RSS Карта сайта

Сайт ППДУ » Допомога профактиву » Укладання колективного договору » Макет колективного договору для державних органів

Макет колективного договору для державних органів

                                                                                                     МАКЕТ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                     КОЛЕКТИВНИЙ ДОГОВІР

 

між Адміністрацією і первинною профспілковою організацією

(назва державного органу) на 20__-20__ роки

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Схвалений на загальних зборах

трудового колективу

____________20__р.

 

 

 

 

 

 

 

 

                                           м. ……….

                                                          20__р.

І. Загальні положення

 

1.1. Договір укладено між ________________________(назва установи) (далі – Адміністрація) в особі ____________, з однієї сторони, та первинною організацією профспілки  __________________________ (назва організації) (далі – профспілка), яка представляє інтереси трудового колективу, в особі ______________________, з другої сторони, з метою регулювання соціально-трудових відносин, посилення соціального захисту працівників державного органу (далі – установи), і включає зобов’язання сторін, що його уклали, щодо створення умов для підвищення ефективності роботи, реалізації на цій основі професійних, трудових і соціально-економічних прав та інтересів працівників.

1.2. Положення і норми договору розроблено на основі Кодексу законів про працю України, законів України «Про колективні договори і угоди», «Про професійні спілки, їх права та гарантії діяльності», «Про державну службу» інших законодавчих актів, генеральної, територіальної і галузевої угод.

1.3. Сторони визнають повноваження одна одної і зобов’язуються дотримуватися принципів соціального партнерства: паритетності представництва, рівноправності сторін, взаємної відповідальності, конструктивності та аргументованості при проведенні переговорів (консультацій) щодо укладення договору, внесення змін і доповнень до нього, вирішенні всіх питань, що є предметом договору.

1.4. Договір укладений на _____ рік (роки) і діє до укладення нового договору. Договір набуває чинності з дня його схвалення загальними зборами (конференцією) трудового колективу і підписання представниками сторін.

Після закінчення строку дії колективний договір продовжує діяти до того часу, поки сторони не укладуть новий або не переглянуть чинний.

Колективний договір зберігають чинність у разі зміни складу, структури, найменування роботодавця, від імені якого укладено цей договір.

У разі реорганізації підприємства колективний договір зберігає чинність протягом строку, на який його укладено, або може бути переглянутий за згодою сторін.

У разі ліквідації установи колективний договір діє протягом усього строку проведення ліквідації.

1.5. Сторони вступають у переговори щодо укладення колективного договору не пізніше ніж за три місяці до закінчення календарного року (або до закінчення строку дії договору, на який він укладався).

1.6. Положення цього договору поширюються на всіх працівників установи незалежно від того, чи є вони членами профспілки і є обов’язковими як для роботодавця, так і для працівників. Положення цього договору також поширюються на працівників, які працюють на виборних та штатних посадах у профспілці установи.

Окремі положення договору поширюються на пенсіонерів та інвалідів праці, які звільнилися, але не втратили зв’язок з державним органом та беруть участь в громадському житті установи; на працівників, з якими розірвано трудовий договір з ініціативи Адміністрації або уповноваженого ним органу (за скороченням штату або у зв’язку з реорганізацією установи), до часу їх працевлаштування.

1.7. Сторони визнають договір нормативним актом, його норми і положення діють безпосередньо і є обов’язковими для виконання Адміністрацією, працівниками установи та профспілкою.

1.8. Сторони домовились про обов’язкове виконання норм та положень генеральної, галузевої та регіональної угод.

1.9. Невід’ємними частинами договору є додатки до нього.

1.10. Зміни і доповнення до договору вносяться у разі потреби тільки за взаємною згодою сторін та в обов’язковому порядку при зміні чинного законодавства, генеральної, галузевої чи регіональної угод з питань, що є предметом колективного договору.

Зацікавлена сторона письмово повідомляє іншу сторону про початок проведення переговорів (консультацій) та надсилає свої пропозиції, які мають бути спільно розглянуті у 10-денний термін з дня їх отримання іншою стороною.

1.11. Якщо внесення змін чи доповнень до договору зумовлене зміною законодавства, галузевої угоди і вони поліпшують раніше діючі норми та положення договору, рішення про запровадження цих змін чи доповнень приймається спільно Адміністрацією та профспілковим комітетом.

В усіх інших випадках рішення про внесення змін чи доповнень до договору після проведення попередніх консультацій і переговорів та досягнення взаємної згоди, схвалюється зборами (конференцією) трудового колективу.  

1.12. Жодна із сторін протягом дії договору не може в односторонньому порядку приймати рішення про зміну діючих положень, обов’язків за договором, або призупинити їх виконання.

1.13. Для врегулювання розбіжностей і спірних питань під час ведення переговорів по укладанню колективного договору, чи внесенню до нього змін та доповнень, сторони використовують примирні процедури, передбачені статтею 11 Закону України «Про колективні договори і угоди».

 

Розділ ІІ

Виробничо-економічна діяльність

2.1. Зобов’язання Адміністрації:

2.1.1.   Забезпечити працівників матеріально-технічними ресурсами, необхідними для виконання посадових обов’язків.

