RSS Карта сайта

Сайт ППДУ » Законодавство » Галузеві угоди » Галузева угода між Державною казначейською службою України та Профспілкою працівників державних установ України на 2012-2015 роки

Галузева угода між Державною казначейською службою України та Профспілкою працівників державних установ України на 2012-2015 роки

Галузева угода між Державною казначейською службою України та Профспілкою працівників державних установ України на 2012-2015 роки

І. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ


1.1. Галузеву угоду (далі – Угода) укладено згідно із Законом України «Про колективні договори і угоди», Генеральною угодою про регулювання основних принципів і норм реалізації соціально-економічної політики і трудових відносин в Україні на 2010-2012 роки (далі – Генеральна угода) на двосторонній основі між Профспілкою працівників державних установ України (далі – Профспілка) в особі голови Профспілки Нікітіної Т.В. та Державною казначейською службою України (далі – Казначейство України) в особі Голови Казначейства України Харченка С.І. (далі – Сторони).
1.2. Сторони визнають Угоду як чинний акт соціального партнерства, що визначає взаємні обов’язки сторін у сфері праці та соціального захисту працівників Казначейства України та його територіальних органів.
1.3. Угода поширюється на всіх працівників, яких прийнято на умовах найму до Казначейства України та його територіальних органів.
1.4. Прийняті Сторонами зобов’язання є обов’язковими для виконання та застосування при укладенні колективних договорів. При цьому соціальні пільги та компенсації, встановлені колективними договорами, не можуть бути нижчими від передбачених Угодою та законодавством України.

1.5. Угода укладається на 2012 – 2015 роки та набуває чинності з моменту її підписання Сторонами. Угода діє до укладення нової або до перегляду положень цієї Угоди. Питання щодо укладення нової Угоди вирішується за взаємною згодою Сторін.
1.6. До закінчення терміну дії Угода може бути розірвана або змінена тільки у писемній формі за взаємною згодою Сторін після проведення відповідних консультацій.
1.7. Професійна спілка працівників державних установ України з питань, що входять до її компетенції, представляє інтереси працівників Казначейства України та його територіальних органів в усіх органах влади і державних установах.
1.8. Для ведення переговорів по укладенню Угоди і підведення підсумків її виконання утворюється двостороння комісія, склад якої наведено у додатку № 1 до Угоди.
1.9. Сторони зобов’язуються не менше одного разу на рік інформувати одна одну про виконання взятих на себе зобов’язань.


II. ЗОБОВ’ЯЗАННЯ СТОРІН

2.1. Виробничо-економічна діяльність
Казначейство України бере на себе зобов’язання:
2.1.1. Сприяти забезпеченню стабільної роботи і соціальних гарантій працівників Казначейства України та його територіальних органів.
2.1.2. Забезпечити в межах бюджетних призначень, затверджених державними бюджетами на 2012 – 2015 роки, утримання територіальних органів Казначейства України.

2.2. Сприяння зайнятості та підвищенню професійної кваліфікації працівників
Сторони домовились:
2.2.1. Згідно із Законом України «Про зайнятість населення» здійснювати узгоджені заходи щодо забезпечення зайнятості працівників Казначейства України та його територіальних органів.
2.2.2. Розробляти і запроваджувати заходи, спрямовані на запобігання масовим звільненням працюючих з ініціативи роботодавця. В разі виникнення об’єктивних причин (ліквідація, реорганізація, скорочення штату тощо), які зумовлюють масове вивільнення працівників з ініціативи роботодавця, здійснювати такий захід лише за умови попереднього (не пізніше ніж за три місяці) письмового повідомлення профспілкового комітету про причини, обсяги і терміни звільнення працівників із зазначенням їх спеціальностей та кваліфікації, а також попередньої його згоди на вивільнення працівників (крім випадку ліквідації).
Тримісячний період використовувати для проведення спільних консультацій щодо заходів, спрямованих на зменшення обсягів звільнення працівників та пом’якшення його соціальних наслідків.
2.2.3. Надавати працівникам (на їх прохання), які попереджені в установленому порядку про звільнення на підставах, передбачених пунктом 1 статті 40 КЗпП України, можливість здійснювати в робочий час пошук нового місця роботи у порядку і на умовах, встановлених колективним договором.
2.2.4. Надавати працівникам (на їх прохання) у разі їх звільнення (крім звільнення за порушення трудової дисципліни) невикористану відпустку з наступним звільненням.
2.2.5. Надавати працівникам (на їх прохання), які звільняються у зв’язку із закінченням строку трудового договору, невикористану відпустку, в тому числі у випадках, коли час відпустки повністю або частково перевищує строк трудового договору. У цьому випадку чинність трудового договору продовжується до закінчення відпустки.
2.2.6. Розробити та затвердити програму професійної підготовки та підвищення кваліфікації працівників Казначейства України та його територіальних органів, передбачивши періодичність підвищення кваліфікації не рідше одного разу на 5 років.

