RSS Карта сайта

Сайт ППДУ » Новини » ІНСТРУКЦІЯ ПРО ПРОВЕДЕННЯ ВИБОРІВ ПРОФСПІЛКОВИХ ОРГАНІВ У ПРОФСПІЛЦІ ПРАЦІВНИКІВ ДЕРЖАВНИХ УСТАНОВ УКРАЇНИ

ІНСТРУКЦІЯ ПРО ПРОВЕДЕННЯ ВИБОРІВ ПРОФСПІЛКОВИХ ОРГАНІВ У ПРОФСПІЛЦІ ПРАЦІВНИКІВ ДЕРЖАВНИХ УСТАНОВ УКРАЇНИ

ІНСТРУКЦІЯ

ПРО ПРОВЕДЕННЯ ВИБОРІВ ПРОФСПІЛКОВИХ ОРГАНІВ У ПРОФСПІЛЦІ ПРАЦІВНИКІВ ДЕРЖАВНИХ УСТАНОВ УКРАЇНИ

1. Загальні положення.

Вибори профспілкових органів проводяться у терміни, встановлені Статутом профспілки.

Ревізійні комісії організацій профспілки обираються одночасно з профспілковими органами і підзвітні зборам, конференції, з’їзду.

Рішення про проведення звітно-виборних зборів, конференції, з’їзду приймаються відповідними профспілковими органами.

Формування профспілкових органів, ревізійних комісій проводиться знизу доверху шляхом обрання безпосередньо на зборах, конференціях або делегування (виборів) представників організацій профспілки до органу, необхідність функціонування якого вони визначають.

Вибори профспілкових органів, їх керівників проводяться:

– у первинній або структурній організації профспілки на зборах (конференції) членів профспілки, засіданні комітету;

– у територіальній, регіональній організації профспілки – на конференції, засіданні комітету;

– у профспілці – на з’їзді, засіданні Центрального комітету.

Рішення про створення і порядок формування керівних і виконавчих органів профспілки, норму представництва, а також порядок обрання керівників профорганів приймаються на зборах, засіданнях профорганів, конференціях, з’їздах.

Члени профспілки мають право обирати і бути обраними у профспілкові органи на зборах, конференції чи з’їзді, у тому числі вносити свою кандидатуру для обрання делегатом, членом або керівником профспілкового органу.

Вибори профспілкових органів проводяться в умовах широкої демократії та гласності. Кандидатури до складу профорганів на виборні посади слід всебічно обговорити в організаціях профспілки усіх рівнів.

Звітні доповіді профспілкових органів попередньо обговорюються і затверджуються на засіданнях комітетів, а звіти ревізійних комісій – на їх засіданнях.

Звітно-виборні профспілкові збори є правомочними, якщо в них бере участь більше половини членів організації профспілки.

Конференції та з’їзди правомочні, якщо в них беруть участь не менше двох третин обраних делегатів.

Для ведення звітно-виборних зборів, конференції, з’їзду відкритим голосуванням обирається президія. Вона скеровує їх роботу і несе повну відповідальність за правильність проведення, дотримання вимог Статуту та цієї Інструкції.

Рішенням зборів, конференцій, з’їздів можуть також обиратися їх робочі органи:

 • мандатна комісія – для перевірки повноважень делегатів конференції чи з’їзду, а також делегованих до складу виборного профоргану;
 • секретаріат – для організації запису на виступи, відміток про черговість надходження заявок, для роботи з телеграмами, листами, скаргами, що надійшли, розшифрування стенограми або звукозапису, візування текстів виступів, надання допомоги президії з інших організаційних питань;
 • редакційна комісія – для підготовки (доопрацювання) проектів постанов зборів (конференції, з’їзду), передачі матеріалів для засобів масової інформації;
 • лічильна комісія (лічильники) – для підрахунку голосів при відкритому голосуванні або проведення закритого (таємного) голосування. У нечисленних організаціях функції лічильної комісії може виконувати президія зборів або, за її дорученням, один із членів профспілки.

Збори, конференція, з’їзд можуть утворювати інші робочі органи для сприяння кращому їх проведенню та розширення гласності їх роботи.

2. Висунення та обговорення кандидатур до складу профспілкових органів.

Вибори профспілкових органів або визнання повноважень делегованих членів проводяться після обговорення зборами, конференцією, з’їздом звітної доповіді відповідного профоргану і доповіді ревізійної комісії та прийняття по них рішення.

За згодою учасників зборів, конференції, з’їзду постанова може прийматися під час роботи лічильної комісії.