2.1.2. Створити умови працюючим для належної виконавської дисципліни, поліпшувати програмне забезпечення, що використовується в комп’ютерній техніці при виконанні завдань.

2.1.3. Проводити підвищення рівня професійної компетентності працівників.

2.1.4. Забезпечити організацію та проведення оглядів-конкурсів на кращого державного службовця, кращого працівника.

2.2. Виборний орган профспілки зобов’язується:

2.2.1. Проводити роботу з формування у працівників почуття причетності до виконання завдань установи та відповідальності за доручену справу для досягнення високих результатів виробничої діяльності.

2.2.2. Проводити роботу з працівниками стосовно раціонального та бережливого використання обладнання, матеріальних і виробничих ресурсів, збереження майна установи,

2.2.3. Організовувати збір та узагальнення пропозицій працівників з питань поліпшення виконання завдань, своєчасно доводити їх до відома Адміністрації, добиватися їх реалізації та інформувати працівників про вжиті заходи,

2.2.4. Брати участь в організації і проведенні Адміністрацією оглядів-конкурсів на кращого державного службовця, кращого працівника.

2.2.5. Здійснювати громадський контроль за виконанням Адміністрацією законодавства про проходження державної служби та трудового законодавства, про охорону праці, за забезпеченням в установі безпечних та нешкідливи умов праці, виробничої санітарії.

2.2.6. Здійснювати контроль за підготовкою та поданням Адміністрацією документів, необхідних для призначення пенсій працівникам.

2.3. Виборний орган профспілки має право:

2.3.1. Визначати громадських інспекторів праці, створювати служби правової допомоги та відповідні інспекції, комісії, затверджувати положення про них.

2.3.2. Вносити роботодавцям, органам виконавчої влади та органам місцевого самоврядування подання про усунення порушень законодавства про працю, які є обов’язковими для розгляду, та в місячний термін одержувати від них аргументовані відповіді.

2.4. Працівники  зобов’язуються:

2.4.1. Чесно і сумлінно працювати, виконувати посадові обов’язки.

2.4.2. Виявляти ініціативу і ділову підприємливість у роботі, повагу і прихильність у відношенні до співробітників по роботі.

2.4.3. Постійно підвищувати свою кваліфікацію.

2.4.4. Берегти і дбайливо відноситись до обладнання. Економно і раціонально використовувати енергоресурси та матеріали.

2.5. Сторони зобов’язуються:

2.5.1. Оперативно вживати заходів для усунення передумов виникнення колективних трудових спорів (конфліктів), а в разі їх виникнення прагнути до врегулювання спору шляхом примирних процедур у порядку, визначеному законодавством.

 

Розділ Ш

Трудові відносини

 

3.1. Зобов’язання Адміністрації:

3.1.1. Питання трудових відносин державних службовців регулювати згідно з Законом України «Про державну службу», а з питань, не врегульованих цим Законом та для інших категорій працівників – Кодексом законів про працю України та іншими нормативно-правовими актами України.

3.1.2. Не вимагати від працівників виконання робіт, які не обумовлені трудовими договорами та посадовими інструкціями, з якими працівники повинні бути ознайомлені під підпис.

3.1.3. Тривалість робочого часу державних службовців визначати відповідно до Закону України «Про державну службу», для інших категорій працівників – законодавства про працю України.

Узгоджувати з профспілкою зміни режиму роботи.

3.1.4. З метою запобігання перевтомленню працівників, відповідно до Рекомендацій з організації праці державних службовців в органах виконавчої влади, затверджених наказом Міністерства праці та соціальної політики України від 28.01.2005 № 55, встановлюються регламентовані перерви для відпочинку: через дві години з початку роботи – десятихвилинна перерва; у другій половині дня через кожну годину роботи – п’яти – восьми хвилинна перерва.

3.1.5. Надавати працівникам відпустки в порядку і тривалістю, відповідно до Кодексу Законів про працю України, Законів України «Про відпустки», «Про державну службу» інших законів та нормативно-правових актів України, зокрема:

щорічну основну відпустку:

– працівникам, що є державними службовцями – тривалістю 30 календарних днів;

– іншим працівникам (які не є інвалідами) – тривалістю 24 календарні дні.

Святкові та неробочі дні при визначені тривалості відпусток не враховуються.

3.1.6. Черговість надання щорічних відпусток визначати графіком, який затверджується керівником державного органу і погоджується з виборним органом профспілки до 5 січня поточного року. Графік надання щорічних відпусток знаходиться у службі управління персоналом.

Про конкретну дату початку відпустки Адміністрація письмово повідомляє працівників не пізніше, як за два тижні до встановленого графіком терміну.

