RSS Карта сайта

Сайт ППДУ » Новини » Облікова політика районної (міської) організації профспілки працівників державних установ

Облікова політика районної (міської) організації профспілки працівників державних установ

                           Додаток 2

до постанови президії П-7-3

від 06.10.2016р.

 Облікова політика

_______________  районної(міської) організації профспілки

працівників державних установ

 З метою забезпечення єдиних методологічних принципів організації і ведення бухгалтерського обліку та складання фінансової звітності та згідно із Законом України “Про бухгалтерський облік і фінансову звітність в Україні” від 16 липня 1999 р. № 966-ХІ (далі – Закон 996), Положенням (стандартами) бухгалтерського обліку (далі П(с) БО), затвердженим наказами Міністерства фінансів України, постановою Президії Ради ФП України “Про особливості методики впровадження бухгалтерського обліку в профспілкових організаціях” від 28.09.00 № П-29-3, та іншими нормативними актами, маючи право вибору облікової політики, для того щоб дотримуватися в організації єдиної методики відображення в бухгалтерському обліку господарських операцій і порядку оцінки об’єктів обліку, встановити в районній(міській) організації профспілки таку облікову політику:

 І. Організаційні  заходи  щодо  порядку  ведення  бухгалтерського  обліку  в  районній(міській) організації профспілки,  складання  та  подання  звітності.

         1.  Бухгалтерський облік здійснюється скарбником райкому (міськкому), з яким заключається договір про повну індивідуальну матеріальну відповідальність (додаток 1).

2.  Права  й  обов’язки  скарбника  визначаються  Законом  „Про  бухгалтерський  облік  і  фінансову  звітність  в  Україні”,  цією постановою. Скарбник:

2.1. Забезпечує  дотримання  в  організації  встановлених  единих методологічних  засад  бухгалтерського  обліку,  складання  й  подання  у  встановлені  строки  фінансової та інших видів звітності, встановлені чинним законодавством.

2.2.  Організує  контроль  за  відображенням  на  рахунках  бухгалтерського  обліку  всіх  господарських  операцій. Форма обліку – журнал-головна.

2.3.  Бере  участь  в  оформленні  матеріалів,  пов’язаних із  нестачею  та  відшкодуванням   втрат  від  нестачі,  крадіжок  і  псування  цінностей  організації.

2.4.  Цією постановою наділяється  правом  другого  підпису,  який  він  ставить на первинних бухгалтерських документах, реєстрах  бухгалтерського  обліку  та  відповідних  звітах.

2.5. Підпорядкований безпосередньо голові районної організації профспілки.

3. Фінансова, податкова, статистична та інші види звітності, які  використовують грошовий  вимірник, ґрунтуються на даних  бухгалтерського  обліку.

4. Відповідальність за зберігання документації, здавання документації до архіву покласти на голову райкому(міськкому) профспілки.

5. Особами, яким дозволено проводити операції з товарно-матеріальними цінностями є члени райкому(міськкому) профспілки, члени профорганізацій, які знаходяться на обслуговуванні в райкомі(міськкомі) профспілки. Ці особи наділяються правами та несуть усю повноту відповідальності за відповідність здійснених операцій законодавчим актам та згідно з посадовими інструкціями та чинними законодавчими актами України.

6. На  виконання  наказу  МВС  від  7.09.05р.  №  755  відповідальною  особою  за  зберігання та  видачу  печаток  і штампів  призначити  голову районної(міської) організації.

7. Установити,  що  місцем  зберігання первинних  документів  та  реєстрів  бухгалтерського  обліку,  виготовлених  як  на  паперових,  так  і  на  магнітних  носіях  інформації  є приміщення ___________.  Строки  зберігання  для  документів,  які  не  відносяться до зовнішньоекономічної  діяльності,  визначити  як  3  (три)  роки.

8.  Затвердити осіб, яким надано право підпису довіреностей на  отримання товарно-матеріальних цінностей, укладання угод: голова районної (міської) організації профспілки, скарбник.

9. Застосовувати  визначені діючими законодавчими актами граничні норми добових на службові відрядження, граничну величину розрахунків готівкою, терміни подачі звіту про використання коштів, тощо.

