RSS Карта сайта

Сайт ППДУ » Новини » Облікова політика первинної профспілкової організації, яка має власний банківський рахунок

Облікова політика первинної профспілкової організації, яка має власний банківський рахунок

                                                                                           Додаток 3

до постанови президії П-7-3

від 06.10.2016р.

        ОБЛІКОВА  ПОЛІТИКА

первинної профспілкової організації  ____________________________________

          Облікову  політику Первинної профспілкової організації (далі ППО)   ____________________________________________________________________________ розроблено на основі Закону України „Про бухгалтерський облік і фінансову звітність в Україні” від 16.07.99р. № 996-ХІV, Закону України „Про податковий кодекс України” від 02.12.2010р., Закону України „Про професійні спілки, їх права і гарантії діяльності” від 15.09.99р. № 1045, постанови Президії Ради Федерації профспілок України № П-29-3 від 28.09.00р., Статуту Профспілки працівників державних установ, інструкцій Положень (стандартів) бухгалтерського обліку, інструкцій та інших нормативних актів, які регулюють порядок ведення бухгалтерського обліку, складання та подання фінансової звітності.

 Організація бухгалтерського обліку.

         1.  Бухгалтерський  облік  здійснюється  скарбником, з яким заключається договір про повну індивідуальну матеріальну відповідальність (додаток 1).

2.  Встановити,  що  права  й  обов’язки  скарбника визначаються  Законом України „ Про  бухгалтерський  облік  і  фінансову  звітність  в  Україні” та  цією  постановою. Скарбник:

2.1. Забезпечує дотримання в організації встановлених единих методологічних засад бухгалтерського обліку, складання й подання у встановлені строки  фінансової  звітності;

2.2.  Організує  контроль  за  відображенням  на  рахунках  бухгалтерського  обліку  всіх  господарських  операцій;

2.3. Бере участь в оформленні матеріалів, пов’язаних із нестачею та  відшкодуванням   втрат  від  нестачі,  крадіжок  і  псування  цінностей  організації;

2.4.  Наділяється  правом  другого підпису,  який  він  ставить  на  первинних бухгалтерських документах,  реєстрах  бухгалтерського  обліку  та  відповідних  звітах.

2.5.  Підпорядкований безпосередньо голові первинної профспілкової організації.

3. Господарські операції здійснюються на підставі рішення профкому, яке оформлюється протоколом або витягом (випискою) з протоколу і підписується головою ППО.

4. Особи, яким  дозволено  отримувати  та  видавати  кошти, товарно-матеріальні  цінності:

– голова первинної профспілкової організації

– скарбник

– член профкому

– члени профспілки

Ці особи, наділяються  правами  та  несуть  усю  повноту  відповідальності  за   відповідність  здійснених  операцій  законодавчим  актам  та  Статуту.

5. Відповідальність за зберігання документації, за здавання  відповідної  документації  до  архіву   покласти на голову профкому.

6. Фінансова,  податкова,  статистична  та  інші  види  звітності,  які  використовують  грошовий  вимірник, ґрунтуються  на  даних  бухгалтерського  обліку.

7. З  метою  забезпечення  достовірності  даних  бухгалтерського  обліку  й  звітності  проводити  інвентаризацію  майна  й  фінансових  зобов’язань,  відповідно  до  статті  10  Закону  „Про  бухгалтерський облік і  фінансову  звітність  в  Україні”  та інших  нормативних  документів.

8. Відповідальною особою за зберігання та  видачу  печаток  і штампів призначити  голову ППО.

9. Затвердити осіб, яким надано право підпису довіреностей на отримання товарно-матеріальних цінностей, укладання угод: голова ППО, скарбник.

 Облікова політика.

         Впровадити  в  ППО такі  форми,  методи,  норми  та  процедури,  які  стосуються  облікової  політики

1.  Форма обліку – журнал-головна.

2. Здійснювати  обробку  облікової  інформації вручну (із застосуванням комп’ютерної  техніки за наявності).

3. Затвердити  перелік первинних документів, які застосовуються  первинною профспілковою організацією у  практичній  діяльності:

– Платіжне  доручення

– Грошовий чек

– КО – 1 Прибутковий  касовий  ордер

– КО – 2 Видатковий  касовий  ордер

– КО – 4 „Касова книга”

– Акт  введення  в  експлуатацію  основних  засобів

– Акт  виведення  з  експлуатації  основних  засобів

– Посвідчення про відрядження.

