RSS Карта сайта

Сайт ППДУ » Допомога профактиву » Рекомендації дiловодство » Методичні рекомендації щодо створення первинної профспілкової організації

Методичні рекомендації щодо створення первинної профспілкової організації

 

Черкаський обком профспілки працівників державних установ

 

 

 

 

 

 

Методичні рекомендації щодо створення первинної профспілкової організації

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Черкаси, 2018

 

 

 

Методичні рекомендації підготовлено працівниками виконавчого апарату Черкаського обкому профспілки працівників державних установ:

Кучугурною Катериною Луківною, головою обкому;

Олійником Василем Васильовичем, заступником голови обкому;

Свергуновою Іриною Станіславівною, головним бухгалтером обкому.

 

Схвалено на засіданні президії Черкаського обкому профспілки працівників державних установ від 14.02.2019 № П-18-4

 

 

Детальніше з питань утворення та діяльності профспілкових організацій Ви можете дізнатися на веб-сайті обкому www.ppgu.ck.ua,

а також за телефонами:

0472 37 30 34

0472 37 64 81

0472 37 64 41

 

Наша адреса: вул. Байди Вишневецького, 18, м. Черкаси, 18001.

 

 

Зміст

 

 1. Порядок створення первинної профспілкової організації 4 стор.
 2. Порядок реєстрації первинної профспілкової організації 6 стор.
 3. Переваги профспілкового членства 7 стор.
 4. Кошти і майно профспілкової організації 9 стор
 5. Додатки                                  12 стор.

 

 1. Утворення первинної профспілкової організації

 

Професійна спілка (профспілка) – добровільна неприбуткова громадська організація, що об’єднує громадян, пов’язаних спільними інтересами за родом їх професійної (трудової) діяльності (навчання)

Головною метою створення професійних спілок є здійснення представництва та захисту трудових, соціально-економічних прав та інтересів членів профспілки.

Громадяни України вільно обирають профспілку, до якої вони бажають вступити. Підставою для вступу до профспілки є заява громадянина (працівника), подана в первинну організацію профспілки (зразок заяви наведено у Додатку 1).

Але, передусім, необхідно створити первинну профспілкову організацію у відповідному органі місцевого самоврядування та легалізувати її.

Першою необхідною умовою створення первинної профспілкової організацій є розуміння того, що, тільки об’єднавшись, можна реально захищати свої права та інтереси.

Другою необхідною умовою створення первинної профспілкової організації є особисте бажання працівника захищати свої власні права та інтереси.

Якщо обидві ці умови присутні, то при дотриманні абсолютно простих правил, можливо створити первинну профспілкову організацію.

Необхідно зауважити, що профспілки, їх організації є юридичними особами, мають свої печатки, штамп, розрахунковий рахунок у банку. Тому за законодавством України при їх створенні висуваються такі ж вимоги, як і до будь-якої іншої організації, підприємства чи комерційної фірми в Україні.

Отже, процес створення профспілкової організації складається з наступник кроків.

Для створення профорганізації, її засновники повинні зібрати установчі збори, на яких вирішити ряд питань порядку денного (зразок протоколу установчих зборів наведено у Додатку 2):

 1. Про обрання голови і секретаря установчих зборів
 2. Про створення в органі місцевого самоврядування первинної профспілкової організації.
 3. Про обрання профспілкового комітету первинної профспілкової організації.
 4. Про обрання голови профспілкового комітету первинної профспілкової організації.
 5. Про обрання ревізійної комісії первинної профспілкової організації.
 6. Про входження, як організаційної ланки, первинної профспілкової організації до Професійної спілки працівників державних установ України та клопотання перед президією Черкаського обкому профспілки працівників державних установ щодо взяття її на профспілковий облік та обслуговування.
 7. 7. Про визначення уповноваженої особи здійснити державну реєстрацію первинної профспілкової організації в органах юстиції.

 

Необхідно звернути увагу, що в організації Профспілки з чисельністю членів Профспілки менше 15 осіб функції профкому виконують профорганізатор, його заступник та скарбник, які обираються на зборах організації. Ревізійні комісії в зазначених профорганізаціях не обираються.

Створення первинної профспілкової організації не потребує будь-яких дозволів з боку державних органів або адміністрації (керівництва) підприємства, установи, організації, а базується виключно на бажанні працівників конкретної установи чи підприємства.

Обраний зборами (конференцією) членів профспілки профспілковий комітет є колегіальним органом, який покликаний вести поточну роботу первинної профспілкової організації, організовувати виконання завдань профспілки, рішень зборів та вищих профспілкових органів, а також інших повноважень, передбачених законодавством держави та Статутом Профспілки. Кількість членів профспілкового комітету визначається виходячи з дієвості профкому у прийнятті рішень (кворуму) та кількості членів профспілки, інтереси, яких представляє виборний орган.