2.3. Трудові відносини

Сторони домовились:

2.3.1. Питання трудових відносин працівників Казначейства України, його територіальних органів регулюються згідно з Кодексом законів про працю України, Законом України «Про державну службу» та іншими нормативно-правовими актами України.
2.3.2. Умови, що включаються до трудових договорів, не можуть погіршувати становище працівників порівняно з чинним законодавством, даною Угодою і колективними договорами.
2.3.3. Тривалість робочого часу працівників Казначейства України та його територіальних органів визначається відповідно до законодавства про працю України з урахуванням особливостей Закону України «Про державну службу».
2.3.4. Для виконання невідкладної і непередбаченої роботи за розпорядженням адміністрації за погодженням з первинною профспілковою організацією працівники з’являються на роботу у вихідні, святкові та неробочі дні з наступною компенсацією відпрацьованого часу відповідно до чинного законодавства України.
Працівники – державні службовці можуть також бути відкликані із щорічної або додаткової відпустки у встановленому законодавством порядку, при цьому невикористана частина відпустки надається працівнику у будь-який інший час відповідного року чи приєднується до відпустки у наступному році.

2.3.5. Державним службовцям надається додаткова оплачувана відпустка відповідно до Закону України «Про державну службу». Тривалість відпусток державним службовцям та іншим працівникам встановлюється відповідно до законів України «Про державну службу», «Про відпустки» та інших нормативно-правових актів України.
2.3.6. Надавати додаткову оплачувану відпустку:
жінкам, які працюють і мають двох або більше дітей віком до 15 років або дитину-інваліда, або яка усиновила дитину, одиноким матерям, батькам, які виховують дитину без матері (у тому числі й у разі тривалого перебування матері в лікувальному закладі), особам, які взяли дитину під опіку, а також піклувальникам дитини до досягнення нею 15 років – 10 календарних днів без урахування святкових і неробочих днів.
2.3.7. Надавати відпустки без збереження заробітної плати за заявою працівника в установленому законодавством порядку.

2.4. Гарантії оплати праці

Сторони домовились:
2.4.1. Оплата праці працівників Казначейства України та його територіальних органів здійснюється на підставі законодавчих та інших нормативних актів України у межах виділених бюджетних асигнувань.
2.4.2. При формуванні фондів оплати праці передбачати кошти на виплату посадових окладів, премій, надання допомоги для оздоровлення та матеріальної допомоги для вирішення соціально-побутових питань, виплату надбавок, тощо згідно із законодавством.

