RSS Карта сайта

Сайт ППДУ » Допомога профактиву » Укладання колективного договору » Положення про Всеукраїнський конкурс на Кращий колективний договір

Положення про Всеукраїнський конкурс на Кращий колективний договір

Положення

про порядок проведення конкурсу на кращий колективний договір

1. Загальні положення

1.1. Конкурс на кращий колективний договір (далі – конкурс) проводиться з метою підвищення рівня роботи та посилення конструктивної взаємодії профспілкових організацій і роботодавців щодо забезпечення трудових, соціально-економічних прав та інтересів працівників, підвищення ефективності колективних договорів у реалізації програмних завдань стосовно продуктивної зайнятості, зростання заробітної плати, створення безпечних і здорових умов праці, поширення передового досвіду цієї роботи.

1.2.   Конкурс проводиться щорічно на галузевому рівні. Учасниками конкурсу можуть стати підприємства, установи та організації всіх форм власності ( далі – підприємства),  де діють первинні профспілкові організації, які входять до складу Профспілки працівників державних установ України.

1.3. Організатором проведення конкурсу виступає ЦК профспілки працівників державних установ України.

1.4. Основні завдання конкурсу:

– піднести престиж людини праці шляхом посилення ролі колективних договорів;

– розширити сферу дії колективних договорів, підвищити їх якість, ефективність та результативність;

– створити умови, що забезпечують збереження здоров’я та захист життя працюючих та членів їхніх сімей;

– підвищити роль соціального діалогу між роботодавцями і профспілковими організаціями підприємств;

– виявити кращий досвід у сфері колективно-договірного регулювання соціально-трудових відносин з метою поширення його.

 

II. Умови конкурсу та критерії визначення переможців

 2.1.Основними критеріями визначення переможців конкурсу є забезпечення на основі реалізації зобов’язань за колективним договором позитивної динаміки щодо:

– високоефективної економічної діяльності та соціального розвитку підприємства;

– підвищення рівня оплати праці;

– продуктивної зайнятості працівників;

– збереження чисельності працюючих;

– соціального захисту працюючих та членів їхніх сімей;

– підвищення кваліфікації та професіонального рівня працівників

– підвищення професійної конкурентоспроможності працівників;

– підвищення рівня охорони праці, дотримання встановлених нормативів безпеки, гігієни праці, профілактики виробничого травматизму й професійних захворювань, створення належних санітарно-побутових умов, забезпечення фінансування і своєчасного виконання цільових комплексних заходів з цих питань;

– розвитку економічної демократії, участі профспілкового органу та працівників в управлінні підприємством.

2.2. Участь у конкурсі не  можуть брати підприємства:

– де норми, встановлені колективним договором, є нижчими від рівня, встановленого Генеральною, Регіональною та галузевою угодами;

– які мали у звітному періоді заборгованість із виплати заробітної плати та перерахування профспілкових внесків і соціальних виплат з вини підприємства;

– до яких у звітному періоді застосовано санкції за порушення законодавства про працю (адміністративні, судові рішення, приписи органів нагляду);

– на яких у звітному періоді проведено скорочення чисельності працівників понад 5% від загальної чисельності штатних працівників за ініціативою роботодавця;

– на яких у звітному періоді сталися нещасні випадки зі смертельним наслідком або групові нещасні випадки на виробництві з вини установи, організації, підприємства, допущено зростання професійної захворюваності та інвалідності;

– які надали неправдиву або неповну інформацію;

– колективний договір яких, не пройшов повідомної реєстрації в місцевих органах виконавчої влади (самоврядування);

– які перебувають в процесі ліквідації.

2.3. Переможці конкурсу визначаються за групами:

1) серед підприємств з середньою обліковою чисельністю штатних працівників:

– до 15 осіб

– 16 – 50 осіб

– 51  – 150 осіб

– 151 – 500 осіб

– понад 500 осіб

2) серед підприємств які фінансуються за рахунок

– державного бюджету;

– місцевого бюджету;

– частково з бюджету;

– госпрозрахунку.

