RSS Карта сайта

Сайт ППДУ » Новини » Облікова політика первинної профспілкової організації, яка перебуває на касовому обслуговуванні в обкомі профспілки

Облікова політика первинної профспілкової організації, яка перебуває на касовому обслуговуванні в обкомі профспілки

                 Додаток 4

до постанови президії П-7-3

від 06.10.2016р.

ОБЛІКОВА  ПОЛІТИКА

первинної профспілкової організації  ____________________________________

          Облікову  політику Первинної профспілкової організації (далі ППО)   ____________________________________________________________________________ розроблено на основі Закону України „Про бухгалтерський облік і фінансову звітність в Україні” від 16.07.99р. № 996-ХІV, Закону України „Про податковий кодекс України” від 02.12.2010р., Закону України „Про професійні спілки, їх права і гарантії діяльності” від 15.09.99р. № 1045, постанови Президії Ради Федерації профспілок України № П-29-3 від 28.09.00р., Статуту Профспілки працівників державних установ, інструкцій Положень (стандартів) бухгалтерського обліку, Положення про касове обслуговування первинних профспілкових організацій Черкаської обласної організації профспілки працівників державних установ, інструкцій та інших нормативних актів, які регулюють порядок ведення бухгалтерського обліку, складання та подання фінансової звітності.

 Організація бухгалтерського обліку.

         1. В зв¢язку з перебування ППО на касовому обслуговуванні в обласній організації профспілки бухгалтерський облік здійснюється бухгалтерією обласної організації профспілки.

2. Всі витрати коштів, господарські операції здійснюються на підставі рішення профкому, що оформлюється протоколом або витягом (випискою) з протоколу, що підписується головою ППО.

3.  Особи, яким  дозволено  отримувати  та  видавати  кошти, товарно-матеріальні  цінності:

– голова первинної профспілкової організації

– скарбник

– члени профкому

– члени профспілки

Ці особи, наділяються  правами  та  несуть  усю  повноту  відповідальності  за   відповідність  здійснених  операцій  законодавчим  актам  та  Статуту.

4. Голова ППО:

– відповідає за зберігання та  видачу  печаток  і штампів;

– відповідає за зберігання документації, за здавання  відповідної  документації  до  архіву;

– має право підписувати довіреності на отримання товарно-матеріальних цінностей;

– має право на укладання угод.

5. Скарбник ППО:

– забезпечує складання й подання у встановлені строки фінансової  звітності;

– забезпечує повноту та достовірність даних, необхідних для ведення бухгалтерського обліку;

– наділяється  правом  другого підпису,  який  він  ставить  на  первинних бухгалтерських документах,  звітах.

– підпорядкований безпосередньо голові ППО.

6. Фінансова,  податкова,  статистична  та  інші  види  звітності,  які  використовують  грошовий  вимірник, ґрунтуються  на  даних  бухгалтерського  обліку.

7. Порядок здіснення касого обслуговування в обласній організації профспілки регулюється Положенням про касове обслуговування первинних профспілкових організацій Черкаської обласної організації профспілки працівників державних установ.

        Облікова політика.

         Впровадити  в  ППО такі  форми,  методи,  норми  та  процедури,  які  стосуються  облікової  політики

1.  Форма обліку – журнал-головна.

2. Обробка облікової інформації здійснюється із застосуванням комп’ютерної  техніки.

3. Затвердити перелік первинних документів, які застосовуються  первинною профспілковою організацією у  практичній  діяльності:

– Платіжне  доручення

– Грошовий чек

– КО – 1 Прибутковий  касовий  ордер

– КО – 2 Видатковий  касовий  ордер

– КО – 4 „Касова книга”

– Акт  введення  в  експлуатацію  основних  засобів

– Акт  виведення  з  експлуатації  основних  засобів

– Звіт про використання коштів, наданих на відрядження або під звіт

– Акт на списаня використаних коштів

– Рахунок

– Накладана

– Доручення

4. Встановити,  що  місцем  зберігання первинних  документів  та  реєстрів  бухгалтерського  обліку,  виготовлених  як  на  паперових,  так  і  на  магнітних  носіях  інформації є приміщення бухгалтерії обласної організації профспілки. В ППО можуть зберігатися копії всіх документів. Строки зберігання для  документів,  які  не  відносяться до зовнішньоекономічної діяльності, визначити як 3 роки.

5. Для ведення бухгалтерського обліку активів, капіталу, зобов’язань і господарських операцій ППО використовувати план рахунків обласної організації профспілки.

6. Аналітичний облік руху товарно-матеріальних цінностей  відображати  у  кількісному та грошовому вимірах.

7. Використовувати  в  організації  таку  методику  бухгалтерського  обліку:

7.1. До основних засобів відносити матеріальні активи, очікуваний строк корисного використання (експлуатації) яких більше одного року, первісна  вартість  яких  більша  за 6000 /шість  тисяч/ грн.