Голова профкому організовує роботу профспілкового комітету, без довіреності представляє профспілкову організацію в адміністрації установи, в органах державної та місцевої влади, громадських об’єднаннях, в інших організаціях, у межах своїх повноважень може здійснювати дії в інтересах Профспілки, якщо ці дії не суперечать законодавству і Статуту, скликає засідання профкому, здійснює контроль за ефективністю використання коштів профорганізації, від імені профспілкової організації укладає договори та угоди, організовує контроль за їх виконанням, виконує інші функції для забезпечення діяльності профспілкової організації в межах Статуту.

Ревізійна комісія профспілкової організації здійснює контроль за статутною та фінансово-господарською діяльністю профкому та підзвітна загальним зборам членів профспілки (конференції).

Ревізійна комісія виконує свої повноваження на основі законності, об’єктивності, колегіальності, гласності, дотримання принципів соціальної справедливості, захисту економічних та професійних інтересів членів профспілки. Ревізійна комісія обирається на загальних зборах з числа членів профспілки, які мають достатню професійну та практичну підготовку для проведення ревізій і перевірок фінансово-господарської діяльності, виконання бюджетів і кошторисів.

Ревізійна комісія обирається на той же термін повноважень, що і профспілковий комітет. Повноваження членів ревізійної комісії визначаються Статутом Профспілки. Ревізійна комісія на своєму засіданні обирає голову комісії та його заступника відкритим голосуванням Питання про перевибори голови ревізійної комісії вирішується на засіданні комісії. Ревізійна комісія здійснює свою роботу на громадських засадах.

Члени ревізійної комісії не можуть бути членами профкому.

Про прийняте рішення щодо входження первинної профспілкової організації до Професійної спілки працівників державних установ України повідомляється вищий виборний орган територіальної або регіональної організації профспілки, тобто районний або обласний комітет профспілки працівників державних установ.

Цей виборний орган в місячний термін розглядає заяву про прийняття первинної організації до складу профспілки та включає її до складу територіальної або регіональної організації профспілки. Первинна організація отримує завірену копію рішення.

Первинна організація направляє повідомлення про своє утворення також роботодавцю із зазначенням персонального складу членів профспілки.

 

 1. Реєстрація первинної профспілкової організації.

 

Для реєстрації первинної профспілкової організації уповноважена установчими зборами особа (зазвичай голова профспілкового комітету або профорганізатор) подає заяву до Головного територіального управління юстиції в області (форма заяви затверджена наказом Міністерства юстиції України 18.11.2016 № 3268/5 наведена у Додатку 3).

Документи для реєстрації можуть подаватися особисто або засобами поштового зв’язку. У разі направлення документів поштою необхідно нотаріально засвідчити справжність підписів на заяві. У разі особистого подання документів при собі уповноваженій особі обов’язково мати документ, що підтверджує особу (паспорт).

До заяви, відповідно до статті 17 Закону України «Про державну реєстрацію юридичних осіб, фізичних осіб – підприємців та громадських формувань» додаються наступні документи:

– заява про включення до Реєстру неприбуткових установ та організацій, затверджена постановою Кабінету Міністрів України від 13.07.2016 № 440 (форма заяви наведена у Додатку 4);

– примірник оригіналу (нотаріально засвідчену копію) протоколу установчих зборів про створення первинної профспілкової організації.

– відомості про керівні органи громадського формування (ім’я, дата народження керівника, членів інших керівних органів, реєстраційний номер облікової картки платника податків (за наявності), посада, контактний номер телефону та інші засоби зв’язку), відомості про особу (осіб), яка має право представляти громадське формування для здійснення реєстраційних дій (ім’я, дата народження, контактний номер телефону та інші засоби зв’язку) (зразок наведено у Додатку 5);

– примірник Статуту Професійної спілки працівників державних установ України та примірник постанови обкому (райкому) профспілки працівників державних установ про взяття на облік первинної профспілкової організації, копія Свідоцтва про реєстрацію обкому (райкому);

– список учасників установчих зборів профспілки (зразок наведено у Додатку 6).

Після реєстрації Вашої організації отримуєте повідомлення про внесення Вашої організації до Єдиного держаного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб – підприємців, громадських формувань.

Датою створення Вашої профспілкової організації буде вважатись –  дата проведення установчих зборів.

Відмова Головного територіального управління юстиції в легалізації профорганізації за будь-якими іншими мотивами, окрім невідповідності вимогам закону поданих документів не допускається.

