RSS Карта сайта

Сайт ППДУ » Новини » Мотивація профспілкового членства

Мотивація профспілкового членства

 На сьогоднішній день в Україні проходить активна стадія адміністративної реформи, яка передбачає оптимізацію системи органів виконавчої влади та органів місцевого самоврядування.

Ці процеси, нажаль, часто призводять до скорочення чисельності та штатів установ, і, як наслідок, до звільнення працівників.

Саме тому наразі роль профспілкових організацій стає актуальною та важливою, як ніколи.

Проте, працівники не завжди розуміють важливу роль профспілкових організацій у відстоюванні їх трудових та соціально-економічних прав та гарантій.

В цій статті ми ставимо завдання ознайомити працівників із перевагами, які випливають із профспілкового членства.

Тож, які пільги і переваги має член профспілки?

Працівник – член профспілки має право:

–                     на безкоштовну юридичну допомогу;

–                     на правову допомогу в розгляді індивідуального трудового спору з роботодавцем;

–                     на сприяння профспілки і її фахівців з питань оплати праці, розміру заробітної плати і своєчасної її виплати, встановлення премій, надбавок та доплат;

–                     на профспілковий контроль за дотриманням трудових прав членів профспілки;

–                     на додаткові гарантії членам профспілки, які входять до складу виборних органів профспілкових організацій;

–                     на його захист профспілкою у разі необґрунтованої пропозиції на звільнення з роботи, інших несправедливих дій;

–                     на підготовку заяв, скарг і інших судових документів, необхідних для захисту і відновлення порушених прав членів профспілки;

–                     на безкоштовну правову допомогу профспілки в розгляді його питань у суді, в тому числі в разі порушення умов колективного договору;

–                     на оперативний захист його інтересів з інших питань, у тому числі по поліпшенню умов праці на конкретному робочому місці;

–                     на захист члена профспілки при розслідуванні нещасних випадків на виробництві і професійних захворювань, з питань відшкодування шкоди, заподіяної його здоров’ю на виробництві;

–                     на матеріальну допомогу у випадках виникнення тяжких життєвих обставин, на оздоровлення;

–                     на більш сприятливі умови праці, передбачені колективним договором, порівняно з іншими працівниками, які не є членами профспілки;

–                     на користування кредитною спілкою «Профспілкова скарбниця»;

–                     на звернення в профком, до вищих за рівнем профспілкових органів з будь-яких питань, можливість вільно висловлювати і відстоювати на профспілкових зборах, конференціях свою думку з питань трудових і соціальних відносин.

Працівник, який не є членом профспілки, позбавляє себе допомоги профспілки, прирікає себе завжди залишатися наодинці з роботодавцем. Тривогу у нього викликатимуть виробничі негаразди, усвідомлення того, що він може несвоєчасно одержати заробітну плату та компенсаційні виплати, втратити роботу, отримати травму і залишитись з цими проблемами наодинці. Хто його захистить? Профспілкова організація не несе відповідальності за порушення прав працівників – не членів профспілки.

В умовах сьогодення профспілка – єдина надійна опора для найманого працівника і тільки профспілка може реально захистити:

–                     від загрози скорочення;

–                     незаконного звільнення;

–                     неправомірного притягнення до дисциплінарної відповідальності;

–                     порушення норм та умов оплати праці.

Профспілки мають на законодавчому рівні достатньо важелів для контролю за:

–                     дотриманням трудового законодавства на підприємствах, установах, організаціях, законодавства з питань проходження державної служби та служби в органах місцевого самоврядування;

–                     виконанням умов колективного договору, галузевих і регіональних угод;

–                     своєчасністю присвоєння рангів державних службовців та посадових осіб місцевого самоврядування, обчислення стажу державної служби та служби в органах місцевого самоврядування, встановлення відповідних надбавок,

–                     своєчасністю надання відпусток;

–                     правомірністю притягнення працівника до дисциплінарної відповідальності;

–                     умовами праці та її оплати, в тому числі встановлення премій, надбавок та доплат.

