RSS Карта сайта

Сайт ППДУ » Допомога профактиву » Укладання колективного договору » Макет Колективного договору сільської ради

Макет Колективного договору сільської ради

КОЛЕКТИВНИЙ ДОГОВІР

сільської ради

____________________ району

І. Загальні положення.

 

            1.1. Даний колективний договір укладено на основі чинного законодавства України з урахуванням вимог положень Генеральної угоди укладеної між Кабінетом Міністрів України, Всеукраїнськими об’єднаннями організацій роботодавців та Всеукраїнськими профспілковими об’єднаннями, і Галузевої угоди з метою регулювання виробничих, трудових і соціально-економічних відносин та узгодження інтересів працівників.

1.2. Сторонами цього колективного договору  є адміністрація __________________ _________________________________________________________________________, яка

представляє інтереси власника і має відповідні повноваження і трудовий колектив сільської ради,  який представляє профспілковий комітет (профорганізатор) і від імені якого договір підписує голова __________________________

1.3. Даний колективний договір укладається для чіткого визначення прав та обов’язків сторін по регулюванню виробничих, трудових і соціально-економічних відносин з питань які стосуються змін в організації праці, забезпечення зайнятості, нормування та оплати праці, режиму роботи та відпочинку, умов та охорони праці, забезпечення медичного обслуговування, організації оздоровлення та відпочинку гарантії діяльності первинної профспілкової організації.

1.4. Положення колективного договору поширюються на всіх працівників сільської ради і є обов’язковими як для адміністрації так і для кожного члена трудового колективу незалежно від того чи є вони членами первинної профспілкової організації.

1.5. Сторони підтверджують обов’язковість виконання умов даного колективного договору з урахуванням фінансового стану сільської ради і реальність забезпечення прийнятих зобов’язань.

1.6. Адміністрація визнає профспілковий комітет єдиним повноваженим представником трудового колективу сільської ради.

1.7. Колективний договір зберігає чинність протягом строку на який його укладено або може бути переглянутий за згодою сторін.

Пропозиції сторін по внесенню змін і  доповнень до колективного договору розглядаються в 10-денний термін з дня їх отримання і при досягненні згоди сторонами вступають в силу після ухвали на загальних зборах трудового колективу і підписання їх сторонами.

При виникненні розбіжностей щодо змін і доповнень колективного договору сторони створюють примірну комісію і рішають спір згідно з нормами діючого законодавства.

 

ІІ. Забезпечення зайнятості працівників.

 

2.1. Адміністрація зобов’язуються:

2.1.1. Забезпечити кожного працівника ради роботою згідно укладеного з ним договору.

2.1.2. Не допускати безпідставного звільнення працівників.

2.1.3. Рішення про зміни в організації праці, реорганізацію, скорочення чисельності або штату працівників приймати лише після попереднього проведення переговорів з профспілковим комітетом, не раніше ніж 3-х місяців після них.

2.1.4. В разі виникнення необхідності вивільнення працівників припинити укладання трудових договорів з новими працівниками за три місяці до початку звільнень та на час таких звільнень.

2.1.5. При реорганізації, скороченні чисельності чи штату працівників ради не пізніше ніж за два місяці персонально письмово попереджувати працівника про можливе наступне звільнення з роботи і водночас за наявності іншої роботи в роді пропонувати переведення на дану роботу.

2.1.6. Надавати працівникам, які підпадають звільненню, вільний час  (4 години на тиждень) в межах робочого часу для пошуку іншої роботи.

2.1.7. Сприяти працівникам, що підлягають вивільненню, в працевлаштуванні в інших установах, організаціях  та підприємствах населеного пункту.

 

2.2. Профспілковий комітет зобов’язується: 

2.2.1. Вести в колективі роз’яснювальну роботу з питань трудових прав та соціального захисту працівників, що вивільняються.

2.2.2. Здійснювати контроль за виконанням адміністративного законодавства з питань зайнятості.

2.2.3. Давати згоду на звільнення працівників в зв’язку зі скороченням штату чи чисельності лише в випадку коли вичерпані всі можливості переведення на іншу роботу в раді.

 

ІІІ. Трудові відносини.

 

3.1. Адміністрація зобов’язуються:

3.1.1. При прийомі на роботу нових працівників знайомити їх з розпорядженнями про зарахування на роботу. Правилами внутрішнього трудового розпорядку, колективним договором.

3.1.2. Забезпечити нормальну тривалість робочого часу працюючих не більше 40 годин а тиждень.

3.1.3. Встановити режим роботи працівників ради відповідно до Правила внутрішнього трудового розпорядку.

3.1.4. Забезпечити трудовий  колектив ради необхідними матеріально-технічними і енергетичними ресурсами.