3.1.7. Надавати додаткову щорічну оплачувану відпустку:

– державним службовцям, після досягнення ними п’ятирічного стажу державної служби – один календарний день щорічної додаткової оплачуваної відпустки за кожний рік державної служби, але не більше як 15 календарних днів;

– працівникам (які не є державними службовцями) з ненормованим робочим днем –  до 7 календарних днів (додаток № __);

– працівникам (які не є державними службовцями) робота яких пов’язана з підвищеним нервово-емоційним та інтелектуальним навантаженням або виконується в особливих природних географічних і геологічних умовах та умовах підвищеного ризику для здоров’я, залежно від результатів атестації робочих місць за умовами праці відповідно до списку виробництв, цехів, професій та посад, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 17.11.1997 № 1290 (змінами та доповненнями) (додаток № __);

– жінкам, що працюють і мають двох або більше дітей віком до 15 років, або дитину-інваліда, або які усиновили дитину, одиноким матерям, батькам, які виховують дитину без матерів (у тому числі й у разі тривалого перебування матері в лікувальному закладі), а також особам, які взяли дитину під опіку, – 10 календарних днів без урахування святкових і неробочих днів, а особам, які мають декілька вказаних підстав – 17 календарних днів.

3.1.8. За сімейними обставинами та з інших поважних причин працівникам, згідно з їх заявами, надавати відпустки без збереження заробітної плати тривалістю не більше 15 календарних днів на рік.

3.1.9. Своєчасно надавати працівникам додаткові відпустки у зв’язку з навчанням, творчі та соціальні відпустки, відпустки окремим категоріям ветеранів війни (ст. 13-20 Закону України «Про відпустки»).

3.1.10. На час профспілкового навчання працівникам, обраним до складу виборних профспілкових органів установи, надавати додаткову відпустку тривалістю до 6 календарних днів із збереженням середньої заробітної плати за рахунок роботодавця.

3.1.11. Забезпечити надання працівникам, які є донорами, пільг та гарантій, передбачених Законом України «Про донорство крові та її компонентів».

3.1.12. Переносити з власної ініціативи, як виняток, на інший період надання щорічної відпустки тільки за письмовою згодою працівника, за погодженням із виборним органом профспілки та за умови, що частина відпустки тривалістю не менше 24 календарних днів буде використана в поточному робочому році.

3.2. Виборний орган профспілки зобов’язується:

3.2.1. Здійснювати контроль за виконанням положень цього розділу, своєчасністю внесення записів до трудових книжок, виданням розпорядчих документів про прийняття, звільнення, переведення на іншу роботу, зміни в режимі праці і відпочинку та ознайомлення з цими розпорядчими документами працівників.

3.2.2. Надавати членам профспілки безкоштовну правову допомогу та консультації з питань законодавства. Представляти та відстоювати їх права у відносинах з Адміністрацією, судових органах.

3.2.3. Здійснювати контроль за своєчасністю надання працівникам відпусток.

3.2.4. Організувати збір та узагальнення пропозицій працівників з питань поліпшення діяльності установи, доводити їх до Адміністрації й домагатися їх реалізації, інформувати трудовий колектив про вжиті заходи.

3.3. Працівники зобов’язуються:

3.3.1. Дотримуватися правил внутрішнього службового розпорядку.

3.3.2. Подавати власні пропозиції до графіку надання відпусток на наступний рік не пізніше, як до 25 грудня поточного року.

3.3.3. Для виконання невідкладної і непередбаченої роботи за письмовим розпорядженням (наказом) Адміністрації та погодженням з профспілкою (за виключенням тих, для яких законом передбачено обмеження) з’являтися на роботу у вихідні, святкові та неробочі дні з компенсацією відповідно до чинного законодавства.

Працівники можуть також бути відкликані із щорічної або додаткової відпустки у встановленому законодавством порядку, при цьому невикористана частина відпустки надається працівнику у будь-який інший час відповідного року чи приєднується до відпуски у наступному році з відшкодуванням непередбачуваних витрат державного службовця у зв’яжу з його відкликанням з відпустки.

 

Розділ IV

Забезпечення зайнятості

 

4.1. Зобов’язання Адміністрації:

4.1.1. Забезпечити повну зайнятість і використання працюючих відповідно до професії, кваліфікації.

4.1.2. Забезпечити збереження робочих місць, у разі скорочення штатів – шляхом першочергового скорочення вакантних посад.

4.1.3. Не допускати масових звільнень працівників (понад 10% від загальної чисельності працівників). При необхідності вивільнення працівників розробляти та впроваджувати узгоджену з виборним органом профспілки програму працевлаштування і соціальної підтримки таких працівників.

4.1.4. У разі, якщо планується звільнення працівників у зв’язку ліквідацією, реорганізацією установи, завчасно, не пізніше як за три місяці до намічуваних звільнень надати профспілці інформацію щодо цих заходів, включаючи інформацію про причини наступних звільнень кількість і категорії працівників, яких це може стосуватися, про терміни проведення звільнень, а також провести консультації з профспілкою про заходи щодо запобігання звільненням чи зведенню їх кількості до мінімуму або пом’якшення несприятливих наслідків будь-яких звільнень.

4.1.5. Попереджати працівників про їх можливе вивільнення не пізніше як за два місяці до дня звільнення  відповідно до ст. 49-2 Кодексу законів про працю України.