Перед проведенням виборів збори, конференція, з’їзд попередньо визначають кількісний склад виборного профспілкового органу. Це не обмежує права учасників зборів, конференції, з’їзду вносити до списку для голосування будь-яку кількість кандидатур.

Рішення щодо кількісного складу, висунення і обговорення кандидатур до профоргану, що обирається, приймаються відкритим голосуванням.

Пропозиції по кількісному та персональному складу комітетів, ревкомісій та їх голів можуть вноситися як безпосередньо на зборах, конференціях, з’їздах, так і завчасно, як від імені колегіальних органів, так і особисто членом профспілки.

На звітно-виборних зборах, конференціях, з’їздах можуть скликатися наради представників делегацій для того, щоб попередньо намітити кандидатури до нового складу профоргану, ревкомісії.

З цією метою збори, конференція, з’їзд можуть утворювати комісії.

Ці комісії можуть також формуватися завчасно профорганами, що звітують, для визначення та організації обговорення кандидатур у структурах організацій профспілки. Комісія подає зборам, конференції, з’їзду список усіх висунутих кандидатур та свої пропозиції по них, результати обговорення членами профспілки.

До складу профспілкового органу можуть висуватися кандидатури з числа членів профспілки, які відсутні на зборах, не є делегатами.

Пропозиції про припинення висунення кандидатур виносяться на голосування.

Делегування до складу комітетів, інших профорганів проводиться, як правило, разом з виборами делегатів на звітно-виборній конференції, з’їзді, а в особливих випадках – окремим рішенням зборів, конференції, комітету профспілки.

Профспілкові органи обираються за рішенням зборів, конференцій, з’їздів відкритим або таємним голосуванням незалежно від того, як вони формуються: безпосередньо на звітно-виборних зборах, конференціях, з’їздах чи прямим делегуванням.

У випадку формування профоргану шляхом делегування мандатна комісія конференції, з’їзду має перевірити подані документи на делегованих членів, доповісти свої висновки конференції, з’їзду, які приймають рішення про визнання (невизнання) їх повноважень.

Член профспілкового органу, якого обрано прямим делегуванням, може бути відкликаний органом у тому ж порядку, в якому проводилося делегування.

Учасники зборів, делегати конференцій, з’їздів обговорюють усі висунуті кандидатури персонально. Кожен з них має необмежене право аргументованого відводу кандидатур. Пропозиції про припинення обговорення тієї чи іншої кандидатури виносяться на голосування. Після обговорення кандидатури, по якій надійшли відводи, у кожному окремому випадку вирішується питання про те, включити чи не включити її до списку для голосування. Кандидатури, проти яких не було заперечень, включаються до списку без голосування.

 

3. Порядок голосування.

Перед початком голосування (після висунення кандидатур) збори, конференція, з’їзд приймають рішення:

 1. про місце обрання керівника профспілкового органу: на зборах, конференції, з’їзді чи на засіданні виборного органу, порядок виборів якого визначений Статутом;
 2. про форму голосування, яку будуть використовувати при проведенні виборів (відкрита чи таємна):

– членів та керівників виборного органу;

– делегатів на конференцію, з’їзд, при необхідності – делегованих членів до складу вищого за ступенем профспілкового органу.

 

Для проведення голосування (підрахунку голосів) обирається лічильна комісія.

Лічильна комісія на своєму організаційному засіданні обирає голову та секретаря комісії, про що складається протокол № 1. За дорученням комісії її голова або інший член комісії оголошує делегатам конференції протокол № 1, який береться ними до відома, і роз’яснює порядок голосування. У голосуванні по виборах профорганів, ревкомісій беруть участь лише члени профспілки даної організації, делегати конференції, з’їзду.

При відкритому голосуванні по кожній кандидатурі підраховуються усі голоси, подані «за», «проти», і тих, хто утримався (голосування мандатами або спеціальними картками).

Результати відкритого голосування доповідаються зборам, конференції, з’їзду та оформляються протоколом.

Закрите (таємне) голосування проводиться у такому порядку:

 • Перед початком голосування лічильна комісія готує бюлетені (списки) для таємного голосування, в яких кандидатури розміщуються, за її рішенням, в алфавітному порядку або в порядку їх внесення. За рішенням конференції, з’їзду, в бюлетенях можуть зазначатись посади включених до них кандидатур.
 • Лічильна комісія видає кожному учаснику зборів, делегату конференції, з’їзду (делегатам при поданні документа, бажано мандата) по одному примірнику бюлетеня з кандидатурами для голосування і робить про це відмітку у списку учасників зборів, делегатів.
 • Учасники зборів, делегати мають право закреслювати кандидатури або дописувати нові незалежно від того, в якій кількості попередньо визначено обрати комітет.
 • Після голосування лічильна комісія розкриває урни з бюлетенями, які попередньо засвідчуються печаткою, і проводить підрахунок голосів, який може здійснюватися в присутності учасників зборів, конференції, якщо буде прийнято таке рішення.
 • Про результати голосування складається протокол № 2, в якому вказується кількість голосів, поданих «за» і «проти» по кожній кандидатурі. Протокол підписують усі члени лічильної комісії. Якщо протокол більшістю членів лічильної комісії не підписаний, він може бути визнаний недійсним, про що збори, конференція приймають відповідне рішення.
 • Лічильна комісія доповідає зборам, конференції, з’їзду про результати голосування. Підсумки виборів затверджуються зборами, конференцією, з’їздом.

По членах комітету, ревізійної комісії, які обрані прямим делегуванням за результатами доповіді та висновків мандатної комісії, конференцією, з’їздом приймається постанова про визнання (невизнання) їх повноважень.

При обранні керівника профоргану безпосередньо на зборах, конференції, з’їзді таємним голосуванням висунення кандидатур на ці посади, їх обговорення і голосування проводяться окремо від складу членів комітету. Учасникам зборів, конференції, з’їзду видається по два бюлетені: один по виборах голови комітету, другий по виборах членів цього органу. Обраний голова вважається обраним також і в члени комітету.

Недійсними є бюлетені невстановленої форми, а при виборах керівників профорганів і ті бюлетені, в яких залишено дві або більше кандидатур.

Обраними вважаються особи, за яких проголосувало більше половини членів профспілки, присутніх на зборах, делегатів конференції, з’їзду, що взяли участь у голосуванні, за наявності кворуму на момент голосування.

Якщо за підсумками голосування до складу профспілкового органу обрано більше чи менше членів, ніж це було встановлено, збори, конференція, з’їзд відкритим голосуванням можуть прийняти рішення про затвердження складу профоргану в новій кількості за результатами голосування. У випадку коли більшість учасників зборів, делегатів конференції, з’їзду проголосує за раніше встановлений кількісний склад профоргану, то знову проводиться обговорення висунутих кандидатур і повторне голосування.

Якщо за результатами голосування по виборах делегатів конференції, з’їзду їх виявиться більше, ніж треба обрати за нормою представництва, то слід також заново обговорити висунуті кандидатури і провести повторне голосування (можливе прийняття рішення з’їздом, конференцією про обрання виборного органу у визначеній кількості за відносною більшістю голосів). Склад обраних до комітету, ревізійної комісії і делегатів конференції, з’їзду вноситься до протоколу зборів, конференції, з’їзду.

Дострокові вибори профспілкового органу можуть бути проведеними на вимогу не менше ніж однієї третини членів організації профспілки або членів цього органу, а керівника – на вимогу не менше ніж двох третин членів організації профспілки за рішенням виборного профоргану (ст. 38 Статуту профспілки).

Член профоргану, який був обраний або делегований до нього, але втратив зв’язок з цим органом у зв’язку зі зміною місця роботи чи проживання, з інших причин, виводиться з його складу на засіданні профоргану на підставі особистої заяви або подання організації, яка делегувала свого представника.

Член профоргану, який не виправдовує довіри членів профспілки, може бути виведеним з його складу з ініціативи самого органу. Питання вирішується на зборах, конференції, засіданні профоргану відкритим або таємним голосуванням більшістю голосів учасників при наявності кворуму (як це визначено в Статуті профспілки).

Звільнення з посади керівників виборних органів у зв’язку із закінченням терміну повноважень, порушеннями норм Статуту, неналежним виконанням посадових обов’язків проводиться відповідно до норм трудового законодавства за рішенням органу, який їх обирав. Рішення вважається прийнятим, якщо за нього проголосували більше половини присутніх на засіданні членів організації Профспілки.

Звільнення означених осіб на інших підставах, передбачених трудовим законодавством, здійснюється за рішенням комітету відповідного рівня на його засіданні.

Усі матеріали закритого (таємного) голосування пакетуються, засвідчуються печаткою і підписами членів лічильної комісії та передаються відповідному профспілковому органу на зберігання до наступних виборів.

Проведення звітно-виборних зборів, конференцій та з’їздів оформляється протоколом, який підписується головою та секретарем робочої президії.

Всі документи подаються до вищого у порядку підпорядкування профспілкового органу на бланку відповідного профоргану за підписом керівника, який завіряється печаткою.

Анкета делегата конференції, з’їзду заповнюється та підписується власноручно та завіряється печаткою профоргану, який його обрав.