голова Київської  міської організації

Професійної спілки працівників державних

установ України

 

6. Кирилюк Людмила Анатоліївна  голова об’єднаного комітету профспілки

МВС України Професійної  спілки

працівників державних установ України

 

                                                                              Додаток 2

                                                                                             до Галузевої угоди

                                                                                           на 2012 – 2014 рр.

 

ПЕРЕЛІК

 

посад (професій) працівників, що не мають спеціальних звань рядового та начальницького складу,  яким встановлена додаткова відпустка у зв’язку з ненормованим робочим днем та особливим характером роботи

в  органах,  установах,  організаціях  МВС  України,  затверджений  наказом Міністерства праці та соціальної політики України від 10.10.1997р. №7 та наказом МВС України від  27.07.1998р. №551

 

+

                                              Посада

1

Адміністратор

2

Агент з постачання

3

Агротехнік, агроном

4

Архітектор

5

Архіваріус, архівіст

6

Бригадири (звільнені) усіх найменувань

7

Бухгалтер, заступник головного бухгалтера

8

Вихователь гуртожитку

9

Головна медична сестра

10

Діловод (у разі відсутності в штаті завідувачів діловодством і старших діловодів),
діловод і старший діловод секретного діловодства,
старший діловод (у разі відсутності в штаті завідувачів діловодством)

11

Диспетчер, старший диспетчер

12

Черговий по режиму, оперативний черговий

13

Друкарка

14

Завідувачі всіх найменувань

15

Лікарі всіх спеціальностей, інспектор-лікар

16

Зоотехнік

17

Інженер

18

Інспектор

19

Інструктор

20

Кастелянка

21

Комірник (у разі відсутності в штаті завідувачів складами, сховищами)

22

Старший комірник

23

Касир

24

Кінооператор, кіномеханік

25

Командир відділення

26

Комендант
Додаток 2 (продовження 1)

27

Конструктор

28

Коректор

29

Кореспондент, фотокореспондент

30

Кур’єр, робота якого пов’язана із супроводженням матеріальних цінностей і спеціальної кореспонденції

31

Культорганізатор

32

Літературний співробітник

33

Майстер

34

Механік

35

Методист

36

Монтажер

37

Начальники всіх найменувань, заступники начальника

38

Науковий співробітник

39

Оператори всіх найменувань

40

Відповідальний секретар редакції

41

Паспортист

42

Портьє

43

Перекладач

44

Помічник механіка, помічник електромеханіка корабля

45

Програміст (база даних)

46

Провідник (вожатий) службових собак

47

Виконавець робіт

48

Психолог

49

Ревізор

50

Реєстратор

51

Головний редактор, заступник головного редактора

52

Референт

53

Керівники підприємств, установ, організацій і груп, їх заступники і помічники

54

Секретарі всіх найменувань

55

Сестра-господиня

56

Соціолог

57

Старша медична сестра

58

Працівники обчислювальних, інформаційних, інформаційно-обчислювальних центрів, спецвідділів і груп

59

Старший табельник

60

Статистик

61

Технік

62

Прибиральник службових приміщень

63

Товарознавець

64

Фармацевт відділення (складу) зберігання лікарських препаратів і медичного устаткування на військових складах
органів військового забезпечення, виконуючий обов’язки завідувача сховища
Додаток 2 (продовження 2)

65

Фельдшер, обслуговувач установи системи виконання покарань (у разі відсутності у штаті лікарів)

66

Ветеринарний фельдшер

67

Філолог

68

Художник (художник реставратор)

69

Охоронець фондів, охоронець експозицій
70 Економіст
71 Експедитор
72 Експерт
73 Енергетик
74 Юрисконсульт

 

Примітка 1. До працівників з ненормованим робочим днем також належать:

1.1. Особи, які є “головними”, “старшими”, “провідними” фахівцями згідно з посадою, включеною в цей Перелік.

1.2. Особи, які займають посади з подвійним найменуванням, якщо одна із цих посад передбачена переліком.

Примітка 2. Витяг з наказу МВС України від 27.07.1998 № 551 «Про затвердження переліку посад працівників (які не мають спеціальних звань рядового і начальницького складу) з ненормованим робочим днем в органах, установах, організаціях МВС України».

Список працівників з ненормованим робочим днем і тривалість додаткової відпустки  (до 7 календарних днів) в установі, організації на підприємстві встановлюється наказом керівника у межах цього Переліку на початку кожного року.

 

 

Додаток  3

до Галузевої угоди

на 2012 – 2014 рр.

 

 

ПЕРЕЛІК І РОЗМІРИ ДОПЛАТ ТА НАДБАВОК

до тарифних ставок,  окладів  і  посадових окладів працівників об’єднань, підприємств   і   організацій,    що    мають    міжгалузевий   характер,    для встановлення у галузевих, регіональних угодах та колективних договорах

 

Найменування

доплат і надбавок

Розміри доплат і надбавок

ДОПЛАТИ:
За суміщення професій (посад) доплата одному працівнику не обмежується максимальним розміром і встановлюється в межах економії фонду заробітної плати за тарифною ставкою і окладом сумісної посади працівника
За розширення зони обслуговування або збільшення обсягу робіт розмір доплати одному працівнику не обмежується і визначається наявністю економії за тарифними ставками і окладами, які могли б виплачуватися за умови дотримання нормативної чисельності працівників
За виконання обов’язків тимчасово відсутнього працівника до 100 відсотків тарифної ставки (окладу, посадового окладу) відсутнього працівника
За роботу у важких і шкідливих та особливо важких і особливо шкідливих умовах праці за роботу у важких і шкідливих умовах праці – 4, 8 і 12 відсотків тарифної ставки (окладу)

за роботу в особливо важких і особливо шкідливих умовах праці – 16, 20 і 24 відсотки тарифної ставки (окладу)За інтенсивність працідо 12 відсотків тарифної ставки (окладу)На період освоєння нових норм трудових затратпідвищення відрядних розцінок до 20 відсотків

підвищення тарифних ставок до 10 відсотківЗа керівництво бригадою (бригадиру, не звільненому від основної роботи)доплата диференціюється залежно від кількості робітників у бригаді (до 10, понад 10, понад 25 осіб)

конкретний розмір доплати визначається

 

Додаток 3 (продовження)

 

Найменування

доплат і надбавок

Розміри доплат і надбавок

ДОПЛАТИ:  галузевими (регіональними) угодами залежно від розміру ставки розряду, присвоєного бригадиру

 

якщо чисельність ланки більш ніж п’ять осіб, ланковим установлюється доплата в розмірі до 50 відсотків відповідної доплати бригадираЗа роботу у вечірній час – з 18 до 22 години (при багатозмінному режимі роботи)20 відсотків годинної тарифної ставки (окладу, посадового окладу) за кожну годину  роботи в цей часЗа роботу в нічний час35 відсотків годинної тарифної ставки (посадового окладу) за кожну годину роботи в цей часНАДБАВКИ: За високу професійну майстерністьДиференційовані надбавки до тарифних ставок (окладів) робітників:

III розряду – 12 відсотків

IV розряду -16 відсотків

V розряду – 20 відсотків

VI і вищих розрядів – 24 відсотки

тарифної ставки (окладу)За класність водіям легкових і вантажних автомобілів, автобусівводіям

2-го класу – 10 відсотків,

1-го класу – 25 відсотків установленої

тарифної ставки за відпрацьований водієм часЗа високі досягнення у працідо 50 відсотків посадового окладуЗа виконання особливо важливої роботи на певний терміндо 50 відсотків посадового окладу