4.1.6. Після попередження про звільнення щотижня протягом 2-х останніх місяців роботи надавати  працівнику (за його заявою) 1 вільний від роботи день зі збереженням середньої заробітної плати для пошуку роботи.

4.1.7. Під час визначення переважного права на залишення на роботі при вивільненні працівників у зв’язку із змінами в організації виробництва і праці залучати представників профспілки.

4.1.8. Зберегігати протягом 6 місяців – для державних службовців та одного року – для інших категорій працівників, звільнених з установи у зв’язку зі скороченням чисельності або штатів, право на укладання трудового договору та повторне прийняття на роботу в разі прийняття на роботу працівників аналогічної кваліфікації без проведення конкурсного відбору.

4.1.9. У період, коли з’явилися передумови скорочення штатів, не приймати на вакантні посади нових працівників.

4.1.10. Організувати взаємодію з центром зайнятості з питань працевлаштування і інформувати працівників відносно вакансій в інших установах, підприємствах.

4.1.11. Зберігати за вивільненими в результаті скорочення штату працівниками, що перебувають на обліку у службі зайнятості, місце в гуртожитку, чергу на отримання житла, пільгові умови користування дитячими дошкільними закладами, медичним обслуговуванням протягом ______________________________.

4.1.12. Не розривати трудовий договір з ініціативи Адміністрації з працівниками, яким не погашена заборгованість із заробітної плати та в інших випадках, передбачених законодавством.

4.2. Виборний орган профспілки зобов’язується:

4.2.1. Здійснювати контроль за виконанням законодавчих та нормативних актів з питань праці та зайнятості.

4.2.2. При необхідності ініціювати проведення спільних консультацій із роботодавцем з проблем зайнятості з метою вжиття заходів для запобігання звільненню чи зведення їх кількості до мінімуму, або пом’якшення наслідків звільнень.

4.2.3. Здійснювати громадський контроль за повнотою та своєчасністю нарахування, обліку і виплати заробітної плати та сплати внесків на загальнообов’язкове державне соціальне страхування, подання відомостей до системи персоніфікованого обліку, інформування застрахованих працівників про нарахування їм страхових внесків.

4.2.4. Представляти інтереси кожного члена профспілки з усіх питань пов’язаних з прийомом на роботу, звільненням та переходом на іншу роботу, підвищення їх кваліфікації та просуванням по службі, притягненням до дисциплінарної відповідальності.

4.2.5. Контролювати дотримання трудового законодавства з питань трудових відносин та робочого часу.

4.2.6. Організовувати семінари з правового навчання працівників.

4.2.7. Сприяти створенню сприятливої трудової атмосфери в колективі. Проводити в колективі виховну роботу з метою:

– недопущення з боку працівників вчинків, не сумісних з посадовими обов’язками, статусом державного службовця або таких, що дискредитують установу;

– дотримання правил внутрішнього трудового розпорядку та регламенту установи;

– забезпечення виконання службових обов’язків, визначених розділом функціональних повноважень, посадовими інструкціями;

– раціонального використання електричної та теплової енергії, води, експлуатації за призначенням будівлі та приміщень, техніки, обладнання та меблів.

4.2.8. Розглядати обґрунтоване письмове подання Адміністрації про розірвання трудового договору з працівником, який є членом профспілки, у випадках, передбачених законодавством.

4.2.9. Спільно з Адміністрацією здійснювати визначення переважного права на залишення на роботі при вивільненні працівників у зв’язку із змінами в організації виробництва і праці.

4.2.10. Вносити пропозиції Адміністрації про перенесення термінів, тимчасове припинення або скасування заходів, пов’язаних з вивільненням працівників, які є обов’язковими для розгляду.

 

Розділ V

Оплата праці

 

5.1. Зобов’язання Адміністрації:

5.1.1. Оплату праці працівників здійснювати у межах бюджетних асигнувань згідно з «Положенням про умови оплати праці» (додаток №), розробленим відповідно до постанов Кабінету Міністрів України…(перелічуються) та .(вказуються нормативні акти).

5.1.2. Виплату заробітної плати працівникам здійснювати в строки, встановлені законодавством та колективним договором, але не рідше двох разів на місяць.

5.1.3. Якщо день виплати заробітної плати збігається з вихідним, святковим або неробочим днем, заробітну плату виплачувати напередодні. Заробітну плату працівникам за весь час щорічної відпустки, у тому числі і часткової, виплачувати не пізніше ніж за три дні до початку відпустки.

5.1.4. Не допускати заборгованості із виплати заробітної плати, а при її наявності складати графіки її повного погашення.

5.1.5. Компенсацію працівникам втрати частини заробітної плати у зв’язку з порушенням термінів її виплати та індексацію заробітної плати у зв’язку із зростанням індексу споживчих цін здійснювати згідно із законодавством.

5.1.6. Преміювання працівників здійснювати згідно з Положенням про преміювання (додаток №) відповідно до їх особистого внеску в загальні результати роботи в межах фонду преміювання, утвореного у розмірі 20 відсотків загального фонду посадових окладів за рік та економії фонду оплати праці.