10. Фінансова та господарсько-організаційна діяльність районної (міської) організації профспілки регулюється відповідними документами, затвердженими рішенням райкому профспілки. До таких документів відносяться, зокрема (але не виключно): Положення про порядок сплати та використання вступних, членських, цільових та інших внесків, безповоротної фінансової допомоги, Положення про витрати коштів на культурно-масову, фізкультурно-спортивну та оздоровчу роботу, заохочення профактиву, адміністративно-господарські та організаційні витрати, Положення про порядок та умови надання матеріальної допомоги, Положення про службові відрядження в межах України та за кордон, Положення про Грамоту тощо.

11. Затвердити план рахунків бухгалтерського обліку активів, капіталу, зобов’язань і господарських операцій районної(міської) організації профспілки (додаток 2).

12. Затвердити перелік первинних документів,зведених бухгалтерських документів, реєстрів бухгалтерського обліку, звітності, які  застосовуються у практичній  діяльності (додаток 3).

13. Скарбником здійснюється облік та рух грошових коштів первинних профспілкових організацій, які знаходяться на обслуговуванні в райкомі профспілки. Касове обслуговування здійснювати відповідно до Положення про касове обслуговування.

        ІІ. Основні положення облікової політики

Клас 1. Необоротні активи.

Визнання, оцінку та облік основних засобів (ОЗ) здійснювати відповідно з Положенням (стандартів) бухгалтерського обліку в Україні ПС/БО 7 “Основні засоби”.

Одиницею обліку визначити окремий об’єкт основних засобів і інших матеріальних необоротних активів. Групування основних засобів в аналітичному обліку проводити згідно з вимогами Інструкції про застосування Плану рахунків бухгалтерського обліку активів, капіталу, зобов’язань і господарських операцій районної(міської) організації.

До основних засобів відносити матеріальні активи, строк корисного використання (експлуатації) яких більше одного року, вартість яких перевищує 6000 грн.

Класифікацію груп основних засобів та інших необоротних активів, визначення термінів корисного використання проводити у відповідності до розділу Ш ст.145.1 Податкового Кодексу на підставі рішення районної (міської) організації профспілки по кожному випадку  окремо, в момент зарахування на баланс.

При вводі в експлуатацію ОЗ в актах зазначати строк експлуатації по кожному предмету, ліквідаційну вартість не встановлювати.

Переоцінку ОЗ проводити по мірі необхідності. Знос на ОЗ нараховувати прямолінійним методом один раз на квартал.

Списання ОЗ здійснювати після повного зносу. Якщо списані ОЗ придатні  до експлуатації, кількісний облік ОЗ здійснювати на забалансовому рахунку 07 “Списані активи”.

Фактичні  витрати  на  поточний  ремонт  та  технічне  обслуговування   основних  засобів,  які  здійснюються  для  підтримки  об’єктів  у  робочому  стані,  включати  до  складу  господарських витрат.

Інші  необоротні матеріальні  активи,  що  використовуються  більше  одного  року,  але  мають  вартість  менше 6000  грн.  вважати  малоцінними  необоротними  активами. Бухгалтерський облік малоцінних необоротних матеріальних активів (НМА) здійснювати згідно ПС/БО 7 на субрахунку 112

Амортизацію малоцінних необоротних активів нараховувати в першому місяці їх використання в розмірі 100% їх вартості. Знос малоцінних необоротних активів обліковувати по субрахунку 132.

Інвентаризація основних засобів, необоротних і оборотних активів проводиться щорічно в грудні місяці.

Клас 2. «Товарно-матеріальні цінності»

Бухгалтерський облік Товарно-матеріальних цінностей (ТМЦ) здійснювати: на субрахунку 209 «Інші матеріали».

Облік товарно-матеріальних цінностей здійснювати в кількісному та вартісному виразі.

Клас 3. «Кошти, розрахунки та інші активи»

Облік касових операцій здійснюється згідно „Порядку ведення касових операцій в національній валюті України”, затверджених постановою НБУ від 02.02.1995 р. № 21 та наказом Мінстату України „Про затвердження типових форм первинного обліку касових операцій” №.51 від І5.02.1996р. По субрахунку 301 обліковується „Каса в національній валюті”.

Облік „Розрахунки в банках” обліковується на субрахунках 311 „Поточні рахунки в національній валюті”.

