RSS Карта сайта

Про НСПП


Національна служба посередництва і примирення 

 

Національна служба посередництва і примирення – це постійно діючий державний орган, підпорядкований безпосередньо Президенту України, який створено відповідно до Закону України “Про порядок вирішення колективних трудових спорів (конфліктів)” №137/98-ВР від 03.03.1998 року, згідно з Указом Президента України “Про утворення Національної служби посередництва і примирення” №1258/68 від 17.09.1998 року, із змінами, внесеними Указами Президента України №1393/2000 (1393/2000) від 30.12.2000, № 272/2006 (272/2006) від 30.03.2006, №291/2007 (291/2007) від 11.04.2007, з метою вжиття попереджувальних заходів щодо виникнення колективних трудових спорів (конфліктів), своєчасного їх вирішення та визначення загальних тенденцій в соціально-трудових відносинах, виявлення трудових колективів з підвищеним рівнем конфліктогенності, пошуку шляхів поліпшення соціально-трудових відносин.

Відділення Національної служби посередництва і примирення в Черкаській області, як структурний підрозділ державного органу виконує ці функції за територіальністю, сприяє та вирішує розбіжності та колективні трудові спори (конфлікти) між сторонами соціально-трудових відносин на всіх підприємствах де існує трудовий колектив, забезпечує додержання норм діючих законодавчих і нормативно-правових актів.

 

Основні завдання НСПП:

1) сприяння взаємодії сторін соціально-трудових відносин у процесі врегулювання колективних трудових спорів;

2) прогнозування виникнення колективних трудових спорів (конфліктів) та сприяння своєчасному їх вирішенню;

3) здійснення посередництва і примирення під час вирішення колективних трудових спорів (конфліктів);

4) забезпечення здійснення соціального діалогу, вироблення узгоджених пропозицій щодо розвитку соціально-економічних та соціально-трудових відносин в Україні;

5) здійснення заходів із запобігання виникненню колективних трудових спорів (конфліктів);

6) підвищення рівня правової культури учасників соціально-трудових відносин.

 

Основні функції НСПП:

1) вивчає та узагальнює причини виникнення колективних трудових спорів (конфліктів) і можливі їх наслідки на національному, територіальному і галузевому рівнях, виробляє пропозиції щодо запобігання виникненню колективних трудових спорів;

2) здійснює реєстрацію висунутих працівниками вимог та колективних трудових спорів (конфліктів);

3) аналізує висунуті працівниками вимоги та здійснює оцінку їх обґрунтування;

4) сприяє встановленню контактів між сторонами колективного трудового спору (конфлікту);

5) перевіряє в разі необхідності повноваження представників сторін колективного трудового спору (конфлікту);

6) консультує сторони колективного трудового спору (конфлікту) з питань:

– компетенції органів стосовно задоволення вимог, які є предметом колективного трудового спору (конфлікту) чи виконання яких сприятиме його вирішенню;

– застосування нормативно-правових актів для вирішення колективного трудового спору (конфлікту);

7) за зверненням сторін (сторони) колективного трудового спору (конфлікту) розглядає матеріали щодо колективного трудового спору (конфлікту) з метою його вирішення;

8) звертається у випадках, передбачених статтею 24 Закону України “Про порядок вирішення колективних трудових спорів (конфліктів)” і коли рекомендації НСПП щодо вирішення колективного трудового спору (конфлікту) сторонами не враховано, в установленому порядку із заявою до суду про вирішення колективного трудового спору (конфлікту);

9) формує списки незалежних посередників та арбітрів;

10) на прохання сторін колективного трудового спору (конфлікту) пропонує їм кандидатури незалежних посередників та членів трудового арбітражу для залучення у примирних процедурах, координує роботу трудового арбітражу, направляє своїх спеціалістів, експертів для участі у роботі примирних органів, здійснює моніторинг стану виконання рішень примирних органів;