 5.1.7. Виплачувати працівникам грошову допомогу під час надання щорічної основої оплачуваної відпустки або будь-якої її частини в розмірі середньомісячної заробітної плати.

5.1.8. За наявності коштів надавати державним службовцям матеріальну допомогу для вирішення соціально-побутових питань у розмірі середньомісячної заробітної плати.

5.1.9. Виплачувати виплати за додаткове навантаження у зв’язку з виконанням обов’язків тимчасово відсутнього державного службовця (працівника), та за вакантною посадою в установі в межах затверджених асигнувань на оплату праці.

5.1.10. Обчислення стажу та виплату надбавки за вислугу років проводити відповідно до Законів України «Про державну службу», постанови Кабінету Міністрів України від 25.03.2016 № 229 «Про затвердження Порядку обчислення стажу державної служби».

5.1.11. Своєчасно нараховувати і сплачувати страхові внески за працюючих до територіальних органів Пенсійного фонду в повному обсязі незалежно від фінансового стану установи.

5.1.12. В разі затримки виплати працівникам заробітної плати, неможливості забезпечення працівників роботою з незалежних від них причин, надання вимушених довготривалих відпусток без збереження заробітної плати, перераховувати до Пенсійного фонду страхові внески за працюючих у розмірі не нижче встановленого законом мінімального страхового внеску.

5.1.13. Погоджувати із профспілкою розпорядчі документи, які стосуються встановлення розмірів премій, додаткових стимулюючих виплат.

5.2. Виборний орган профспілки зобов’язується:

5.2.1. Здійснювати контроль за дотриманням законодавства з питань оплати праці, своєчасною виплатою заробітної плати.

5.2.2. Проводити перевірки розмірів і підстав нарахування працівникам заробітної плати, премій, надбавок, доплат та відрахувань з них.

5.2.3. Всіляко сприяти  Адміністрації у питаннях дотримання трудової дисципліни працівниками.

 

РОЗДІЛ VІ

Охорона праці та здоров’я

 

6.1. Зобов’язання Адміністрації:

6.1.1. Створити на кожному робочому місці здорові і безпечні умови праці відповідно до нормативних актів.

6.1.2. Проводити навчання і інструктажі з охорони праці усіх працюючих відповідно до вимог Типового положення.

6.1.3. Забезпечити використання працівником права відмовитися від дорученої роботи, якщо створилася виробнича ситуація, небезпечна для його життя чи здоров’я.

6.1.4. Розробляти та виконувати заходи щодо підготовки установи до роботи в осінньо-зимовий період.

6.1.5. Забезпечити своєчасне, із залученням представника профспілки, проведення розслідувань нещасних випадків, які трапилися при виконанні службових обов’язків, та їх обліку.

6.1.6. Не допускати до роботи новоприйнятих працівників або переведених до іншого структурного підрозділу, в тому числі тимчасово, без попереднього інструктажу з охорони праці і пожежної безпеки безпосередньо на робочому місці.

6.1.7. Інформувати працівника під час укладання трудового договору під розписку про умови праці та наявність на робочому місці, де він буде працювати, небезпечних і шкідливих виробничих факторів, які ще не усунуто, можливі наслідки їх впливу на здоров’я та про права працівника на пільги і компенсації за роботу в таких умовах.

6.1.8. Згідно із Законом України «Про охорону праці» створити підрозділи (визначити посадових осіб) з питань охорони праці. Передбачити при формуванні кошторису видатки на забезпечення виконання заходів по охороні праці.

6.1.9. Забезпечити навчання за рахунок роботодавця працівників підрозділів з питань охорони праці (визначених посадових осіб), а також визначених виборних органом профспілки громадських інспекторів з охорони праці.

6.1.10. Забезпечити при потребі виконання комплексних заходів щодо дотримання нормативів безпеки, гігієни праці та виробничого середовища, підвищення наявного рівня охорони праці, запобігання випадкам виробничого травматизму, професійних захворювань і аварій.

6.1.11. Включати представника профспілкового комітету до складу комісії з атестації робочих місць.

6.1.12. Організовувати проведення попередніх (при прийнятті на роботу) та  періодичних медичних оглядів працівників.

6.1.13. Забезпечити позачерговий медичний огляд працівників:

– за заявою працівника, якщо він вважає, що погіршення стану його здоров’я пов’язане з умовами праці;

– за своєю ініціативою, якщо стан здоров’я працівника не дозволяє йому виконувати  трудові обов’язки.

6.1.14. Забезпечувати безоплатно спецодягом, спецвзуттям та іншими засобами індивідуального захисту, а також миючими, знешкоджувальними засобами працівників відповідно до додатків №№ ___.

6.1.15. Забезпечити виділення коштів, необхідних для придбання ліків в аптечку загального користування працівників та відвідувачів установи.

6.2. Працівник має право:

6.2.1. Відмовитись від дорученої роботи, якщо створилася виробнича ситуація, небезпечна для його життя чи здоров’я або для оточуючих його людей, чи для виробничого або навколишнього середовища. Він зобов’язаний негайно сповістити про це керівнику. За період простою з цих причин, що виникли не з вини працівника, за ним зберігається середній заробіток;

6.2.2. Розірвати трудовий договір за власним бажанням, якщо не виконується законодавство про охорону праці, не дотримуються умови колективного договору з цих питань. У цьому випадку працівнику виплачується вихідна допомога у розмірі тримісячного заробітку.