2.4.3. Виплата заробітної плати працівникам здійснюється в строки, встановлені законодавством та колективними договорами, але не рідше двох разів на місяць. При наявності заборгованості із заробітної плати складаються графіки її повного погашення. Компенсація працівникам втрати частини заробітної плати у зв’язку з порушенням термінів її виплати здійснюється згідно із законодавством.
2.4.4. Якщо день виплати заробітної плати збігається з вихідним, святковим або неробочим днем, заробітна плата виплачується напередодні. Заробітна плата працівникам за весь час щорічної відпустки, у тому числі і часткової, виплачується не пізніше ніж за три дні до початку відпустки.
2.4.5. Преміювання працівників Казначейства України та його територіальних органів здійснюється відповідно до їх особистого внеску в загальні результати роботи в межах фонду преміювання, утвореного у розмірі не менше 10 відсотків посадових окладів та економії фонду оплати праці. Положеннями про преміювання, затвердженими адміністрацією та первинними організаціями профспілки Казначейства України, його територіальних органів, можуть також передбачатися премії за виконання особливо важливих завдань, до загальнодержавних, професійних та інших свят, ювілеїв тощо. Нарахування і виплата таких премій здійснюється в межах затверджених асигнувань на оплату праці.
2.4.6. Працівникам надається допомога для оздоровлення при наданні щорічних відпусток та матеріальна допомога для вирішення соціально-побутових питань у розмірах, визначених законодавством, в межах затверджених асигнувань на оплату праці.
2.4.7. Видача грошової винагороди державним службовцям за сумлінну безперервну працю в органах державної влади, зразкове виконання трудових обов’язків здійснюється при затверджені відповідних асигнувань в межах видатків на оплату праці.
2.4.8. При звільненні працівника всі належні до виплати суми повинні виплачуватися йому в день звільнення.
2.4.9. При кожній виплаті заробітної плати в розрахунку за місяць роботодавець повинен повідомляти працівника в письмовій формі про загальну суму нарахованої заробітної плати, розміри і підстави утримань, суму до виплати. Утримання із заробітної плати можуть провадитися лише у випадках, передбачених законодавством.
2.4.10. У періоди між підвищенням розмірів заробітної плати здійснюється індексація заробітної плати відповідно до Закону України „Про індексацію грошових доходів населення”.
2.4.11. Усунення нерівності за її наявності в оплаті праці жінок і чоловіків на базі загального соціального нормативу оплати праці в бюджетній сфері, а також на основі професійної підготовки (перепідготовки) кадрів.
2.4.12. Сторони забезпечують контроль за дотриманням законодавства та норм Угоди з питань оплати праці і щорічно обмінюються інформацією про здійснені з цією метою заходи. Керівники Казначейства України та його територіальних органів сприяють своєчасному та повному отриманню профспілковими комітетами зазначеної інформації з питань оплати праці.
2.5. Умови та охорона праці і здоров’я
Сторони домовились:
2.5.1. Згідно із ст. 19 Закону України «Про охорону праці» передбачати при формуванні кошторисів органів Казначейства України видатки на охорону праці у розмірі не менше 0,2 відсотка від фонду оплати праці та використовувати ці кошти на зазначені цілі.

2.5.2. Здійснювати методичне керівництво роботою з охорони праці, брати участь в опрацюванні та перегляді нормативно-правових актів з цих питань. Обов’язково включати заходи з охорони праці до колективних договорів.
2.5.3. Забезпечити здійснення громадського контролю профспілковими комітетами за станом охорони праці і виконанням роботодавцями своїх обов’язків з цих питань. Рішення профспілкових комітетів з питань охорони праці є обов’язковими для розгляду керівництвом Казначейства України та його територіальних органів.
2.5.4. Забезпечити постійний контроль за наданням в повному розмірі пільг і компенсацій, встановлених Законом України «Про статус і соціальний захист громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи» та іншими законодавчими актами.
2.5.5. Організація безпечних і нешкідливих умов праці, визначення обов’язків Сторін, а також реалізація працівниками своїх прав і соціальних гарантій на охорону праці забезпечуються за допомогою колективного договору.
2.5.6. Сприяти заходам із запобігання поширенню епідемії ВІЛ/СНІДу та
туберкульозу у виробничому середовищі, не допускати випадків дискримінації працівників з такими захворюваннями.

2.6. Соціальний розвиток
Сторони домовилися:
2.6.1. Сприяти вирішенню місцевими органами влади питань щодо поліпшення житлових умов працівників Казначейства України та його територіальних органів, в тому числі виділенню підприємствами, установами і організаціями місць в гуртожитках для тимчасового проживання працівників Казначейства України та його територіальних органів, які не мають постійного житла.
2.6.2. Сприяти, в межах виділених путівок Фондом соціального страхування, забезпеченню працівників та членів їх сімей путівками для лікування і оздоровлення.
2.6.3. Відраховувати профспілковим комітетам кошти на культурно-масову, фізкультурну і оздоровчу роботу в розмірі не менше ніж 0,3 відсотка фонду оплати праці у визначеному законодавством порядку.