Депозитні вклади обліковується на субрахунку 313  „Кошти на збереженні».

Банківські операції регламентуються Інструкціями НБУ № 3 „Про відкриття банківських рахунків”, № 7 „Про безготівкові рахунки”.

На субрахунку 372 обліковуються „Розрахунки з підзвітними особами”. Кошти під звіт видавати членам райкому(міськкому), головам, скарбникам,  профактивістам профспілкових організацій, які  обслуговуються  районною (міською) організацією  профспілки.

Клас 4. Власний капітал та забезпечення зобов’язань.

На рахунку 48 „Цільове фінансування і цільові надходження” ведеться облік та узагальнення інформації про наявність та рух коштів районної (міської) організації профспілки, отриманих для здійснення статутної діяльності відповідно до кошторису (бюджету).

За кредитом субрахунку 480 «Доходи» відображаються кошти у вигляді профнесків, відрахувань коштів підприємств, установ на культурно-масову, фізкультурну і оздоровчу роботу, безповоротної фінансової допомоги, добровільних пожертвувань, інших надходжень, як джерело фінансування певних заходів відповідно до статутної діяльності.

За дебетом субрахунку 481 «Видатки» відображаються кошти,  використані за певними напрямками згідно статей видатків в межах затвердженого кошторису. Статті витрат визначені Положенням про витрати коштів районої(міської) організації профспілки, затверджені рішенням райкому(міськкому) № __ від ___________. Витрати  відображати  в  бухгалтерському  обліку відповідно  до  Положення  /стандарту/  бухгалтерського  обліку  16 „Витрати”,  яке  затверджене  наказом  МФ  України  від  31.12.99р.  №  318, Статуту Профспілки працівників державних установ.

Закриття рахунку № 48 по дебету та кредиту здійснюється в кінці року з віднесенням залишку бюджетних коштів на 4802 рахунок «Фонд бюджетних коштів».

Клас 6. Поточні зобов’язання

6.1. Облік Поточних зобов’язань здійснювати по субрахунку 631 „Розрахунки з вітчизняними постачальниками”.

По субрахунку 641 «Розрахунки за ПДФО» – податку на доходи фізичних осіб, утриманих з матеріальної допомоги.

По субрахунку 642 «Розрахунки по обов’язкових платежах» ведеться облік розрахунків по військовому збору, утриманих з матеріальної допомоги

По рахунку 68 «Розрахунки за іншими операціями» ведеться облік по субрахунках: 682 «Внутрішні розрахунки» – розрахунки з обкомом профспілки, профорганізаціями.

                                                                 Додаток 1

                                                                      «до постанови райкома(міськкома)

                                                                      від __________ 2016р.»

ДОГОВІР
ПРО ПОВНУ ІНДИВІДУАЛЬНУ МАТЕРІАЛЬНУ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ

м. _________

_ дата____________________

З метою забезпечення збереження грошових та матеріальних цінностей, які належать, ____________________ районній(міській) організації профспілки працівників державних установ, голова районної(міської) організації ____________________, який(а) діє на підставі Статуту, надалі «Райком(міськком) профспілки», з одного боку, і скарбник ___________________________, надалі “Скарбник”, з іншого боку, уклали даний Договір про наступне:

1. Я,_____________________________________________ (що виконую обов¢язки скарбника і одночасно виконує обов¢язки касира) приймаю на себе повну матеріальну відповідальність за забезпечення збереження ввірених мені райкомом(міськкомом) профспілки грошових і матеріальних цінностей, і у зв’язку з викладеним зобов’язуюсь:

а) дбайливо ставитися до переданих мені на збереження або з іншою метою грошових і матеріальних цінностей райкому(міськкому) профспілки і вживати заходів для попередження збитків;

б) своєчасно повідомляти голову райкому(міськкому) профспілки про всі обставини, що загрожують забезпеченню збереження ввірених мені грошових і матеріальних цінностей;

в) вести облік, складати й передавати у визначеному порядку товарно-грошові та інші звіти про рух та рештки ввірених мені грошових і матеріальних цінностей;

г) брати участь в інвентаризації ввірених мені грошових і матеріальних цінностей.