6.3. Працівник зобов’язується:

6.3.1. Піклуватись про особисту безпеку і здоров’я, а також безпеку і здоров’я оточуючих людей у процесі виконання будь-яких робіт  або під час перебування на території установи;

6.3.2. Знати і виконувати вимоги нормативно-правових актів по охороні праці;

6.3.3. Проходити у встановленому законодавством і нормативними актами порядку попередні і періодичні інструктажі з охорони праці, медичні огляди.

6.4. Виборний орган профспілки зобов’язується:

6.4.1. Визначати громадських інспекторів з охорони праці для здійснення контролю за дотриманням Адміністрацією законодавства про охорону праці, створенням безпечних умов праці, належних виробничих та санітарно-побутових умов. Брати участь у проведенні розслідувань нещасних випадків, які трапилися при виконанні службових обов’язків.

6.4.2. У разі загрози життю або здоров’ю працівників вимагати від Адміністрації негайного припинення робіт на робочих місцях на час, необхідний для усунення загрози життю або здоров’ю працівників.

6.4.3. Брати участь у розробці комплексних заходів з питань охорони праці, опрацюванні та прийнятті локальних нормативних актів про охорону праці, оцінюванні умов праці на робочих місцях.

6.4.4. Брати участь у визначенні напрямів використання коштів фонду охорони праці, розслідуванні нещасних випадків, профзахворювань, аварій на виробництві, а також у визначенні розміру виплат для відшкодування шкоди потерпілим та їхнім сім’ям при нещасних випадках і надавати, при необхідності, свої висновки.

6.4.5. Регулярно, спільно з Адміністрацією, розглядати на засіданнях виборного органу профспілки, зборах трудового колективу питання стану охорони праці, обговорювати випадки порушення правил техніки безпеки.

 

РОЗДІЛ VII

Соціальний захист

 

7.1. Адміністрація зобов’язується:

7.1.1. Сприяти наданню державним службовцям, які відповідно до законодавства потребують поліпшення житлових умов, безвідсоткового кредиту для житлового будівництва або придбання квартир чи індивідуальних житлових будинків в межах затверджених асигнувань. Сприяти забезпеченню працівників, які не мають житла, місцями у гуртожитку.

7.1.2. Аналізувати причини тимчасової непрацездатності працівників та сприяти організації медичних обстежень.

7.1.3. Передбачати в бюджетних запитах та перераховувати (у разі виділення) кошти на культурно-масову, фізкультурну і оздоровчу роботу в розмірі  не менше ніж 0,3% фонду оплати праці у визначеному законодавством порядку.

7.1.4. Включати представника профспілкового комітету до складу комісії соціального страхування.

7.1.5. Створювати умови для організації оздоровлення, сімейного відпочинку, проведення культурно-массових, фізкультурних та спортивних заходів для працівників та членів їх сімей.

7.2. Виборний орган профспілки зобов’язується:

7.2.1. Контролювати ефективність використання коштів на соціально-культурні заходи і житлове будівництво.

7.2.2. Сприяти організації оздоровлення, сімейного відпочинку та лікування працівників, дітей працюючих у дитячих оздоровчих закладах.

7.2.3. Організовувати проведення культурно-масових, фізкультурних і оздоровчих заходів для працівників та членів їх сімей.

Проводити вшанування ветеранів, кращих працівників, жінок. Організовувати вечори відпочинку та інші масові заходи.

7.2.4. Контролювати дотримання законодавства та колдоговірних зобов’язань з питань соціально-побутового забезпечення працівників.

7.2.5. За рахунок коштів профспілки надавати матеріальну допомогу членам профспілкової організації: з багатодітних сімей та одиноким матерям; працівникам, які перебувають на тривалому стаціонарному лікуванні,  при необхідності проведення операції; у разі смерті працівника (близьких родичів), з інших підстав, передбачених Статутом Профспілки.

7.2.6. Забезпечити постійний контроль за наданням в повному розмірі пільг і компенсацій, встановлених Законами України «Про статус і соціальний захист громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи», «Про соціальний і правовий захист військовослужбовців та членів їх сімей» та іншими законодавчими актами.

 

Розділ VIII

Гарантії діяльності профспілки

8.1. Адміністрація зобов’язується:

8.1.1. Визнавати цим договором профспілку повноважним представником інтересів працівників, на яких поширюється дія договору, і погоджувати з ним проекти розпорядчих документів та інші локальні нормативні акти з питань, що є предметом даного договору.

8.1.2. Надавати на запити виборного органу профспілки документи, відомості та пояснення, що стосуються умов праці, виконання колективного договору, додержання законодавства про працю та соціально-економічних прав працівників.

8.1.3. Забезпечувати гарантії прав профспілок, встановлені Законом України “Про професійні спілки, їх права та гарантії діяльності”.