2.4. Переможці конкурсу, що зайняли перші місця, не беруть участі в конкурсі протягом 3 років.

III. Порядок підведення підсумків конкурсу та визначення переможців

3.1. Підведення підсумків конкурсу здійснюється президією ЦК профспілки працівників державних установ України щорічно до 1 квітня. Попередній розгляд і підготовку матеріалів для визначення переможців конкурсу здійснює Організаційний комітет, кількісний та персональний склад якого затверджує президія ЦК.

3.2. Матеріали для розгляду подаються Кримським республіканським, обласними, Київським міським комітетам профспілки Організаційному комітету до 10 березня наступного за звітним року. До матеріалів долучається електронна версія таблиці показників для підведення підсумків конкурсу та довідка-презентація підприємства із зазначенням досягнень у галузі економіки та соціального розвитку з обов’язковим повідомленням ознаки фінансування підприємства (за рахунок державного бюджету, місцевого бюджету, частково з бюджету чи госпрозрахунку).

3.3. Матеріали, що надійшли після 10 березня, Оргкомітетом не розглядаються.

3.4. Організаційний комітет забезпечує анонімність учасників конкурсу шляхом надання їм відповідних кодів.

3.5. Дані, які подали підприємства-учасники конкурсу, є конфіденційними, використовуються виключно членами Оргкомітету під час підведення підсумків. Вони не можуть бути розголошені, опубліковані або надані третім особам без попередньої письмової згоди від підприємства.

3.6. Попередній розгляд і підготовку матеріалів щодо визначення переможців здійснює Організаційний комітет конкурсу відповідно до визначених критеріїв за інтегральною оцінкою, яка включає максимально 10 балів по кожному критерію.

3.7. При обговоренні кандидатів на призові місця Організаційний комітет має право запросити додаткові дані.

3.8. Рішення приймається на засіданні Оргкомітету шляхом відкритого голосування більшістю голосів від загальної кількості його членів. Рішення Організаційного комітету оформлюється протоколом.

 

IV. Порядок нагородження переможців конкурсу.

4.1. Організаційний комітет вносить пропозиції, а президія ЦК визначає винагороду для нагороджених.

4.2. Відповідно до кількості штатних працівників

підприємства-переможці нагороджуються: дипломами 1, 2, 3 ступенів та грошовими преміями:

за І призове місце :         до 15 осіб – 300 грн.,

16- 50 осіб      – 500 грн.,

51 – 150 осіб – 750 грн.,

151-500 осіб   – 1000 грн.,

понад 500 осіб – 1500 грн.;

за ІІ призове місце :    до 15 осіб      – 150 грн.,

16-50 осіб   –   250 грн.,

51- 150 осіб – 500 грн.,

151-500 осіб   – 750 грн.,

понад 500 осіб – 1000 грн.;

за ІІІ призове місце   :   до 15 осіб      – 100 грн.,

16-50 осіб    – 150 грн.,

51-150 осіб – 250 грн.,

151-500 осіб   – 350 грн.,

понад 500 осіб – 500 грн.

4.3. Учасники конкурсу, які не стали переможцями або ж лауреатами, відзначаються Подякою голови Профспілки працівників державних установ України.

4.4. Фінансування конкурсу здійснюється за рахунок ЦК профспілки працівників державних установ України.

4.5. Нагородження проводиться на пленумі, розширеному засіданні президії або семінарі голів   Кримського республіканського, обласних, Київського міського комітетів профспілки.

4.6. Матеріали на переможців конкурсу направляються для участі у Всеукраїнському конкурсі на кращий колективний договір, який організовує і проводить Федерація профспілок України.

 

 

                                                                                                     Оргкомітет

 

Додаток 1

до Положення про порядок

проведення конкурсу на кращий колективний договір

ЗАЯВКА

на участь у конкурсі на кращий колективний договір

за _2010_______ рік

Підприємство___________________________________________________

(повне найменування підприємства, установи, організації)

заявляє про свою участь у конкурсі.

