RSS Карта сайта

Сайт ППДУ » Допомога профактиву » Укладання колективного договору » Положення про порядок повідомної реєстрації галузевих і регіональних угод, колективних договорів

Положення про порядок повідомної реєстрації галузевих і регіональних угод, колективних договорів

КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ

ПОСТАНОВА від 13 лютого 2013 р. 115

Про порядок повідомної

реєстрації галузевих

(міжгалузевих) і територіальних

угод, колективних договорів

Відповідно до статті 15 Кодексу законів про працю України Кабінет Міністрів України ПОСТАНОВЛЯЄ:

 1. Затвердити Порядок повідомної реєстрації галузе­вих (міжгалузевих) і територіальних угод, колективних договорів, що додається.
 2. Міністерству соціальної політики, місцевим органам виконавчої влади в межах повноважень розглядати галу­зеві (міжгалузеві) і територіальні угоди, колективні догово­ри щодо відповідності законодавству та у разі виявлення порушень надавати рекомендації стосовно їх усунення.
 3. Рекомендувати органам місцевого самоврядування в межах повноважень розглядати колективні договори і уго­ди щодо відповідності законодавству та у разі виявлення порушень надавати рекомендації стосовно їх усунення.
 4. Міністерству соціальної політики надавати роз’яс­нення щодо застосування затвердженого цією постано­вою Порядку.
 5. Визнати такими, що втратили чинність, постанови Кабінету Міністрів України від 5 квітня 1994 р. № 225 «Про порядок повідомної реєстрації галузевих і регіональних угод, колективних договорів» (ЗП України, 1994 р., № 8, ст.193) і від 20 липня 1996 р. № 819 «Про внесення змін до пункту 1 Положення про порядок повідомної реєстра­ції галузевих і регіональних угод, колективних договорів» (ЗП України, 1996 р., № 15, ст.404).

Премєрміністр України М.АЗАРОВ

 
 
 
 
 
 

ЗАТВЕРДЖЕНО

постановою Кабінету Міністрів України

від 13лютого201Зр. № 115

ПОРЯДОК

повідомної реєстрації галузевих

(міжгалузевих) і територіальних угод,

колективних договорів

 1. Галузеві (міжгалузеві) і територіальні (обласні та респуб­ліканська) угоди підлягають повідомній реєстрації Мінсоцполітики, а колективні договори і територіальні угоди іншого рівня — районними, районними у мм. Києві та Севастополі держадміністраціями, виконавчими комітетами сільських, селищних та міських рад (далі — реєструючий орган).
 2. Повідомна реєстрація проводиться з метою засвід­чення автентичності примірників і копії поданих на реєс­трацію галузевих (міжгалузевих) і територіальних угод, колективних договорів (далі — угоди (договори) для за­безпечення можливості врахування їх умов під час роз­гляду уповноваженими органами трудових спорів (інди­відуальних і колективних), що можуть виникнути за ре­зультатами виконання умов таких угод (договорів).

3. Сторони угоди (договору) подають на повідомну ре­єстрацію угоду (договір) разом з додатками у кількості примірників, що відповідає кількості таких сторін, та ко­пію угоди (договору).

Сторони галузевої (міжгалузевої) і територіальної уго­ди подають також копії свідоцтв про підтвердження ре­презентативності суб’єктів сторони профспілок та сторо­ни роботодавців, які брали участь у колективних перего­ворах з питань укладення відповідної угоди.

4.Під час повідомної реєстрації реєструючий орган на титульній або першій сторінці кожного примірника угоди (договору) і копії робить напис (додаток 1) та вносить від­повідний запис до реєстру галузевих (міжгалузевих) і територіальних угод, колективних договорів (додаток 2).

 1. Сторонам угоди (договору) може бути відмовлено у повідомній реєстрації лише у разі, коли подані на реєс­трацію примірники угоди (договору) не є автентичними.
 2. Повідомна реєстрація проводиться протягом 14 ро­бочих днів з дня, наступного після надходження угоди (договору) до реєструючого органу.

Не пізніше наступного робочого дня після реєстрації чи прийняття рішення про відмову в реєстрації примірники угоди (договору) повертаються сторонам, які подали їх на реєстрацію. Копія відповідної угоди (договору) збері­гається в реєструючому органі.

7. Реєструючий орган оприлюднює відомості про про­ведення повідомної реєстрації угод (договорів) у засобах масової інформації та на офіційному веб-сайті.

 1. Зміни і доповнення, що вносяться до угоди (догово­ру), підлягають повідомній реєстрації згідно із цим Порядком.
 2. Копіювання та опублікування тексту угоди (догово­ру), змін і доповнень до них здійснюються лише разом із написом про повідомну реєстрацію, а також рекоменда­ціями реєструючого органу щодо приведення угоди (до­говору) у відповідність з вимогами законодавства (у разі їх наявності).

 

Додаток 1

до Порядку

НАПИС

про повідомну реєстрацію галузевої (міжгалузевої),

територіальної угоди, колективного договору

Зареєстровано                                                                                               ______________

(найменування реєструючого органу)

Реєстраційний номер___           від            20      року

                                              

Рекомендації реєструючого органу                                                                                     

                                                (вихідний номер і дата надсилання листа)

Уповноважена особа

реєструючого органу

  (підпис)               (ініціали та прізвище)

м. п.