3.1.5. Забезпечити повну зайнятість і використання працівників у відповідності з їх фахом та кваліфікацією,

3.1.6. Організовувати та здійснювати професійне навчання та підвищення кваліфікації працівників відповідно до потреб установи.

3.1.7.Приймати рішення з питань реорганізації, структурних змін в діяльності лише забезпечення прав та інтересів членів трудового колективу згідно з вимогами діючого законодавства.

 

3.2. Профспілковий комітет зобов’язуються:

3.2.1. Сприяти адміністрації установи в мобілізації трудового колективу на виконання поставлених завдань.

3.3.2. Підтримувати належний психологічний і морально-етичний клімат в колективі ради, домагаються встановленню між працівниками і керівництвом установи належних трудових відносин.

 

3.3. Працівники зобов’язуються:

3.3.1. Сумлінно і якісно виконувати свої трудові обов’язки, дотримуватися дисципліни праці, вчасно і якісно виконувати розпорядження адміністрації, додержуватися нормативних актів з охорони праці, дбайливо ставитися до майна установи.

3.3.2. Забезпечити правильне використання оргтехніки в практичній роботі.

 

IV. Робочий час і час відпочинку.

 

4.1. Адміністрація зобов’язується:

4.1.1.  Забезпечити нормальну тривалість робочого часу працівників установи – 40 годин на тиждень. Скорочувати на одну годину тривалість робочого часу напередодні святкових та неробочих днів.

4.1.2. Встановити в раді режим роботи відповідно до Правил внутрішнього трудового розпорядку.

4.1.3. При необхідності встановити працівникам роботу з неповним робочим днем і з гнучким графіком на умовах передбачених трудовим законодавством.

4.1.4. Встановити тривалість робочого часу для працівників, які мають дітей віком до 14 років, на 1 годину менше від тривалості робочого часу, відповідно до Правил внутрішнього розпорядку, з збереженням встановленої заробітної плати.

4.1.5. При необхідності допускати роботу працівників у святкові і вихідні дні тільки за попередньою згодою профспілкового комітету.

4.1.6. Компенсувати роботу в святкові і неробочі дні у відповідності з чинним законодавством.

4.1.7. Надавати працівникам щорічні відпустки за затвердженим графіком відпусток, погодженим з профспілковим комітетом. При складені графіка відпусток враховувати сімейні обставини, особисті інтереси та можливості відпочинку працівників.

Про надання відпустки попереджувати працівників письмово за два тижні до її початку.

4.1.8.Встановити гарантовану тривалість щорічної оплачуваної відпустки посадовим особам місцевого самоврядування 30 календарних днів, для інших працівників не менше як 24 календарні дні.

Посадовим особам місцевого самоврядування які мають стаж служби в цих органах більше 10 років надавати додаткову оплачувальну відпустку тривалістю 5 календарних днів, а починаючи з одинадцятого року  збільшувати відпустку на 2 календарні дні за кожний наступний рік до досягнення тривалості 15 календарних днів.

4.1.9. Жінкам, які працюють і мають двоє або більше дітей віком до 15 років або дитину-інваліда, жінкам, що самі виховують дітей віком до 15 років, надавати додаткову оплачувану відпустку тривалістю 10 календарних днів без врахування вихідних та святкових.

4.1.10. При наявності підстав надавати працівникам додаткові оплачу вальні відпустки у зв’язку:

– з одруженням чи одруженням дітей – 3 календарні дні;

– народженням дитини – 2 календарні дні;

– з похованням рідних – 2 календарних дні;

– батькам, діти яких ідуть навчатися до 1 класу – 1 календарний день.

 

4.2. Профспілковий комітет зобов’язується:

4.2.1. Періодично проводити перевірки виконання вимог законодавства про працю і про їх результати інформувати трудовий колектив.

4.2.2. Сприяти адміністрації у мобілізації працівників на виконання функціональних обов’язків.

 

V. Оплата праці, гарантії і компенсації.

 

5.Адімінстарція зобов’язується:

5.1. Здійснювати оплату праці працівників ради відповідно до схеми посадових окладів (додаток №___) і тарифних ставок (додаток №___), прийнятих на основі Єдиної тарифної сітки розрядів і коефіцієнтів, передбачених Концепцією дальшого реформування оплати парці в Україні.

5.2. Кожному працівникові розмір посадового окладу визначається адміністрацією, але він не може бути нижчим від передбаченого схемою посадових окладів або місячної тарифної ставки .

5.3. Виплачувати заробітну плату працівникам регулярно два рази на місяці „___” та „___” числа, а у випадку, коли день виплати заробітної плати збігається з вихідним днем, напередодні вихідних днів.

5.4. Заробітну плату за час відпустки працівника виплачувати за три дні до початку відпустки.

5.5. За день до останньої виплати заробітної плати видавати працівникам розрахункові листки про суми нарахованої та утриманої заробітної плати.