Керівник підприємства (назва посади) ________________

(прізвище, їм я, по батькові)

Голова профкому_______________________________

(прізвище, їм ‘я, по батькові)

Профком______________________________________

(повне найменування профкому)

Поштова адреса:________________________________

Телефон, факс, е-mail:____________________________________________

З порядком проведення конкурсу ознайомлені та погоджуємося. Підтверджуємо, що за звітний період і за станом на 31 грудня______________ року:

1.      Підприємство не мало заборгованості з виплати заробітної плати, з платежів до фондів соціального страхування, несвоєчасного перерахування профспілкових внесків і відрахувань на культурно-масову, фізкультурну й оздоровчу роботу, з податків та зборів перед бюджетами всіх рівнів і виплат до соціальних фондів.

2.      На підприємстві соціальні гарантії за колективним договором є вищими від рівня, встановленого Генеральною та галузевою угодами (або відповідають цьому рівню). Виконання норм і зобов’язань за колективним договором підтверджено актом про їх виконання.

3. На підприємстві не застосовувались санкції за порушення законодавства про працю; не було нещасних випадків зі смертельним наслідком або групових нещасних випадків на виробництві з вини підприємства, професійних захворювань, виявлених вперше. Не було випадків приховування від розслідування та обліку нещасних випадків.

4. Підприємство не перебуває в процесі реорганізації, ліквідації або банкрутства.

Повноту та достовірність даних, зазначених у цій заявці та додатках до неї, гарантуємо.

Додатки:

1.      Копія колективного договору, протокол підведення підсумків виконання колективного договору та акт про виконання норм і положень колективного договору за звітний рік установленого зразка.

2.         Витяги зі статистичної звітності (форма І-ПВ квартальна, VI розділ) за звітний і попередній роки.

3.         Показники для підведення підсумків конкурсу на кращий колективний договір за      рік.

4. Інші документи та матеріали на розсуд учасника конкурсу з урахуванням перспективних напрямів діяльності за номінаціями.

5.      Колективний договір зареєстровано _______________________________

(назва реєструючого органу, №, дата повідомної реєстрації, зауваження)

 

 

Керівник____________                       Голова профкому ________

(підпис)                                                                              (підпис)

мп

“__”_______________ 200_ року

 

АКТ

про виконання норм і положень колективного договору,

укладеного на________ рік, за станом на____________________________

(дата проведеної перевірки)

Цей акт складено робочою комісією зі здійснення контролю за

виконанням   колективного   договору   в   складі   голови   (співголів)   комісії

__________ , членів комісії ________________  (посада, П.І.Б.), яка на основі

наданої сторонами колективного договору інформації, офіційних документів

здійснила перевірку виконання ними зобов’язань за договором за

________________ і встановила:

(період квартал, півріччя, рік)

1. Перевірці підлягало_________ пунктів договору з терміном виконання на

момент здійснення перевірки та______ пунктів, що мають термін виконання

протягом усього строку дії договору. Всього перевірено______ пунктів, із них:

•         виконано       -___ (розділ І – пункти № ….; розділ II – пункти № ….);

•         виконуються -___ (розділ І – пункти № ….; розділ II – пункти № ….);

•         не виконано -___ пунктів (розділ І – пункти № ….; розділ II – пункти №

2…………………

Голова комісії (співголови комісії):

Члени комісії:

Коментар: для здійснення контролю сторони мають спільно визначити критерії та

оцінки виконання норм і положень договору (можливі оцінки – “виконано”,

“виконується”, “виконано частково”, “не виконано”).

В акті необхідно зазначити невиконані пункти договору, причини їх невиконання, надати необхідну аргументацію, а також відповідальних посадових осіб.

В акті можуть бути висновки комісії та пропозиції щодо усунення виявлених

порушень, заходів впливу на винних посадових осіб.

