RSS Карта сайта

Трудовий арбітраж

Трудовий арбітраж – орган, який складається із залучених сторонами колективного трудового спору (конфлікту) фахівців, експертів та інших осіб і приймає рішення по суті колективного трудового спору (конфлікту).

Основним завданням трудового арбітражу є вирішення по суті спору між сторонами колективного трудового спору (конфлікту).

До трудового арбітражу можуть за згодою сторін передаватися спори, що виникли між сторонами соціально-трудових відносин, щодо:

– встановлення нових або зміни існуючих соціально-економічних умов праці та виробничого побуту, укладання чи зміни колективного договору, угоди (в разі неприйняття примирною комісією рішення у встановлені терміни або ж в разі неприйняття примирною комісією погодженого рішення щодо урегулювання цього питання);

– виконання колективного договору, угоди або окремих їх положень;

– невиконання законодавства про працю.

У своїй діяльності трудовий арбітраж керується Конституцією України , Законом України “Про порядок вирішення колективних трудових спорів (конфліктів)”,Положенням про Національну службу посередництва і примирення (далі НСПП) , іншими законодавчими та нормативно-правовими актами і Положенням про трудовий арбітраж.

Трудовий арбітраж здійснює свою діяльність на основі принципів:

1) законності;

2) незалежності;

3) рівності сторін колективного трудового спору (конфлікту);

4) об’єктивності;

5) змагальності сторін та свободи в наданні ними своїх доказів і у доведенні їх переконливості;

6) арбітрування, тобто сприяння досягнення угоди між сторонами;

7) гласності та відкритого розгляду справ, за винятком випадків, коли це суперечить інтересам охорони державної або іншої захищеної законом таємниці, або коли є обґрунтовані заперечення однієї із сторін;

8) обов’язковості виконання рішень трудового арбітражу, якщо сторони колективного трудового спору (конфлікту) попередньо про це домовились.

Трудовий арбітраж утворюється з ініціативи однієї із сторін колективного трудового спору (конфлікту) або незалежного посередника шляхом прийняття кожною із сторін відповідного рішення та підписанні спільної угоди про утворення трудового арбітражу. В угоді про утворення трудового арбітражу визначається порядок організаційного та матеріально-технічного забезпечення роботи трудового арбітражу і порядок оплати праці членів трудового арбітражу.

Пропозиція щодо створення трудового арбітражу в строки, визначені частиною другою статті 11 Закону України “Про порядок вирішення колективних трудових спорів (конфліктів)”, викладається письмово із зазначенням кількісного і персонального складу трудового арбітражу, часу і місця проведення його першого засідання та направляється іншій стороні колективного трудового спору (конфлікту).

Сторони колективного трудового спору (конфлікту) можуть на власний розсуд визначати кількість трудових арбітрів. Якщо сторони не досягнуть згоди, то трудовий арбітраж складається з трьох арбітрів.

Порядок залучення трудових арбітрів до участі в роботі трудового арбітражу визначається Положенням про члена трудового арбітражу (арбітра), яке затверджується Національною службою посередництва і примирення. Арбітр – це підготовлена НСПП особа, яка в разі залучення її сторонами колективного трудового спору (конфлікту) для участі в роботі трудового арбітражу, набуває статусу члена трудового арбітражу і має право розгляду колективного трудового спору (конфлікту) з метою прийняття рішення по суті. Діяльність арбітра в разі залучення його до участі у вирішенні колективного трудового спору (конфлікту) як члена трудового арбітражу не може зазнавати втручання з боку будь-якого органу, організації, фізичної особи з метою перешкоджання веденню переговорів, спонукання арбітра до прийняття певного рішення.

Сфера діяльності кожного арбітра (галузь економіки, напрями соціально-економічних відносин тощо) визначається при необхідності, головою НСПП.

Національна служба посередництва і примирення може залучати до участі в роботі трудового арбітражу народних депутатів України, представників органів державної влади, органів місцевого самоврядування.

Залучення зазначених посадових осіб здійснюється відповідно до Положення про порядок залучення Національною службою посередництва і примирення до участі в примирних процедурах по вирішенню колективних трудових спорів (конфліктів) народних депутатів України, представників органів державної влади, органів місцевого самоврядування, затвердженого Національною службою посередництва і примирення.

На прохання сторін колективного трудового спору (конфлікту) Національна служба посередництва і примирення або її відділення в Автономній Республіці Крим та областях направляють своїх спеціалістів, експертів для участі в роботі трудового арбітражу.

До складу трудового арбітражу не можуть входити особи, які є представниками сторін колективного трудового спору (конфлікту), або особи, які тією чи іншою мірою зацікавлені в його однобічному вирішенні.

Порядок розгляду справи та прийняття рішення трудовим арбітражем

Сторони попередньо домовляються про місце і час першого засідання трудового арбітражу. Всі подальші засідання призначаються трудовим арбітражем самостійно з урахуванням обставин справи, інтересів сторін колективного трудового спору (конфлікту) та необхідності залучення до його роботи представників інших зацікавлених органів та організацій.

Перед початком роботи трудового арбітражу сторони колективного трудового спору (конфлікту) можуть оформити спільною угодою домовленість про обов’язковість рішень трудового арбітражу.

Трудовий арбітраж повинен розпочати розгляд справи відразу після його сформування та закінчити розгляд у десятиденний строк з дня створення. За рішенням більшості членів трудового арбітражу цей строк може бути подовжено до двадцяти днів.

