RSS Карта сайта

Сайт ППДУ » Новини » ЦК Прфспілки запропонував повернутися до спеціального пенсійного забезпечення посадавих осіб місцевого самоврядування і державних службовців

ЦК Прфспілки запропонував повернутися до спеціального пенсійного забезпечення посадавих осіб місцевого самоврядування і державних службовців

ЦК профспілки запропонував повернутися до спеціального пенсійного забезпечення посадових осіб місцевого самоврядування і державних службовців

ЦК профспілки продовжує системну роботу над питаннями, пов’язаними з упровадженням реформи державного управління в Україні, бере активну участь у експертизі та наданні конкретних пропозицій до відповідних нормативно-правових актів та здійснює постійний моніторинг цих питань в частині забезпечення соціально-економічних прав та гарантій державних службовців та посадових осіб органів місцевого самоврядування.
Так, голова профспілки Нікітіна Т.В. 23 лютого 2015 р. взяла участь у роботі круглого столу «Професіоналізація державної служби та забезпечення прав громадян на якісні державні послуги у рамках обговорення проекту нової редакції Закону України «Про державну службу» (далі – круглий стіл), організованого Комітетом Верховної Ради України з питань державного будівництва, регіональної політики та місцевого самоврядування спільно з Національним агентством України з питань державної служби.
Під час заходу було обговорено комплекс питань щодо визначення сфери дії законодавства про державну службу, створення цілісної системи управління державною службою тощо.
Слід відмітити, що на засідання круглого столу виносилась чергова версія Закону України «Про державну службу» (далі – законопроект), яка попередньо не направлялась на розгляд до ЦК профспілки і, відповідно, не мала нашої експертної оцінки. Незважаючи на це, апарат ЦК профспілки в досить стислі терміни підготував ряд суттєвих зауважень до законопроекту та вніс пропозиції щодо врегулювання проблем, закладених у документ, які були озвучені головою профспілки у ході обговорення на круглому столі.
Голова профспілки ще раз у присутності народних депутатів, представників Адміністрації Президента України, органів державної влади, представництва Європейського Союзу в Україні, вітчизняних та європейських науковців та експертів з питань державної служби наголосила на тому, що у даному законопроекті, як і у попередньому, запропоновано ряд норм, які, на думку профспілки, містять звужуючий, а інколи дискримінаційний характер стосовно прав та гарантій державних службовців.
Це стосувалось, в основному, питань забезпечення прозорої системи оплати праці, достатнього її рівня та пенсійного забезпечення державних службовців, надбавок, премій тощо.
Упродовж останніх десяти років профспілка послідовно бореться за належну оплату праці державних службовців. Профспілці вдалось добитись того, щоб у Законі України «Про державну службу», ухваленому Верховною Радою України 17 листопада 2011 року (далі – Закон), була зафіксована структура заробітної плати державного службовця, яка складається з посадового окладу, надбавок до нього та премій, у т.ч. доплати за ранг та вислугу років.
Умови оплати праці державних службовців, розміри їх посадових окладів, надбавок, доплат і матеріальної допомоги визначаються самим Законом. За умов чинного законодавства ці питання Кабінет Міністрів України регулює у низці відповідних постанов.
Необхідно зазначити, що посадові оклади, надбавки за вислугу та ранг Законом істотно збільшені. Так, наприклад, найнижчий посадовий оклад державного службовця найнижчої підгрупи, за Законом, становитиме не менше двох розмірів мінімальної заробітної плати.
Звичайно, цей Закон далеко не в повній мірі відповідає викликам сьогодення, однак у ньому міститься головний здобуток профспілки – VІ розділ «Оплата праці, заохочення і соціальні гарантії державного службовця».
З відомих причин (відсутність достатнього фінансування в державі) зазначений Закон не введено в дію. Проте важливо, щоб передбачена у ньому норма стосовно оплати праці державних службовців запрацювала, а для цього необхідно, щоб вона була передбачена у законопроекті.
Натомість остання редакція законопроекту передбачає значне зменшення рівня оплати праці в порівнянні з прийнятими нормами Закону, особливо щодо низової ланки працюючих державних службовців (найнижчий посадовий оклад державного службовця найнижчої підгрупи за законопроектом складатиме один розмір мінімальної заробітної плати).
Крім того законопроект значно обмежує права державного службовця, позбавляючи його права на отримання різних надбавок, зокрема за ранг. Зазначена норма є неприпустимою, оскільки вилучення із структури заробітної плати надбавки за ранг нівелює саму систему рангів та рух по службовій кар’єрі.