2.7. Соціальне партнерство
Сторони домовились:
2.7.1. Сторони вважають, що договірне регулювання соціально-економічних відносин на принципах соціального партнерства є об’єктивною необхідністю.
2.7.2. Основними формами реалізації соціального партнерства визнаються колективні переговори, консультації та співробітництво Сторін, а також розв’язання конфліктних ситуацій на основі трудового арбітражу, посередництва та примирення згідно із законодавством.
2.7.3. Сторони зосереджують свої зусилля і здійснюють конкретні дії, спрямовані, насамперед, на створення умов для продуктивної праці та підвищення життєвого рівня всіх працівників Казначейства України та його територіальних органів.
2.7.4. Сторони сприятимуть проведенню колективних переговорів та укладанню колективних договорів (угод).
2.7.5. Кожна зі Сторін інформуватиме іншу про наступне прийняття рішень з питань, що стосуються соціально-економічних інтересів працівників Казначейства України та його територіальних органів і є предметом цієї Угоди, та здійснюватиме попередні узгодження таких рішень шляхом офіційних переговорів і консультацій. У разі непогодження Сторона, яка вносить проекти таких рішень, одночасно інформує орган, який прийматиме відповідний нормативно-правовий акт, про позицію іншої Сторони.


III. ЗОБОВ’ЯЗАННЯ ПРОФСПІЛКИ

3.1. Профспілка всебічно сприяє реалізації цієї Угоди, запобіганню виникненню соціальної напруги у трудових колективах та колективних трудових спорів (конфліктів) і зобов’язується не організовувати страйків та інших колективних дій, дестабілізуючих діяльність органів Казначейства України.
3.2. Керуючись Статутом Профспілки та законодавством України, Профспілка і відповідні профспілкові органи забезпечують:
3.2.1. вжиття заходів для поліпшення умов праці, побуту і оздоровлення працівників органів Казначейства України та членів їх сімей, надання матеріальної допомоги членам профспілки, надання запрошень та подарунків дітям членів профспілки до новорічно-різдвяних свят в межах наявних коштів на цю мету;
3.2.2. додержання соціальних гарантій трудового колективу в організації і оплаті праці, участь в розробці і погодженні проектів нормативно-правових актів, наказів і директив, які стосуються інтересів працівників органів Казначейства України з питань трудових відносин, охорони праці та інших;
3.2.4. здійснення контролю за виконанням роботодавцем зобов’язань у сфері оплати праці;
3.2.5. прийняття рішення про вимогу до роботодавця розірвати трудовий договір з керівником відповідного органу Казначейства України у разі порушення ним законодавства про працю, про охорону праці, ухилення від участі в переговорах щодо укладення або зміни колективного договору, невиконання його умов;
3.2.6. роботу щодо зміцнення виробничої та трудової дисципліни у трудових колективах;
3.2.7. роботу з формування свідомості працівників щодо збереження майна Казначейства України та його територіальних органів;
3.2.8. здійснення заходів щодо соціального захисту ветеранів праці, людей похилого віку.