Первинна організація отримує дозвіл та виготовляє штамп та печатку первинної організації профспілки.

 

 1. Переваги членства в профспілці

 

Працівник – член профспілки має право:

 • на безкоштовну юридичну допомогу;
 • на правову допомогу в розгляді індивідуального трудового спору з роботодавцем;
 • на сприяння профспілки і її фахівців з питань оплати праці, розміру заробітної плати і своєчасної її виплати, встановлення премій, надбавок та доплат;
 • на профспілковий контроль за дотриманням трудових прав членів профспілки;
 • на додаткові гарантії членам профспілки, які входять до складу виборних органів профспілкових організацій;
 • на його захист профспілкою у разі необґрунтованої пропозиції на звільнення з роботи, інших несправедливих дій;
 • на підготовку заяв, скарг і інших судових документів, необхідних для захисту і відновлення порушених прав членів профспілки;
 • на безкоштовну правову допомогу профспілки в розгляді його питань у суді;
 • на оперативний захист його інтересів з інших питань, у тому числі по поліпшенню умов праці на конкретному робочому місці;
 • на захист члена профспілки при розслідуванні нещасних випадків на виробництві і професійних захворювань, з питань відшкодування шкоди, заподіяної його здоров’ю на виробництві;
 • на матеріальну допомогу у випадках виникнення тяжких життєвих обставин, на оздоровлення;
 • на більш сприятливі умови праці, передбачені колективним договором, порівняно з іншими працівниками, які не є членами профспілки;
 • на звернення в профком, до вищих за рівнем профспілкових органів з будь-яких питань, можливість вільно висловлювати і відстоювати на профспілкових зборах, конференціях свою думку з питань трудових і соціальних відносин.

Важливо наголосити, що член профспілки не може бути звільнений з роботи за ініціативою роботодавця без згоди профспілкового комітету.

В умовах сьогодення профспілка – єдина надійна опора для найманого працівника і тільки профспілка може реально захистити:

 • від загрози скорочення;
 • незаконного звільнення;
 • неправомірного притягнення до дисциплінарної відповідальності;
 • порушення норм та умов оплати праці.

Профспілки мають на законодавчому рівні достатньо важелів для контролю за:

 • дотриманням трудового законодавства на підприємствах, установах, організаціях, законодавства з питань проходження державної служби та служби в органах місцевого самоврядування;
 • виконанням умов колективного договору, галузевих і регіональних угод;
 • своєчасністю присвоєння рангів державних службовців та посадових осіб місцевого самоврядування, обчислення стажу державної служби та служби в органах місцевого самоврядування, встановлення відповідних надбавок,
 • своєчасністю надання відпусток;
 • правомірністю притягнення працівника до дисциплінарної відповідальності;
 • умовами праці та її оплати, в тому числі встановлення премій, надбавок та доплат.

Члени профспілки сплачують лише 1% від своєї заробітної плати, левова частка яких залишається у відповідній первинній організації профспілки та витрачаються виключно на заходи, які організовуються та проводяться відповідною первинною організацією. Ті ж кошти, які спрямовуються на діяльність вищих за рівнем організацій профспілки, використовуються для:

 • сприяння зайнятості, економічного та правового захисту, відшкодування членам профспілки вартості юридичних, консультаційних, інформаційних, інших послуг, оплачених ними під час представництва, захисту трудових, соціально-економічних прав та інтересів членів профспілки;
 • навчання профспілкового активу;
 • підготовки та проведення з’їздів, конференцій, засідань виборних органів, семінарів, нарад, круглих столів, змагань, спартакіад, конкурсів, святкових, фізкультурно-спортивних, культурно-масових та інших заходів профспілки (в тому числі організаційні витрати на їх проведення: оренда приміщень, проживання, харчування та інше);
 • забезпечення функціонування Фонду соціального захисту;
 • організацію та проведення колективних мирних масових заходів на захист прав та інтересів членів профспілки;
 • надання правової, інформаційної, консультативної допомоги членським організаціям;
 • розробка та супроводження проектів нормативно-правових актів;
 • представництво інтересів членів профспілки в судових органах;
 • посилення міжнародної співпраці, участь у роботі профспілкових, в тому числі міжнародних, об’єднань, заходів що ними проводяться, сплата відповідних внесків;
 • на оплату праці виборних та штатних працівників апаратів та адміністративно-господарські витрати;
 • розвиток профспілкового руху;
 • забезпечення інших напрямків статутної діяльності.

