RSS Карта сайта

Сайт ППДУ » Допомога профактиву » Як створити первинну профспілкову організацію

Як створити первинну профспілкову організацію

Первинна профспілкова організація може бути створена в установі, організації, на підприємстві, в навчальному закладі за наявності не менше 3-х членів профспілки або 3-х працівників, які бажають утворити профспілкову організацію.
Процес створення профспілкової організації складається з певних кроків, які зазначаються в протоколі загальних зборів членів профспілки (засновників профорганізації).
Для створення профорганізації, її засновники повинні зібрати збори, на яких вирішити ряд питань порядку денного:

1. Про створення в установі чи підприємстві первинної профспілкової організації . *
2. Про обрання профспілкового комітету первинної профспілкової організації. **
3. Про обрання голови профспілкового комітету первинної профспілкової організації. ***
4. Про обрання ревізійної комісії первинної профспілкової організації. ****
5. Про клопотання щодо входження до складу обласної організації профспілки працівників державних установ України.

ВАЖЛИВО! В організації Профспілки з чисельністю членів Профспілки менше 15 осіб функції профкому виконують профорганізатор, його заступник та скарбник, які обираються на зборах організації. Ревізійні комісії в зазначених профорганізаціях не обираються.

Протокол складається в довільній формі та подається разом з клопотанням новообраного профкому для розгляду Президією обласної організації профспілки працівників державних установ України, яка в місячний термін приймає рішення про прийняття на облік створеної профспілкової організації.

* Створення первинної профспілкової організації не потребує будь-яких дозволів з боку державних органів або адміністрації (керівництва) підприємства, установи, організації, а базується виключно на бажанні працівників конкретної установи чи підприємства.
** Обраний зборами (конференцією) членів профспілки профспілковий комітет є колегіальним органом, який покликаний вести поточну роботу первинної профспілкової організації, організовувати виконання завдань профспілки, рішень зборів та вищих профспілкових органів, а також інших повноважень, передбачених законодавством
держави та Статутом Профспілки. Кількість членів профспілкового комітету визначається виходячи з дієвості профкому у прийнятті рішень (кворуму) та кількості членів профспілки, інтереси, яких представляє виборний орган.
*** Голова профкому організовує роботу профспілкового комітету, без довіреності представляє профспілкову організацію в адміністрації установи, в органах державної та місцевої влади, громадських об’єднаннях, в інших організаціях, у межах своїх повноважень може здійснювати дії в інтересах Профспілки, якщо ці дії не суперечать законодавству і Статуту, скликає засідання профкому, здійснює контроль за ефективністю використання коштів профорганізації, від імені профспілкової організації укладає договори та угоди, організовує контроль за їх виконанням, виконує інші функції для забезпечення діяльності профспілкової організації в межах Статуту.
**** Ревізійна комісія профспілкової організації здійснює контроль за статутною та фінансово-господарською діяльністю профкому та підзвітна загальним зборам членів профспілки (конференції).Ревізійна комісія виконує свої повноваження на основі законності, об’єктивності, колегіальності, гласності, дотримання принципів соціальної справедливості, захисту економічних та професійних інтересів членів профспілки. Ревізійна комісія обирається на загальних зборах з числа членів профспілки, які мають достатню професійну та практичну підготовку для проведення ревізій і перевірок фінансово-господарської діяльності, виконання бюджетів і кошторисів. Ревізійна комісія обирається на той же термін повноважень, що і профспілковий комітет. Повноваження членів ревізійної комісії визначаються Статутом Профспілки. Ревізійна комісія на своєму засіданні обирає голову комісії та його заступника відкритим голосуванням Питання про перевибори голови ревізійної комісії вирішується на засіданні комісії. Ревізійна комісія здійснює свою роботу на громадських засадах.

Важливо! Члени ревізійної комісії не можуть бути членами профкому.