Фактичні  витрати  на  поточний  ремонт  та  технічне  обслуговування   основних  засобів,  які  здійснюються  для  підтримки  об’єктів у робочому стані,  включати до складу господарських витрат.

Обліковою одиницею бухгалтерського обліку основних засобів вважати  об’єкт основних засобів. Переоцінку ОЗ проводити по мірі необхідності.

Знос на ОЗ нараховувати прямолінійним методом один раз на рік,  та обліковувати на субрахунку 131 – Знос основних засобів.

Термін  використання  основних засобів  визначається  рішенням профкому  по  кожному  випадку  окремо,  в  момент  зарахування  на  баланс.

Інвентар, який використовується менше одного року, вважати малоцінним  швидкозношувальним предметом. Списання їх здійснювати відразу при передачі  в експлуатацію на підставі актів.

7.2. Бухгалтерський облік касових і банківських операцій здійснювати відповідно з чинним законодавством (Порядок ведення касових операцій в національній валюті України № 637 від 15.12.04 р., Інструкція про безготівкові розрахунки в Україні в національній валюті № 22 від 21.01.04р.).

По субрахунку 301 обліковується „ Каса в національній валюті”.

По субрахунку 311 обліковуються „Поточні рахунки в національній валюті”.

Банківські операції регламентуються Інструкціями НБУ № 3 „Про відкриття банківських рахунків”, № 7 „Про безготівкові рахунки”.

По субрахнуку 313 ведеться облік депозитних вкладів ППО.

7.3. По субрахунку 331 – «Путівки до реалізації» ведеться облік путівок на дитяче та доросле оздоровлення.

7.4. На субрахунку 372 обліковуються „Розрахунки з підзвітними особами”.Кошти під звіт видавати членам профспілкової організації.

7.5. Облік поточних зобов’язань здійснювати по субрахунку 631 „Розрахунки з вітчизняними постачальниками”.

7.6. По субрахунку 641 «Розрахунки за податками»  ведеться облік розрахунків по податку на доходи фізичних осіб з суми нарахованої грошової винагороди або допомоги.

7.7. По субрахунку 642 «Військовий збір» ведеться облік розрахунків по військовому збору з суми нарахованої грошової винагороди або допомоги.

7.8. На рахунку 48 „Цільове фінансування і цільові надходження” ведеться облік та узагальнення інформації про наявність та рух коштів первинної профспілкової організації, отриманих для здійснення статутної діяльності відповідно до кошторису (бюджету).

За кредитом субрахунку 480  «Доходи»  відображаються кошти у вигляді:

– профвнесків,

– надходження від роботодавця,

– безповоротна фінансова, благодійна допомога

– інші надходження

За дебетом субрахунку 481 «Видатки» відображаються кошти,  використані за певними напрямками згідно статей видатків в межах затвердженого кошторису.

Закриття рахунку № 48 по дебету та кредиту здійснюється в кінці року з віднесенням залишку бюджетних коштів на 4802 рахунок «Фонд бюджетних коштів».

7.9. На субрахунку 682 «Внутрішні розрахунки» відображаються розрахунки з обкомом профспілки.

8.  Витрати  відображати   в  бухгалтерському  обліку відповідно  до  Положення  /стандарту/  бухгалтерського  обліку  16 „Витрати”,  яке  затверджене  наказом  МФ  України  від  31.12.99р.  №  318, а також Статуту профспілки працівників державних установ

9.   До  витрат  відносяться:

– культмасова робота (проведення святкових заходів, урочистих подій, придбання квітів, подарунків, сувенірів, оплата послуг акторів для проведення свят, організація новорічних свят – оформлення зали, придбання поштових листівок для привітання та інше)

– оздоровлення членів профспілки та їх дітей

– придбання культ і спорт інвентаря

– спортивна робота (організація Спартакіад і всі витрати, пов’язані з цим – проїзд, оренда спортивних майданчиків, закупівля кубків і відзнак, виплата винагород за призові місця, оплата добових спортсменам та інше)

– грошова допомога членам профспілки (видається за заявою члена профспілки з додатком документів, які підтверджують причину звернення – хвороба, тяжке фінансове становище, реєстрація шлюбу, народження дитини, поховання чи відшкодування ритуальних послуг та інше);

– грошова винагорода членам профспілки (винагороди з нагоди професійного свята, днів народження, грошові виплати пов’язані з нагородженням нагрудними знаками, грамотами, подяками, присвоєнням почесного звання та інше)

– господарські витрати (утримання та придбання  оргтехніки, канцтовари, бланки, поштові витрати, зв’язок, придбання господарчих товарів, послуги банку, передплата періодичних видань та інше)

– інші  витрати;

– безповоротна фінансова допомога;

– благодійна допомога.