 

 

Показники

для підведення підсумків конкурсу на кращий колективний договір

за 2010 рік

(повна назва підприємства та його адреса)

 

Назва показників Одиниця

виміру

Звітний

рік

Попередній

рік

ОСНОВНІ ПОКАЗНИКИ
1. ЗАЙНЯТІСТЬ
1.1. Середньооблікова кількість штатних працівників осіб
1.2. Коефіцієнт використання робочого часу
1.3. Сума коштів, витрачених на професійну підготовку та перепідготовку

працівників

на 1 працюючого грн.
у відсотках до фонду оплати праці %
1.4. Кількість штатних працівників, що пройшли підвищення кваліфікації і

перепідготовку

усього, з них: осіб
робітники, службовці осіб

 

 

2. ОПЛАТА ПРАЦІ  Одиниця

виміру

 Звітний

рік

 Попередній

рік

2.1. Розмір установленої місячної тарифної ставки (окладу) робітника (працівника) І

розряду

у галузевій угоді грн.
у колективному договорі грн.
2.2. Частка витрат на оплату праці в операційних витратах з реалізованої продукції %
2.3. Розмір середньомісячної заробітної плати штатних працівників грн.
2.4. Частка працівників заробітна плата, яких перевищує:
величину прожиткового мінімуму для працездатної особи %
подвійну величину прожиткового мінімуму для працездатної особи %
3. ОХОРОНА ПРАЦІ ТА ЗДОРОВ’Я
3.1. Цільові витрати на Комплексні заходи щодо досягнення встановлени нормативів безпеки, гігієни праці та виробничого середовища, підвищення існуючого

рівня охорони праці

на 1 працюючого грн.
у відсотках до обсягу реалізованої продукції х %
у відсотках до фонду оплати праці (для підприємств, установ та організацій, що утримуються за рахунок бюджету)
3.2. Чисельність працівників, зайнятих на робочих місцях, що за результатами

атестації не відповідають санітарно-гігієнічним нормам

осіб
3.3. Кількість потерпілих на 1000 працюючих (Кч) осіб
3.4. Рівень захворюваності на 100 працюючих ДНІВ
3.5. Середня кількість робочих днів непрацездатності у розрахунку на один нещасний

випадок (Кт)

 

 

4. СОЦІАЛЬНИЙ ЗАХИСТ  Одиниця

виміру

Звітний

рік

Попередній

рік

4.1 .Сума коштів, витрачених за нормами колдоговору на запровадження непередбачених законодавством пільг та виплат працівникам і членам їхніх сімей (наодного працюючого) грн.
4.2. Витрати на відрахування на соціальні заходи в операційних витратах з реалізованої продукції х (на одного працюючого) грн.
4.3. Кількість оздоровлених працівників за пільговими путівками за рахунок підприємства осіб
5. ГАРАНТІЇ ДІЯЛЬНОСТІ ПРОФСПІЛКОВОГО КОМІТЕТУ
5.1. Відрахування коштів первинній профспілковій організації на культурно-масову, фізкультурну та оздоровчу роботу у відсотках від фонду оплати праці %
ДОДАТКОВІ ПОКАЗНИКИ
ВИРОБНИЦТВО
1. Обсяг виробництва продукції (робіт, послуг) у порівняних цінах х тис. грн.
2. Прибуток до оподаткування х тис. грн.
3. Реалізація виробленої продукції х тис. грн.
БЮДЖЕТНІ ОРГАНІЗАЦІЇ
4. Частка позабюджетних коштів %
ЗАЙНЯТІСТЬ
5. Створено нових робочих місць
СОЦІАЛЬНИЙ ЗАХИСТ
6. Кількість оздоровлених дітей працівників та членів їхніх сімей за пільговими путівками за рахунок підприємства осіб
ГАРАНТІЇ ДІЯЛЬНОСТІ ПРОФСПІЛКОВОГО КОМІТЕТУ
7. Представництво профспілкового комітету в керівних колегіальних органах підприємства (рада, правління, ревізійна комісія тощо)* осіб

Керівник  (підпис)                                                      Голова профкому (підпис)

м.п.

Примітки: х – показники не заповнюються установами та організаціями, що утримуються за рахунок бюджету,

* обов’язково надавати документи, що підтверджують представництво профспілкового комітету в керівних колегіальних органах підприємства

Увага! Вартісні показники заповнюються у цілих числах, відносні (%) – з одним десятковим знаком.