– Звіт про використання коштів, наданих на відрядження або під звіт

– Акт на списаня використаних коштів

– Рахунок

– Накладана

– Доручення

4. Встановити,  що  місцем  зберігання первинних  документів  та  реєстрів  бухгалтерського  обліку,  виготовлених  як  на  паперових,  так  і  на  магнітних  носіях  інформації є приміщення ___________.  Строки зберігання для  документів,  які  не  відносяться до зовнішньоекономічної діяльності, визначити як 3 роки.

5. Затвердити план рахунків бухгалтерського обліку активів, капіталу, зобов’язань і господарських операцій ППО (додаток 2).

6. Аналітичний облік руху товарно-матеріальних цінностей  відображати  у  кількісно-сумовому  вимірі.

7. Використовувати  в  організації  таку  методику  бухгалтерського  обліку:

7.1. До основних засобів відносити матеріальні активи, очікуваний строк корисного використання (експлуатації) яких більше одного року, первісна  вартість  яких  більша  за 6000 /шість  тисяч/ грн.

Фактичні  витрати  на  поточний  ремонт  та  технічне  обслуговування   основних  засобів,  які  здійснюються  для  підтримки  об’єктів у робочому стані,  включати до складу господарських витрат.

Обліковою одиницею бухгалтерського обліку основних засобів вважати  об’єкт основних засобів. Переоцінку ОЗ проводити по мірі необхідності.

Знос на ОЗ нараховувати прямолінійним методом один раз на рік,  та обліковувати на субрахунку 131 – Знос основних засобів.

Термін  використання  основних засобів  визначається  рішенням профкому  по  кожному  випадку  окремо,  в  момент  зарахування  на  баланс.

Інвентар, який використовується менше одного року, вважати малоцінним  швидкозношувальним предметом. Списання їх здійснювати відразу при передачі  в експлуатацію на підставі актів.

7.2. Бухгалтерський облік касових і банківських операцій здійснювати відповідно з чинним законодавством (Порядок ведення касових операцій в національній валюті України № 637 від 15.12.04 р., Інструкція про безготівкові розрахунки в Україні в національній валюті № 22 від 21.01.04р.).

По субрахунку 301 обліковується „ Каса в національній валюті”.

По субрахунку 311 обліковуються „Поточні рахунки в національній валюті”.

Банківські операції регламентуються Інструкціями НБУ № 3 „Про відкриття банківських рахунків”, № 7 „Про безготівкові рахунки”.

По субрахнуку 313 ведеться облік депозитних вкладів ППО.

7.3. По субрахунку 331 – «Путівки до реалізації» ведеться облік путівок на дитяче та доросле оздоровлення.

7.4. На субрахунку 372 обліковуються „Розрахунки з підзвітними особами”.Кошти під звіт видавати членам профспілкової організації.

7.5. Облік поточних зобов’язань здійснювати по субрахунку 631 „Розрахунки з вітчизняними постачальниками”.

7.6. По субрахунку 641 «Розрахунки за податками»  ведеться облік розрахунків по податку на доходи фізичних осіб з суми нарахованої грошової винагороди або допомоги.

7.7. По субрахунку 642 «Військовий збір» ведеться облік розрахунків по військовому збору з суми нарахованої грошової винагороди або допомоги.

7.8. На рахунку 48 „Цільове фінансування і цільові надходження” ведеться облік та узагальнення інформації про наявність та рух коштів первинної профспілкової організації, отриманих для здійснення статутної діяльності відповідно до кошторису (бюджету).

За кредитом субрахунку 480  «Доходи»  відображаються кошти у вигляді:

– профвнесків,

– надходження від роботодавця,

– безповоротна фінансова, благодійна допомога

– інші надходження

За дебетом субрахунку 481 «Видатки» відображаються кошти,  використані за певними напрямками згідно статей видатків в межах затвердженого кошторису.

Закриття рахунку № 48 по дебету та кредиту здійснюється в кінці року з віднесенням залишку бюджетних коштів на 4802 рахунок «Фонд бюджетних коштів».

7.9. На субрахунку 682 «Внутрішні розрахунки» відображаються розрахунки з обкомом профспілки.

8.  Витрати  відображати   в  бухгалтерському  обліку відповідно  до  Положення  /стандарту/  бухгалтерського  обліку  16 „Витрати”,  яке  затверджене  наказом  МФ  України  від  31.12.99р.  №  318, а також Статуту профспілки працівників державних установ

9.   До  витрат  відносяться:

– культмасова робота (проведення святкових заходів, урочистих подій, придбання квітів, подарунків, сувенірів, оплата послуг акторів для проведення свят, організація новорічних свят – оформлення зали, придбання поштових листівок для привітання та інше)