IV. ГАРАНТІЇ ПРАВ ПРОФСПІЛКОВИХ ОРГАНІВ І ПРАЦІВНИКІВ ОРГАНІВ КАЗНАЧЕЙСТВА УКРАЇНИ ТА ЙОГО ТЕРИТОРІАЛЬНИХ ОРГАНІВ

Казначейство України, його територіальні органи беруть на себе зобов’язання:
4.1.1. Надавати профспілковим органам відповідного рівня необхідну інформацію з питань соціально-економічного розвитку трудових колективів.
4.1.2. Не перешкоджати представникам профспілкових організацій відвідувати Казначейство України та його територіальні органи, де працюють члени профспілки, для реалізації установлених законодавством і цією Угодою прав і статутних завдань профспілки.
4.1.3. На підставі особистої письмової заяви члена профспілки утримувати з його заробітної плати членські внески у розмірі 1 відсотка від місячної заробітної плати та перераховувати на рахунки відповідних профспілкових органів.
4.1.4. Дотримуватися інших гарантій діяльності профспілок, визначених статтею 40 Закону України «Про професійні спілки, їх права та гарантії діяльності».
Забезпечувати реалізацію прав та гарантій діяльності профспілкової сторони, встановлених чинним законодавством, не допускати обмеження прав профспілкової сторони або перешкоджання її існуванню та діяльності.
4.1.5. Гарантувати членам виборних профспілкових органів можливості для здійснення їх повноважень:
4.1.5.1. надавати членам виборних профспілкових органів, не звільненим від своєї основної роботи, на умовах, що визначаються колективним договором, вільний від роботи час із збереженням середнього заробітку для виконання громадських обов’язків в інтересах трудового колективу, а також додаткову оплачувану відпустку із збереженням середньої заробітної плати за рахунок роботодавця до 6 календарних днів на рік для проходження профспілкового навчання;
4.1.5.2. змінювати умови трудового договору чи оплати праці працівників, які є членами виборних профспілкових органів, лише у разі виробничої необхідності та виключно за попередньою згодою виборного органу, членами якого вони є;
4.1.5.3. притягувати до дисциплінарної відповідальності працівників, які є членами виборних профспілкових органів, лише за попередньою згодою виборного органу, членами якого вони є;
4.1.5.4. додержуватися встановленого законодавством порядку звільнення членів виборних профспілкових органів, їх керівників, крім додержання загального порядку, а саме звільняти членів виборного профспілкового органу, його керівників лише за наявності попередньої згоди виборного профспілкового органу, членами якого вони є, а також вищестоящого виборного органу цієї організації профспілки;
4.1.5.5. не допускати звільнення з ініціативи роботодавця працівників, які обиралися до складу профспілкових органів, протягом року після закінчення терміну, на який вони обиралися, крім випадків повної ліквідації Казначейства України чи його територіальних органів, виявленої невідповідності працівника займаній посаді або виконуваній роботі через стан здоров’я, який перешкоджає продовженню даної роботи, або вчинення працівником дій, за які законодавством передбачена можливість звільнення з роботи чи зі служби. Така гарантія не надається працівникам у разі дострокового припинення повноважень у цих органах у зв’язку з неналежним виконанням своїх обов’язків або за власним бажанням, за винятком випадків, коли це обумовлено станом здоров’я.

V. ЗАКЛЮЧНІ ПОЛОЖЕННЯ

5.1. Доповнення і зміни до Угоди можуть бути внесені лише у письмовій формі та за ініціативою однієї із Сторін. Усі додатки, зміни і доповнення до Угоди є невід’ємними її частинами, якщо вони підписані повноважними представниками Сторін.
5.2. Угоду укладено у двох примірниках, які мають однакову юридичну силу, по одному примірнику для кожної Сторони.
5.3. Контроль за реалізацією Угоди проводиться членами двосторонньої комісії. За результатами роботи двостороння комісія розглядає наявну інформацію та у разі порушення умов Угоди вносить відповідне подання (пропозиції) особам, які підписали Угоду. Сторони проводять взаємні консультації по суті подання (пропозицій) двосторонньої комісії із прийняттям спільного рішення.
Крім двосторонньої комісії, контрольні функції за виконанням Угоди виконують керівники Казначейства України та його територіальних органів, відповідні виборні органи профспілки, які мають право звернутись по суті питання до двосторонньої комісії або безпосередньо до осіб, які підписали Угоду.
5.4. За порушення чи невиконання положень Угоди, ухилення від участі в переговорах, ненадання своєчасно інформації, необхідної для колективних переговорів і здійснення контролю, представники Сторін несуть відповідальність відповідно до чинного законодавства.
5.5. Усі спори і розбіжності, які можуть виникнути під час виконання Сторонами цієї Угоди, вирішуються в установленому законодавством порядку.

Голова Профспілки працівників
державних установ України
В. о. Голови Державної
казначейської служби України
Т.В.Нікітіна
«15» червня 2012 року
О.С.Даневич
«15» червня 2012 року