Колективний трудовий спір (конфлікт) розглядається трудовим арбітражем з обов’язковою участю представників сторін, а в разі необхідності – представників інших зацікавлених органів та організацій.

На своєму першому засіданні члени трудового арбітражу обирають зі свого складу Голову трудового арбітражу. На Голову трудового арбітражу покладається обов’язок вести засідання трудового арбітражу.

Сторонам колективного трудового спору (конфлікту) не менш ніж за 24 години повинно бути надіслано повідомлення про будь-яке слухання та про будь-яке засідання трудового арбітражу, що проводиться з метою ознайомлення з документами або іншими матеріалами.

Сторони колективного трудового спору під час розгляду колективного трудового спору (конфлікту) мають рівні права.

Завдання трудового арбітражу при розгляді конкретного трудового спору (конфлікту) – встановити порушені норми права і захистити порушені права.

Наявність права та необхідність його захисту можуть бути виявлені лише в результаті розгляду спору трудовим арбітражем, а сторонам колективного трудового спору (конфлікту) мають бути надані рівні можливості у відстоюванні своєї правоти. Трудовий арбітраж зобов’язаний забезпечити рівність можливостей сторін колективного трудового спору (конфлікту) у доказовій діяльності.

Процес розгляду колективного трудового спору (конфлікту) трудовим арбітражем проводиться у формі змагання між сторонами, підставою для якого є протилежність їх матеріально-правових інтересів.

Обов’язок доказування покладається на сторони колективного трудового спору (конфлікту): кожна сторона повинна довести ті обставини, на які вона посилається як на підставу своїх вимог і заперечень.

Всі заяви, документи або інша інформація, що подаються однією із сторін трудовому арбітражу, повинні бути передані іншій стороні колективного трудового спору (конфлікту). Сторонам повинні бути передані також будь-які висновки експертів або інші документи доказового характеру, які можуть впливати на рішення трудового арбітражу.

Трудовий арбітраж зобов’язаний вживати передбачені законами заходи до всебічного, повного і об’єктивного з’ясування обставин справи.

На трудовий арбітраж покладається обов’язок керувати ходом розгляду колективного трудового спору, стежити за додержанням норм чинних законодавчих і нормативно-правових актів, забезпечувати порядок у засіданні трудового арбітражу, сприяти сторонам колективного трудового спору у витребуванні доказів і документів, які вони через об’єктивні причини не в змозі витребувати самостійно, роз’яснювати сторонам колективного трудового спору (конфлікту) їхні права та обов’язки, попереджуючи про наслідки неналежного вчинення чи відмови у виконанні певних дій, передбачених чинним законодавством.

Трудовий арбітраж надає допомогу сторонам колективного трудового спору (конфлікту) у збиранні доказів. Виявляючи активність у доказовій сфері, трудовий арбітраж повинен виходити з інтересів врегулювання колективного трудового спору (конфлікту) з використанням всіх можливостей, не заборонених законодавством.

Трудовий арбітраж зобов’язаний вчиняти дії, спрямовані на врегулювання колективного трудового спору, в тому числі і ті, які пов’язані з витребуванням необхідних доказів.

Засідання трудового арбітражу є відкритими, за винятком випадків, коли це суперечить інтересам охорони державної чи комерційної таємниці.

В роботі трудового арбітражу можуть брати участь представники Національної служби посередництва і примирення.

Рішення трудового арбітражу приймається більшістю голосів його членів, оформляється протоколом і підписується усіма його членами. Якщо хто-небудь із членів трудового арбітражу не згоден з рішенням трудового арбітражу, то він має право викласти свою думку окремо.

Трудовий арбітраж може винести рішення про відмову у розгляді справи про колективний трудовий спір (конфлікт), якщо:

– буде встановлено, що розбіжності не є предметом колективного трудового спору (конфлікту);

– була порушена послідовність застосування примирних процедур;

– сторони колективного трудового спору (конфлікту) досягли угоди про врегулювання розбіжностей і вирішення колективного трудового спору (конфлікту).

Рішення трудового арбітражу проголошується публічно, тобто в присутності сторонньої публіки, проте без розголошення відомостей, заради збереження таємниці яких воно постановлялось у закритому засіданні трудового арбітражу (відомості, що є державною або комерційною таємницею, та інші, які не підлягають розголошенню, не повинні включатися до тексту рішення).

Рішення трудового арбітражу не пізніше ніж у триденний строк після його прийняття надсилається сторонам колективного трудового спору (конфлікту) та центральному апарату НСПП або її регіональним відділенням.

Рішення трудового арбітражу розглядається сторонами колективного трудового спору (конфлікту) в семиденний строк після його отримання. Якщо рішення трудового арбітражу не змогло врегулювати розбіжностей між сторонами колективного трудового спору (конфлікту), то причини розбіжностей з обґрунтуванням позицій сторін у письмовій формі доводяться у триденний строк після розгляду до відома кожної із сторін колективного трудового спору (конфлікту) та НСПП або її регіональних відділень.

Рішення трудового арбітражу про вирішення колективного трудового спору (конфлікту) є обов’язковим для виконання, якщо сторони про це попередньо домовились.

Протокол засідання трудового арбітражу є одним із основних документів трудового арбітражу. У ньому фіксуються всі дії, котрі проводились у ході розгляду колективного трудового спору (конфлікту) трудовим арбітражем.

Дія повноважень трудового арбітражу припиняється одночасно з припиненням розгляду і винесенням рішення по суті колективного трудового спору (конфлікту).