8.1.4. Для забезпечення роботи профспілки і проведення зборів працівників установи  надавати безкоштовно приміщення з необхідним обладнанням, опаленням, прибиранням, охороною, а також засоби зв’язку, комп’ютерну, копіювальну техніку і, при необхідності, транспорт.

8.1.5. Членам виборних профспілкових органів, не звільненим від своїх виробничих чи службових обов’язків, надавати вільний від роботи час із збереженням середньої заробітної плати для участі в консультаціях і переговорах, виконання інших громадських обов’язків в інтересах трудового колективу, а також на час участі в роботі виборних профспілкових органів, але не менше ніж дві години на тиждень.

8.1.6. Забезпечити організацію безготівкового утримання із заробітної плати за письмовими заявами працівників, які є членами профспілки, членських профспілкових внесків через бухгалтерію установи з перерахуванням зібраних внесків в розмірах та на рахунки, визначені виборним органом профспілки, не пізніше 3 банківських днів після виплати заробітної плати працівникам у будь-якій формі.

8.1.7. На принципах соціального партнерства проводити зустрічі, консультації, інформування виборного органу профспілки про плани і напрямки розвитку установи, забезпечувати участь представників виборного органу профспілки у нарадах, засіданнях органів управління.

8.1.8. Включати представника, делегованого виборним органом профспілки до складу конкурсної комісії для проведення конкурсу на зайняття вакантних посад державної служби.

8.1.9. Включати до складу дисциплінарної комісії з розгляду дисциплінарних справ представників, делегованих виборним органом профспілки (половина від складу такої комісії).

8.1.10. За рахунок адміністрації направляти у відрядження представників профспілки, для вирішення питань захисту прав та інтересів трудового колективу.

8.2. Виборний орган профспілки зобов’язується:

8.2.1. Представляти права та інтереси працівників у відносинах з Адміністрацією щодо дотримання трудових прав працівників.

8.2.2. Здійснювати контроль за дотриманням на підприємстві законодавства про оплату праці,  положень колективного договору.

8.2.3. Проводити спільно з Адміністрацією консультації з питань вивільнення працівників та здійснення заходів, щодо недопущення безпідставного звільнення працівників.

8.2.4. Розглядати подання Адміністрації на звільнення працівників у присутності сторін трудового договору протягом 15-ти календарних днів з дня отримання письмового подання, у разі відмови в наданні згоди на звільнення працівників рішення має бути обґрунтованим;

8.2.5. Здійснювати контроль за дотриманням Адміністрацією законодавства  про охорону праці.

8.2.6. Вимагати від Адміністрації, у разі загрози життю та здоров’ю працівників, негайного припинення робіт на робочих місцях, в дільницях,  в цехах на час, необхідний для усунення цієї загрози.

8.2.7. Проводити особистий прийом працівників установи, розглядати індивідуальні та колективні звернення громадян.

8.2.8. Надавати членам профспілки безоплатну провову допомогу.

8.3. Виборний орган профспілки має право:

8.3.1. Надавати членам профспілки профспілкові виплати за рахунок коштів профспілки.

8.3.2. За рахунок профспілкових коштів здійснювати придбання новорічних подарунків для дітей членів профспілки.

8.3.3. Розміщувати власну інформацію у приміщенні і на території установи в доступних для працівників місцях.

8.3.4. Скликати загальні збори трудового колективу.

8.3.5. Безперешкодно відвідувати та оглядати місця роботи в установі.

8.3.6. Вимагати і одержувати від Адміністрації відповідні документи, відомості та пояснення, що стосуються умов праці, виконання колективного договору, додержання законодавства про працю та соціально-економічних прав працівників.

8.3.7. Безпосередньо звертатися з профспілкових питань усно або письмово до Адміністрації.

 

Розділ IХ

Заключні положення.

З метою реалізації положень цього колдоговору сторони домовились:

9.1. Визначити осіб, відповідальних за виконання положень договору, та встановити термін їх виконання (додаток № __).

9.2. Контроль за виконанням договору здійснює спільна робоча комісія представників сторін, яка вела переговори щодо його укладення (надалі – робоча комісія) (додаток №). Результати перевірки оформляються актом. При здійсненні контролю за виконанням  колективного договору надавати необхідну для цього інформацію.

9.3. Самостійно визначати механізм здійснення контролю за виконанням положень і норм договору.

9.4. При виявленні порушень виконання договору зацікавлена в їх усуненні сторона письмово інформує іншу сторону про порушення. У тижневий термін проводяться  взаємні консультації і приймається узгоджене рішення робочої комісії.

9.5. Контроль за виконанням договору здійснюють також члени трудового колективу, які можуть безпосередньо або через виборні органи, керівників звернутися по суті питання до робочої комісії.

9.6. Один раз на півріччя хід виконання договору розглядати на спільних засіданнях представників Адміністрації і виборного органу профспілки, щорічно уповноваженим представникам від Адміністрації та профспілки звітувати про підсумки виконання договору на зборах (конференції) трудового колективу.

9.7. Кожна з сторін безпосередньо несе відповідальність за виконання взятих зобов’язань.