5.6. Повідомляти працівникам і профспілковому комітету про зміну істотних умов праці, посадових окладів, тарифних ставок не пізніше як за два місяці до зміни.

5.7. Доводити до відома працівників при укладені про умови, порядок та строки виплати заробітної плати, а також причини відповідно до яких може проводитись утримання з заробітної плати.

5.8. Встановлювати окремим працівникам  установи доплати до заробітної:

– за виконання обов’язків тимчасового відсутнього працівника в розмірі до 50% посадового окладу;

– за суміщення посад і професій у розмірі до 50% посадового окладу;

– за роботу в нічний час з 22 години до 06 години до 40% годинної тарифної ставки (посадового окладу) за кожну годину роботи;

– за розширення зони обслуговування або збільшення обсягу виконаних робіт у розмірі до 50% посадового окладу;

– за роботу з дезинфікуючими засобами 10% посадового окладу (тарифної ставки)

– …

5.9. Надавати працівникам матеріальну допомогу на оздоровлення у розмірі посадового окладу (місячної тарифної ставки).

5.10. Надавати за згодою профспілкового комітету матеріальну допомогу для вирішення соціально-побутових проблем.

5.11. За сумлінне виконання трудових обов’язків преміювати працівників згідно з затвердженим положенням про преміювання (додаток № ________).

 

VI. Охорона праці.

 

6.1. Створити для працівників ради безпечні і нешкідливі умови праці.

6.1.2. Розробити та затвердити у відповідності з діючим законодавством Комплексні заходи по підвищенню існуючого рівня охорони праці, запобігання випадкам виробничого травматизму, зниження рівня захворювань працюючих. Забезпечити їх обов’язкове виконання. Виділити кошти на виконання цих заходів.

6.1.3. Забезпечити суворе дотримання посадовими особами та працівниками вимог Закону України „Про охорону парці”.

6.1.4 Забезпечити безперебійну роботу та належний стан санітарно-побутових приміщень та інженерних комунікацій.

6.1.5. Забезпечити проведення медичних оглядів працівників установи з збереженням за час огляду заробітної плати.

6.1.6.Своєчасно забезпечувати працівників, які мають на це право, спецодягом та іншими засобами індивідуального захисту.

6.1.7. До „___” жовтня виконати заходи щодо підготовки установи до роботи в осінньо-зимовий період часу.

6.1.8. При укладені трудових договорів доводити до відома працівників про умови праці.

 

6.2. Профспілковий комітет зобов’язується:

6.2.1. Здійснювати громадський контроль за додержанням в установі вимог законодавства про охорону праці, створення безпечних санітарно-побутових умов.

6.2.2. Надавати допомогу адміністрації в досягненні встановлених нормативів безпеки, гігієни праці, запобігання випадкам травматизму.

 

6.3. Працівники установи зобов’язуються:

6.3.1. Знати і виконувати вимоги правил і нормативних актів з охорони праці.

 

VII. Гарантії діяльності професійної спілки.

 

7.1. Створити необхідні умови для нормальної діяльності профспілкової організації в раді.

7.2. Надавати профспілковому комітету в безкоштовне користування приміщення, меблі, засоби зв’язку, при необхідності транспорт.

7.3. Надавати виборним профспілковим активістам вільний від роботи час з збереженням середнього заробітку для виконання громадських обов’язків.

7.4. Відраховувати профспілкові членські внески із заробітної плати працівників-членів профспілки згідно їх заяв та перераховувати їх на розрахунковий рахунок профкому.

7.5. Відраховувати щомісячно первинній профспілковій організації на культурно-масову фізкультурну і оздоровчу роботу у розмірі 0,3 відсотка фонду оплати праці.

7.6. Надавати профспілковому комітету інформацію з питань праці та соціально-економічного розвитку  колективу.

 

VIII. Заключні положення.

 

8.1. Даний колективний договір укладено на роки.

8.2. Після  закінчення строку чинності колективного договору продовжує діяти до того часу поки сторони не укладуть новий або не переглянуть чинний.

8.3. У разі реорганізації установи колективний договір зберігає чинність протягом строку на який його укладено або може бути переглянутий за угодою сторін.

8.4. Контроль за виконанням колективного договору здійснюють сторони, що його уклали.

8.5. Адміністрація і профспілковий комітет в межах своєї компетенції зобов’язується оперативно вживати заходи впливу на тих осіб, які допустять невиконання зобов’язань колективного договору.

8.6. При виявлені порушень виконання договору зацікавлена в усунені їх сторона інформує іншу сторону про порушення. В тижневий термін сторони проводять взаємні консультації і приймають узгоджене рішення робочої комісії.

8.7. Сторони взаємно звітують про виконання зобов’язань колективного договору двічі на рік в січні і серпні на зборах трудового колективу.