– оздоровлення членів профспілки та їх дітей

– придбання культ і спорт інвентаря

– спортивна робота (організація Спартакіад і всі витрати, пов’язані з цим – проїзд, оренда  спортивних майданчиків, закупівля кубків і відзнак, виплата винагород за призові місця, оплата добових спортсменам та інше)

– грошова допомога членам профспілки (видається за заявою члена профспілки з додатком документів, які підтверджують причину звернення – хвороба, тяжке фінансове становище, реєстрація шлюбу, народження дитини, поховання чи відшкодування ритуальних послуг та інше);

– грошова винагорода членам профспілки (винагороди з нагоди професійного свята, днів народження, грошові виплати пов’язані з нагородженням нагрудними знаками, грамотами, подяками, присвоєнням почесного звання та інше)

– господарські витрати (утримання та придбання  оргтехніки, канцтовари, бланки, поштові витрати, зв’язок, придбання господарчих товарів, послуги банку, передплата періодичних видань та інше)

– інші  витрати;

– безповоротна фінансова допомога;

– благодійна допомога.

  

                                                                               Додаток 1

до рішення профкому

від __________ 2016р

ДОГОВІР
ПРО ПОВНУ ІНДИВІДУАЛЬНУ МАТЕРІАЛЬНУ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ

м. _________

_____________________

                                                                                                                                                                                                   дата

З метою забезпечення збереження грошових та матеріальних цінностей, які належать, ____________________ профспілки працівників державних установ, голова первинної профспілкової організації ____________________, який(а) діє на підставі Статуту, надалі «ППО», з одного боку, і скарбник ___________________________, надалі “Скарбник”, з іншого боку, уклали даний Договір про наступне:

1. Я,_____________________________________________ (що виконую обов¢язки скарбника і одночасно виконує обов¢язки касира) приймаю на себе повну матеріальну відповідальність за забезпечення збереження ввірених мені ППО грошових і матеріальних цінностей, і у зв’язку з викладеним зобов’язуюсь:

а) дбайливо ставитися до переданих мені на збереження або з іншою метою грошових і матеріальних цінностей ППО і вживати заходів для попередження збитків;

б) своєчасно повідомляти голову ППО про всі обставини, що загрожують забезпеченню збереження ввірених мені грошових і матеріальних цінностей;

в) вести облік, складати й передавати у визначеному порядку товарно-грошові та інші звіти про рух та рештки ввірених мені грошових і матеріальних цінностей;

г) брати участь в інвентаризації ввірених мені грошових і матеріальних цінностей.

2. ППО зобов’язується:

а) створювати скарбнику умови, необхідні для нормальної роботи та забезпечення повного збереження ввірених йому грошових і матеріальних цінностей;

б) знайомити скарбника з чинним законодавством щодо матеріальної відповідальності за збитки, нанесені ППО, а також із чинними інструкціями, нормативами та правилами збереження, приймання, обробки, продажу (збуту), перевезення або застосування у роботі переданих йому грошових і матеріальних цінностей;

в) проводити в установленому порядку інвентаризацію матеріальних цінностей.

3. У випадку незабезпечення з вини скарбника збереження ввірених йому грошових і матеріальних цінностей, визначення розмірів збитків, завданих ППО, та їх відшкодування відбувається у відповідності до чинного законодавства.

4. Скарбник не несе відповідальності, якщо збитки завдані не з його вини.

5. Дія Даного Договору поширюється на весь час роботи із ввіреними скарбникові грошовими і ма­те­рі­альними цінностями ППО.

6. Даний Договір укладено в двох примірниках, з яких перший знаходиться у голови ППО, а другий – у скарбника.

__________________________________________________

                                             Назва ППО

__________________________________________________

Адреса

Голова ППО

______________

Скарбник

_________________________________________________

Адреса

Скарбник                                                                                                                       _______________

 

Додаток 2

до рішення профкому

від __________ 2016р.

 ПЛАН РАХУНКІВ БУХГАЛТЕРСЬКОГО ОБЛІКУ

перивнної профспілкової організації працівників державних установ

Код

Найменування

 

109 Інші основні засоби  
131 Знос основних засобів  
209 Інші матеріали  
221 Малоцінні та швидкозношувані предмети  
301 Каса в національній валюті  
311 Поточні рахунки в національній валюті  
313 Кошти на збереженні  
372 Розрахунки з підзвітними особами  
480 Доходи За статтями доходів
4801 Фонд в основних засобах  
4802 Фонд в бюджетних коштах  
481 Витрати За статтями витрат
631 Розрахунки з вітчизняними постачальниками  
641 Розрахунки за ПДФО  
642 Розрахунки по військовому збору  
682 Внутрішні розрахунки  
0 Забалансові рахунки  
07 Списані активи Списані ОЗ в кількісному вимірі