9.8. У разі порушення чи невиконання зобов’язань з вини однієї з сторін  вони несуть відповідальність згідно із законодавством.

9.9. Колективний договір укладено в трьох примірниках, два з яких зберігаються у кожної із сторін, третій у реєстраційному органі і мають однакову юридичну силу.

9.10. За дорученням сторін і на підставі схвалення проекту колективного договору зборами (конференцією) трудового колективу (протокол зборів (конференції) трудового колективу № ____ від ________) колективний договір підписали:


Від сторони Адміністрації:                                                          Від профспілкової сторони:

Керівник установи                                                                      Голова профкому

підпис                                                                                           підпис

М.п.                                                                                               М.п.

 

 

Зразки додатків до колективного договору та коментарі до них

 

 

Додаток № 1

___________________________

(назва установи, організації)

 

Н А К А З

„___”________ 200__ р.                                                  № ______

 

Про укладення колективного договору

 

Відповідно до Закону України “Про колективні договори і угоди” з метою ведення колективних переговорів та укладення колективного договору на 20__-20__ роки

 

Н А К А З У Ю:

 

За погодженням з профспілковим комітетом:

 

  1. Утворити постійно діючу робочу комісію для ведення колективних переговорів, підготовки проекту колективного договору та контролю за виконанням прийнятих зобов’язань в складі:

від Адміністрації:                                              від виборного органу  профспілки:

  1.    1.
  2.    2.
  3.  3.

 

  1. Робочій комісії підготувати проект колективного договору, узгодивши його в структурних підрозділах, та подати для обговорення і схвалення на розгляд загальних зборів трудового колективу до «___»____________ 20__ року.
  2. Контроль за виконанням наказу покласти на П.І.П/б.

 

 

Керівник                                                                                                         П.І.Б.

 

Погоджено:

 

Голова профспілкового комітету  (профорганізатор)                                П.І.Б.

 

 

 

 

 

 

 

Додаток № 2

Склад двосторонньої комісії по укладанню колдоговору, підведенню  підсумків його виконання та розгляду суперечностей по ньому.

Від сторони Адміністрації                      Від виборного органу профспілки

  1. 3.

 

Додаток № 3

Перелік осіб, відповідальних за виконання норм та положень колективного договору та терміни їх виконання

 

№ п/п Назви розділів та номери пунктів Термін виконання ПІБ відповідальних за виконання

Додаток № 4

Правила

внутрішнього трудового розпорядку

(назва установи, організації)

 

Правила внутрішнього службового розпорядку розробляються відповідно до статті 47 Закону України «Про державну службу», відповідно до Типових правил внутрішнього службовго розпоряду, затверджених наказом Національного агентства України з питань державної служби від 03.03.2016 № 50, зареєстрованим в Міністерстві юстиції України 25.03.2016 за № 457/28587.

 

Додаток № 5

Положення

про преміювання працівників

Положення про преміювання у відповідному державному органі розробляється відповідно до Типового положення про преміювання державних службовців органів державної влади, інших державних органів, їхніх апаратів (секретаріатів), затвердженого наказом Міністерства соціальної політики України від 13.06.2016 № 646, зареєстрованим в Міністерстві юстиції України 30.06.2016 за № 903/29033.

 

 

Додаток № 6

Перелік професій і посад працівників, які мають право на щорічну додаткову відпустку за роботу із шкідливих і важких умовах  праці

 

№ п/п  Цех, дільниця, відділ Назви професій та посад Тривалість додаткової відпустки в днях

 

 

Додаток № 7

Перелік посад працівників з ненормованим робочим днем

 

№ п/п Назва посади Тривалість додаткової відпустки в днях

 

 

 

Додаток № 8

Комплексні заходи для дотримання  встановлених нормативів безпеки, гігієни праці та виробничого середовища, підвищення наявного рівня охорони праці, запобігання випадкам виробничого травматизму, професійних захворювань і аварій

 

№№ п/п Назви заходів(робіт) Ефективність заходів Вартість робіт (тисяч гривень) Строк виконання Відповідальні за виконання
1 2 3 4 5 6


Примітка
:  у графі 3 показується соціальна ефективність заходу, яку планується досягти після його виконання. Наприклад: “Довести освітлення на 16 робочих місцях до норми”.

 

 

 

Додаток № 9

Перелік професій і посад працівників, робота яких пов’язана із забрудненням,

яким безкоштовно видається мило

 

№ п/п Найменування  професій і посад Кількість мила  або миючих засобів на місяць (у грамах)

 

Примітки:

  1. Адміністрація повинна забезпечувати наявність достатньої кількості мила біля умивальних.
  2. Забезпечення милом водія та прибиральниці здійснюється за рахунок бюджетних коштів загального фонду.

 

 

Додаток № 10

Перелік професій і посад працівників, яким видається безоплатно  спецодяг, спецвзуття та інші засоби індивідуального захисту

 

№ п/п Перелік професій і посад Види спецодягу, спецвзуття і інших ЗІЗ Терміни експлуатації (місяців)
1 2 3 4