Всупереч існуючому законодавству, законопроект далеко не в повній мірі відображає норми, пов’язані із погодженням питань, які стосуються соціально-економічних і трудових прав державних службовців, з профспілковими комітетами відповідного рівня (або представниками трудового колективу). Це стосується скорочення посад чи штату працівників, графіків змінності, якими визначається тривалість щоденної роботи, надурочних робіт, залучення окремих працівників до роботи у вихідні дні, графіків черговості надання відпусток, заміни і перегляду норм праці, преміювання, застосування заохочень за успіхи в роботі тощо.
Голова профспілки наголосила на необхідності гармонізації законодавства, що регулює питання державного управління, зокрема розробці нової редакції Закону України «Про службу в органах місцевого самоврядування», яка узгоджуватиметься з новою редакцією Закону України «Про державну службу».
Саме питанням служби в органах місцевого самоврядування було присвячене засідання урядового комітету з питань регіонального розвитку, яке проходило 5 березня 2015 року під головуванням віце-прем’єр-міністра – міністра регіонального розвитку, будівництва та житлово-комунального господарства України Г.Зубка, на яке була запрошена голова профспілки Нікітіна Т.В.
На ньому було розглянуто ряд проектів нормативно-правових актів, зокрема нова редакція Закону України «Про службу в органах місцевого самоврядування» (далі – законопроект ОМС).
На засіданні урядового комітету голова профспілки внесла пропозиції щодо можливості об’єднання двох законопроектів «Про державну службу» і «Про службу в органах місцевого самоврядування» в окремий Кодекс законодавства про публічну службу, оскільки служба в органах місцевого самоврядування має багато спільного у правовому регулюванні з державною службою (проведення конкурсу, випробування та стажування при прийнятті на службу, оплата праці, соціальний захист та пенсійне забезпечення службовців органів місцевого самоврядування) тощо.
Нікітіна Т.В. наголошувала на тому, що обидва законопроекти мають базуватись на однакових принципах, забезпечуючи стабільність публічної влади і необхідну мобільність між двома видами служби.
Голова профспілки зазначила, що законопроект ОМС не містить чітких норм, спрямованих на забезпечення політичної нейтральності цієї служби, направлених на зниження корупційних ризиків, тощо. На відміну від чинного законодавства, законопроект ОМС значно погіршує соціальний захист службовця органу місцевого самоврядування.
Так, у пояснювальній записці до законопроекту ОМС метою прийняття нового закону є «підвищення рівня соціального та матеріального захисту службовців», проте нормами, запропонованими в законопроекті ОМС, становище службовців органу місцевого самоврядування різко погіршується (відміна спеціальної пенсії, надбавки за ранг, матеріальної допомоги на оздоровлення, соціальної допомоги тощо).
Стосовно окремих норм законопроекту ОМС ЦК профспілки вніс ряд конкретних пропозицій щодо управління службою в органі місцевого самоврядування, конкурсної комісії та порядку проведення конкурсу на зайняття вакантних адміністративних посад, підвищення професійної компетентності службовців місцевого самоврядування тощо.
Особливій критиці піддались норми законопроекту ОМС, пов’язані з оцінюванням результатів службової діяльності службовців місцевого самоврядування, які займають адміністративні посади.
Голова профспілки виступила категорично проти застосування покарання до службовця місцевого самоврядування за підсумками оцінювання результатів його службової діяльності у вигляді невиплати йому надбавки за вислугу років протягом наступного календарного року, оскільки надбавка за вислугу років є складовою заробітної плати службовця місцевого самоврядування.
При обговоренні досить гостро ставилось питання щодо пенсійного забезпечення службовця місцевого самоврядування.
ЦК профспілки запропонував повернутися до спеціального пенсійного забезпечення посадових осіб місцевого самоврядування (як і державних службовців), враховуючи те, що на них продовжують поширюватися відповідні обмеження та до цього часу утримується майже вдвічі більший розмір ЄСВ (6,1%) з їх зарплати.
Не менш гострим було питання щодо оплати праці службовців місцевого самоврядування. Представники всеукраїнських асоціацій місцевого самоврядування наполягали на тому, що зазначене питання має відповідати Європейській хартії місцевого самоврядування, в пунктах 1-3 статті 9 якої зазначається що:
«1. Місцеві власті мають право в рамках національної економічної політики на свої власні адекватні фінансові ресурси, якими вони можуть вільно розпоряджатися в межах своїх повноважень.
2. Обсяг фінансових ресурсів місцевих властей відповідає функціям, передбаченим конституцією або законом.
3. Принаймні частина фінансових ресурсів місцевих властей формується за рахунок місцевих податків та зборів, розмір яких вони мають повноваження встановлювати в межах закону».
Тому, на їх думку, органи місцевого самоврядування мають визначати питання оплати праці службовців місцевого самоврядування самостійно, в межах своїх повноважень.
За наполяганням голови профспілки Нікітіної Т.В. та за підтримки представників всеукраїнських асоціацій місцевого самоврядування зазначений законопроект направлено на доопрацювання.