RSS Карта сайта

Сайт ППДУ » Національна служба посередництва і примирення, відділення в Черкаській області » Розгляд колективного трудового спору примирною комісією

Розгляд колективного трудового спору примирною комісією

Примирна комісія – тимчасовий позавідомчий орган, що створюється сторонами соціально-трудових відносин при виникненні колективного трудового спору відносно:

а) встановлення нових або зміни існуючих соціально-економічних умов праці та виробничого побуту;

б) укладення чи зміни колективного договору, угоди.

Відповідно до статті 7 Закону України “Про порядок вирішення колективних трудових спорів (конфліктів)примирною комісією здійснюється розгляд колективного трудового спору (конфлікту) з питань встановлення нових або зміни існуючих соціально-економічних умов праці та виробничого побуту, укладення чи зміни колективного договору (угоди).

За угодою сторін колективного трудового спору (конфлікту)примирна комісія може розглядати вимоги найманих працівників або профспілки з питань виконання колективного договору, угоди або окремих їх положень, невиконання вимог законодавства про працю.

Колективні трудові спори (конфлікти) розглядаються на виробничому, галузевому, територіальному, територіально-галузевому та національному рівнях відповідною примирною комісією.

Основним завданням примирної комісії є вироблення рішення, що може задовольнити сторони колективного трудового спору (конфлікту).

Відповідно до цих завдань примирна комісія здійснює такі функції:

– обмін думками представників сторін про умови та порядок вирішення колективного трудового спору;

– консультації представників сторін із заінтересованими органами державної влади, іншими компетентними організаціями, установами та фізичними особами;

– обговорення варіантів вирішення колективного трудового спору і вибір з них найбільш прийнятого рішення.

У своїй діяльності примирна комісія керується Конституцією України, Законом України “Про порядок вирішення колективних трудових спорів (конфліктів),іншими законодавчими та нормативно-правовими актами.

 

Утворення примирної комісії

 

Примирна комісія утворюється за письмовою заявою однієї із сторін колективного трудового спору (конфлікту) іншій стороні:

– на виробничому рівні – у триденний,

– на галузевому або територіальному – у п’ятиденний,

– на національному рівні у десятиденний строк з моменту виникнення колективного трудового спору (конфлікту) з рівної кількості представників сторін.

Рішення про утворення примирної комісії та про встановлення кількості представник сторін оформляється відповідною угодою.

Порядок делегування представників до комісії, персональний склад представників та їхні повноваження вирішуються кожною із сторін самостійно.

Зміна складу представників однієї із сторін допускається у разі невиконання представником (представниками) обов’язків перед стороною колективного трудового спору(конфлікту),яку вони представляють.

Визначення представників сторін колективного трудового спору(конфлікту)до примирної комісії оформляється відповідним рішенням.

 

Засідання примирної комісії

 

Примирна комісія проводить свою роботу відповідно до Регламенту роботи примирної комісії по розгляду і вирішенню колективного трудового спору (конфлікту), що затверджується НСПП.

2. Примирна комісія розглядає колективний трудовий спір на своїх засіданнях. Веде засідання голова комісії.

3. За згодою представників сторін у роботі комісії можуть брати участь інші особи, представники зацікавлених органів і організацій як експерти, консультанти.

 

Порядок прийняття рішення примирної комісії

 

Рішення примирної комісії приймається на її засіданнях:

– виробничою примирною комісією у п’ятиденний строк,

– галузевою або територіальною примирною комісією у десятиденний строк,

– національною примирною комісією у п’ятнадцятиденний строк з моменту утворення комісії. За згодою сторін ці терміни можуть бути продовжені.

2. Примирна комісія повноважна розглядати справу про колективний трудовий спір і виносити рішення, якщо на її засіданні присутні не менше двох третин представників від кожної із сторін і незалежний посередник, якщо він залучений до участі в роботі примирної комісії.

3. Рішення оформляється протоколом, має для сторін обов’язкову силу і виконується в порядку і строки, які встановлені цим рішенням.