2. Райком профспілки зобов’язується:

а) створювати скарбнику умови, необхідні для нормальної роботи та забезпечення повного збереження ввірених йому грошових і матеріальних цінностей;

б) знайомити скарбника з чинним законодавством щодо матеріальної відповідальності за збитки, нанесені райкому профспілки, а також із чинними інструкціями, нормативами та правилами збереження, приймання, обробки, продажу (збуту), перевезення або застосування у роботі переданих йому грошових і матеріальних цінностей;

в) проводити в установленому порядку інвентаризацію матеріальних цінностей.

3. У випадку незабезпечення з вини скарбника збереження ввірених йому грошових і матеріальних цінностей, визначення розмірів збитків, завданих райкому(міськкому) профспілки, та їх відшкодування відбувається у відповідності до чинного законодавства.

4. Скарбник не несе відповідальності, якщо збитки завдані не з його вини.

5. Дія Даного Договору поширюється на весь час роботи із ввіреними скарбникові грошовими і ма­те­рі­альними цінностями райкому(міськкому) профспілки.

6. Даний Договір укладено в двох примірниках, з яких перший знаходиться у голови райкому(міськкому) профспілки, а другий – у скарбника.

 

_____________ районна(міська) організація профспілки працівників

державних установ

__________________________________________________

Адреса райкому(міськкому)

Голова районної(міської) організації профспілки

______________

 

Скарбник

_________________________________________________

Адреса

Скарбник                                                                                                                       _______________

 

                                                                               Додаток 2

                                                                         «до постанови райкома(міськкома)

                                                                               від __________ 2016р.»

 

 
 

ПЛАН РАХУНКІВ БУХГАЛТЕРСЬКОГО ОБЛІКУ

районної (міської) організації профспілки працівників державних установ

Код

Найменування

 

106 Інструменти, прилади та інвентар  
109 Інші основні засоби  
131 Знос основних засобів  
209 Інші матеріали  
221 Малоцінні та швидкозношувані предмети  
301 Каса в національній валюті  
311 Поточні рахунки в національній валюті  
313 Кошти на збереженні  
372 Розрахунки з підзвітними особами  
480 Доходи За статтями доходів
4801 Фонд в основних засобах  
4802 Фонд в бюджетних коштах  
481 Витрати За статтями витрат
631 Розрахунки з вітчизняними постачальниками  
641 Розрахунки за ПДФО  
642 Розрахунки по військовому збору  
682 Внутрішні розрахунки  
0 Забалансові рахунки  
07 Списані активи Списані ОЗ в кількісному вимірі

       Додаток 3

                                                                         «до постанови райкома(міськкома)

                                                                               від __________ 2016р.»

Перелік первинних документів, зведених бухгалтерських документів, реєстрів бухгалтерського обліку, звітності, які  застосовуються у практичній  діяльності

№ з/п

Код документа

Назва документа

Облік розрахунків з контрагентами

1

Договори, рахунки, накладні, акти виконаних робіт

2

Акти звірки розрахунків

Облік касових операцій

3

КО-1

Прибутковий касовий ордер

4

КО-2

Видатковий касовий ордер

5

КО-4

Касова книга

Облік банківських операцій

6

0410001

Платіжне доручення

7

0401006

Розрахунковий чек

8

Ф. №896

Заява на отримання чекової книжки

9

Заява про втрату чекової книжки

10

Книга реєстрації платіжних доручень

Облік розрахунків із підзвітними особами

11

Звіт про використання коштів, наданих на відрядження або під звіт

12

Акт на списання використаних коштів

Облік основних засобів

13

ОЗ-1

Акт приймання-передачі (внутрішнього переміщення) основних засобів

14

03-3

Акт на списання основних засобів

15

ОЗ-6

Інвентарна картка обліку основних засобів

Облік  матеріалів

16

Довіреність

17

Акт списання матеріальних цінностей

18

Накладна  на відпуск товарно-матеріальних цінностей

Реєстри бухгалтерського обліку

19

Журнал -Головна

Звітність

20

Податковий розрахунок сум доходу, нарахованого (сплаченого) на користь платників податку, і сум утриманого з них податку (Ф 1ДФ)

21

Податковий звіт про використання коштів неприбутковими установами та організаціями

22

Фінансовий звіт