11) вивчає, узагальнює і поширює вітчизняний та іноземний досвід роботи щодо запобігання та врегулювання колективних трудових спорів (конфліктів);

12) залучає у разі необхідності до участі у примирних процедурах народних депутатів України, представників державної влади, органів місцевого самоврядування та інших осіб;

13) забезпечує підготовку і підвищення кваліфікації незалежних посередників, арбітрів, які спеціалізуються на розгляді колективних трудових спорів (конфліктів);

14) узагальнює та вносить в установленому порядку пропозиції щодо вдосконалення законодавства з питань вирішення колективних трудових спорів (конфліктів);

15) у межах своєї компетенції розробляє і затверджує положення, інструкції та інші нормативні акти щодо діяльності НСПП та здійснення примирних процедур;

16) здійснює організаційно-методичне забезпечення діяльності регіональних відділень;

17) взаємодіє у межах своєї компетенції з Секретаріатом Президента України, іншими допоміжними органами і службами, утвореними Президентом України, Кабінетом Міністрів України, Радою міністрів Автономної Республіки Крим, міністерствами та іншими центральними і місцевими органами виконавчої влади та органами місцевого самоврядування, об’єднаннями роботодавців, профспілок, підприємствами, установами і організаціями;

18) координує вирішення сторонами колективного трудового спору (конфлікту) питань щодо організаційного, матеріально-технічного і фінансового забезпечення роботи незалежних посередників, членів примирних комісій і трудового арбітражу;

19) інформує громадськість про свою діяльність через засоби масової інформації, видає Бюлетень Національної служби посередництва і примирення;

20) сприяє підвищенню рівня правової культури учасників соціально-трудових відносин щодо запобігання і вирішення колективних трудових спорів (конфліктів).

 

Відділення Національної служби посередництва і примирення в Черкаській області має право:

1) брати участь у вирішенні колективного трудового спору (к онфлікту) на всіх його стадіях;

2) координувати роботу трудового арбітражу, рекомендувати своїх спеціалістів, експертів для участі у роботі примирних органів;

3) одержувати в установленому порядку від державних органів, органів місцевого самоврядування, професійних спілок, роботодавців та їх об’єднань, сторін колективних трудових спорів (конфліктів) інформацію, документи та матеріали, необхідні для виконання покладених на НСПП законом функцій;

4) попереджати сторони про порушення ними вимог чинного законодавства під час розгляду колективного трудового спору (конфлікту) та можливі наслідки таких порушень;

5) надсилати органам виконавчої влади та органам місцевого самоврядування рекомендації щодо вжиття заходів для вирішення колективного трудового спору (конфлікту), реалізація яких належить до їх компетенції;

6) звертатися до органів прокуратури, правоохоронних органів, державних органів з нагляду за додержанням законодавства про працю з пропозиціями щодо здійснення заходів, спрямованих на додержання законодавства про працю, в тому числі щодо порядку вирішення колективних трудових спорів (конфліктів);

7) надавати запитувачам інформації публічну інформацію, розпорядником якої є Відділення.

 

                            Керівництво відділення НСПП в Черкаській області

 

Начальник                           Власенко Станіслав Григорович  45-01-48    четвер 09.00 –18.00

 

Заступник начальника –     Петренко Олександр Іванович    45-01-48           вівторок 09.00 –18.00

завідувач сектора

аналітично-інформаційної

роботи та прогнозування

 

Завідувач сектора

правового забезпечення      Єжель Любов Іванівна               45-01-48  Пятниця  09.00 –18.00

 

 

Розпорядок роботи відділення:

 

понеділок – четвер 9.00 -18.00

 п’ятниця 9.00 -17.00

обідня перерва 13.00 -13.45

 

 

Місце знаходження:

 

18002, м. Черкаси

 вул. Хрещатик, 257,

 тел/факс 45-01-48, 50-56-32

e-mail: nspp_cherkasy@ukr.net