RSS Карта сайта

Сайт ППДУ » Допомога профактиву » Рекомендації дiловодство » Примірне положення про ревізійну комісію територіальної(первинної) організації профспілки

Примірне положення про ревізійну комісію територіальної(первинної) організації профспілки

ЗАТВЕРДЖЕНО
__ звітно-виборною конференцією (пленумом)
______________ організації профспілки
працівників державних установ


ПРИМІРНЕ
ПОЛОЖЕННЯ ПРО РЕВІЗІЙНУ КОМІСІЮ
ТЕРИТОРІАЛЬНОЇ (ПЕРВИННОЇ) ОРГАНІЗАЦІЇ ПРОФСПІЛКИ

І ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ


1.1. Ревізійна комісія обирається на звітно – виборній конференції (зборах) на той же термін, що й виборні профспілкові органи із членів профспілки, які мають досвід для проведення ревізій і перевірок діяльності профспілкового органу, виконання ним бюджетів і кошторисів. Кількісний і персональний склад комісії визначається конференцією (зборами).
1.2. Ревізійна комісія на своєму засіданні обирає голову комісії та його заступника.
1.3. Голова, члени ревізійної комісії не можуть бути членами виборних органів своєї організації профспілки.
1.4. Комісія підзвітна і підконтрольна конференції (зборам) профспілкової організації і здійснює свою діяльність згідно з чинним законодавством, Статутом професійної спілки працівників державних установ України і цим положенням.
1.5. Ревізійна комісія несе відповідальність за якість і достовірність проведених ревізій.
1.6. Профорганізації на зборах, розширених засіданнях міськкомів, райкомів проводять довибори та відкликання членів ревізійної комісії.

ІІ ЗМІСТ РОБОТИ РЕВІЗІЙНОЇ КОМІСІЇ

Ревізійна комісія здійснює перевірки діяльності виборного органу по виконанню вимог Статуту Профспілки, виконанню постанов власного виборного органу та вищих за рівнем виборних органів Профспілки:
– здійснює контроль за формуванням і використанням коштів, які знаходяться у власності територіальної (первинної) організації;
– перевіряє повноту надходжень та відрахувань від членських профспілкових внесків;
– здійснює перевірку збереження грошових і матеріальних цінностей та профспілкового майна;
– аналізує правильність ведення бухгалтерського обліку, фінансової звітності;
– перевіряє стан фінансової та розрахункової дисципліни між профспілковими органами;
– перевіряє стан обліку членів профспілки, ведення діловодства виборним органом, своєчасність розгляду пропозицій, заяв і скарг членів Профспілки;
– розглядає на своїх засіданнях результати перевірок. При виявленні фактів нераціонального використання коштів або фінансових зловживань вносить пропозиції виборному органу щодо вжиття заходів для усунення порушень і притягнення винних осіб до відповідальності;
– в період між конференціями (зборами) інформує виборний орган про стан фінансової роботи, надходження та використання коштів, матеріальних цінностей, результати ревізій та перевірок.

ІІІ. ПОВНОВАЖЕННЯ І ОБОВ`ЯЗКИ РЕВІЗІЇНОЇ КОМІСІЇ.

3.1.Ревізійна комісія має право:
– перевіряти наявність коштів;
– одержувати від вищих за рівнем профорганів дані про повноту і своєчасність надходження профспілкових внесків від відповідних організацій до вищих організацій Профспілки;
– вимагати від відповідного виборного органу розгляду актів ревізій і перевірок;
– члени комісії мають право брати участь у засіданнях виборного органу з правом дорадчого голосу.
3.2. Ревізійна комісія зобов’язана:
– своєчасно відповідно до Статуту проводити свої засідання;
– якісно проводити ревізії та перевірки;
– вчасно розробляти пропозиції по усуненню виявлених недоліків і доводити їх до відповідного виборного органу.

ІУ. ПОРЯДОК РОБОТИ РЕВІЗІЙНОЇ КОМІСІЇ

4.1. Засідання ревізійної комісії проводяться за необхідністю, але не менше як один раз на рік.
4.2. Засідання комісії вважається правомочним, якщо в його роботі бере участь більше половини її членів. Рішення вважається прийнятим, якщо за нього проголосувало більше половини членів комісії, які беруть участь в її засіданні.
4.3. Ревізійна комісія працює за затвердженим нею річним планом. В необхідних випадках ревізійна комісія проводить позапланові ревізії та перевірки.