Члени профспілки сплачують лише 1% від своєї заробітної плати, левова частка яких залишається у відповідній первинній організації профспілки та витрачаються виключно на заходи, які організовуються та проводяться відповідною первинною організацією. Ті ж кошти, які спрямовуються на діяльність вищих за рівнем організацій профспілки, використовуються для:

–         сприяння зайнятості, економічного та правового захисту, відшкодування членам профспілки вартості юридичних, консультаційних, інформаційних, інших послуг, оплачених ними під час представництва, захисту трудових, соціально-економічних прав та інтересів членів профспілки;

–         навчання профспілкового активу;

–         підготовку, проведення, участь у проведенні з’їздів, конференцій, засідань виборних органів, семінарів, нарад, круглих столів, змагань, спартакіад, конкурсів, святкових, фізкультурно-спортивних, культурно-масових та інших заходів профспілки (в тому числі організаційні витрати на їх проведення: оренда приміщень, проживання, харчування та інше);

–         забезпечення функціонування Фонду соціального захисту;

–         організацію та проведення колективних мирних масових заходів на захист прав та інтересів членів профспілки;

–         надання правової, інформаційної, консультативної допомоги членським організаціям;

–         розробка та супроводження проектів нормативно-правових актів;

–         представництво інтересів  членів профспілки в судових органах;

–         посилення міжнародної співпраці, участь у роботі профспілкових, в тому числі міжнародних, об’єднань, заходів що ними проводяться, сплата відповідних внесків;

–         на оплату праці виборних та штатних працівників апаратів  та адміністративно-господарські витрати;

–         розвиток профспілкового руху;

–         забезпечення інших напрямків статутної діяльності.

Переваги входження первинної профспілкової організації до Профспілки працівників держаних установ України:

–                     Організація та проведення тематичних семінарів для членів профспілкових організацій в т.ч. з питань проходження державної служби та служби в органах місцевого самоврядування, трудового законодавства, основ антикорупційного законодавства тощо;

–                     Надання методичної допомоги щодо забезпечення належної організації діяльності кадрових служб та служб управління персоналом, уповноваженого підрозділу з питань запобігання і виявлення корупції;

–                     Отримання консультацій та роз’яснень з питань застосування трудового законодавства, в т.ч. законодавства з питань проходження державної служби та служби в органах місцевого самоврядування, антикорупційного законодавства, законодавства про місцеве самоврядування та ін.;

–                     Участь представника обкому у службових розслідуваннях стосовно керівників державної служби державних органів, які проводяться відповідно до постанови Кабінету Міністрів України від 24 червня 2016 р. № 393.

–                     Методично-консультативна та правова допомога діяльності конкурсних комісій, дисциплінарних комісій з розгляду дисциплінарних справ;

–                     Реальне представництво інтересів профспілкових організацій на законодавчому рівні та рівні Кабінету Міністрів України під час удосконалення нормативно-правових актів, соціального та економічного захисту представників профспілки, вирішення конкретних питань діяльності відповідного державного органу та органу місцевого самоврядування;

–                     Допомога у підготовці проекту колективного договору, його схваленні та реєстрації;

–                     Участь представника обкому у судових органах при розгляді справ стосовно трудових прав та гарантій члена профспілки;

–                     Відстоювання прав працівників державних органів та органів місцевого самоврядування на державному рівні, в тому числі вирішення питань умов оплати праці, соціальних прав та гарантій тощо.

–                     Участь працівників у культурно-масових заходах та екскурсіях, які організовуються центральним комітетом, обкомом, райкомами та міськкомами, первинними організаціями.

Які пріоритетні питання вирішує наразі Центральний комітет та обком профспілки:

–                     Забезпечення виконання Закону України «Про державну службу» в частині присвоєння рангів головам районних державних адміністрацій;

–                     Повернення в Закон України «Про державну службу» та залишення в проекті Закону України «Про службу в органах місцевого самоврядування» норм щодо прив’язки мінімального посадового окладу державного службовця та посадової особи місцевого самоврядування до мінімальної заробітної плати, а не до прожиткового мінімуму;

–                     Проведення реорганізацій держаних органі та органів місцевого самоврядування виключно після проведення функціональних обстежень;

–                     Забезпечення виконання Закону України «Про державну службу» в частині оплати праці державних службовців, в тому числі виплат  за додаткове навантаження за виконання обов’язків тимчасово відсутнього державного службовця та за вакантною посадою;

–                     Організація захопливих екскурсій для членів профспілки;

–                     Перегляд кошторисів державних органів з метою забезпечення фінансування на відрядження працівників, в тому числі з метою підвищення кваліфікації державних службовців;

–                     Удосконалення законодавства України в частині вступу на публічну службу, забезпечення гарантій діяльності профспілки, колективних договорів, притягнення до дисциплінарної відповідальності державних службовців та посадових осіб місцевого самоврядування, документування проходження державної служби та служби в органах місцевого самоврядування, припинення публічної служби тощо.

–                     Зміни до пенсійного законодавства в частині призначення пенсій державним службовцям та посадовим особам місцевого самоврядування.

–                     Підвищення рівня правових знань членів профспілки.

–                     Забезпечення виконання статті 44  Закону України «Про професійні спілки, їх права та гарантії діяльності» щодо відрахування коштів підприємствами, установами, організаціями первинним профспілковим організаціям на культурно-масову, фізкультурну і оздоровчу роботу.