Переваги входження первинної профспілкової організації до Профспілки працівників держаних установ України:

 • організація та проведення тематичних семінарів для членів профспілкових організацій в т.ч. з питань проходження державної служби та служби в органах місцевого самоврядування, трудового законодавства, основ антикорупційного законодавства тощо;
 • надання методичної допомоги щодо забезпечення належної організації діяльності кадрових служб та служб управління персоналом, уповноваженого підрозділу з питань запобігання і виявлення корупції;
 • отримання консультацій та роз’яснень з питань застосування трудового законодавства, в т.ч. законодавства з питань проходження державної служби та служби в органах місцевого самоврядування, антикорупційного законодавства, законодавства про місцеве самоврядування та ін.;
 • участь представника обкому у службових розслідуваннях стосовно керівників державної служби державних органів, які проводяться відповідно до постанови Кабінету Міністрів України від 24 червня 2016 р. №393.
 • методично-консультативна та правова допомога діяльності конкурсних комісій, дисциплінарних комісій з розгляду дисциплінарних справ;
 • реальне представництво інтересів профспілкових організацій на законодавчому рівні та рівні Кабінету Міністрів України під час удосконалення нормативно-правових актів, соціального та економічного захисту представників профспілки, вирішення конкретних питань діяльності відповідного державного органу та органу місцевого самоврядування;
 • допомога у підготовці проекту колективного договору, його схваленні та реєстрації;
 • участь представника обкому у судових спорах при розгляді справ стосовно трудових прав та гарантій члена профспілки;
 • відстоювання прав працівників державних органів та органів місцевого самоврядування на державному рівні, в тому числі вирішення питань умов оплати праці, соціальних прав та гарантій тощо.
 • участь працівників у культурно-масових заходах та екскурсіях, які організовуються центральним комітетом, обкомом, райкомами та міськкомами, первинними організаціями.

 

 1. Кошти і майно первинної профспілкової організації.

 

Первинна профспілкова організація може мати у власності кошти, майно, необхідне для здійснення її статутної діяльності, розпоряджатись ним.

Кошти профспілки складаються з:

профспілкових внесків;

цільових внесків;

відрахувань установ та організацій на культурно-масову,фізкультурно-спортивну і оздоровчу роботу в розмірах, передбачених колективним договором, не менше ніж 0,3%  фонду оплати праці ;

безповоротної фінансової допомоги, добровільних пожертвувань, благодійних внесків організацій та приватних осіб;

пасивних доходів (проценти за депозитними вкладами, страхові виплати та відшкодування), а також коштів з інших джерел,не заборонених законодавством;

вартості майна та послуг, отриманих первинними організаціями від роботодавця згідно з положенням колективного договору.

З 1% утриманих профспілкових внесків 30% внесків перераховується  на діяльність обласної організації профспілки та вищих за рівнем профспілкових органів безпосередньо на розрахунковий рахунок обкому профспілки. За рішенням колегіального органу первинна організація додатково перераховує на рахунок обкому 5% внесків в Фонд соціальної допомоги, який створений і діє для часткового фінансового забезпечення членів профспілки в складних життєвих ситуаціях, реалізації заходів з оздоровлення і відпочинку членів профспілки та членів їх сімей, розвитку фізичної культури, спорту, туризму, сприяння організації та проведенню культурно-масових і фізкультурних заходів, а також заохочення членів профспілки з метою організаційного та фінансового зміцнення профспілки, посилення мотивації профспілкового членства.

Кошти первинної профспілкової організації, які залишаються в неї після відрахувань вищим за рівнем профспілковим органам, витрачаються згідно з річним кошторисом, затвердженим профспілковими зборами на:

надання безповоротної фінансової допомоги, здійснення профспілкової виплати:

на адміністративно-господарські витрати (сплата банківських послуг, придбання канцтоварів, придбання періодичних видань, участь в акціях протесту тощо);

навчання профспілкового активу;

оздоровчу роботу;

культурно-масову роботу (проведення заходів з нагоди загальнодержавних і професійних свят, інших урочистих подій; проведення тематичних науково-пізнавальних і дозвіллєвих заходів; ушанування робочих династій та ветеранів праці;  придбання квитків на концерти, вистави, в музеї та на інші культурно-мистецькі заходи; оренда приміщень палаців культури, клубів, театрів, кіноконцертних залів, танцювальних майданчиків тощо для організації масових культурно-мистецьких заходів для працівників, членів їхніх сімей, ветеранів праці; проведення конкурсів, оглядів художньої самодіяльності з різних жанрів мистецтва, виставок народної творчості тощо; придбання нагородної атрибутики для відзначення переможців творчих змагань; оплата послуг артистів із професійних театральних колективів, концертних організацій, а також організація роботи самодіяльних колективів, у т.ч. із залученням фахівців для надання їм практичної допомоги; організація новорічно-різдвяних свят – оформлення залів, придбання святкових подарунків, сувенірної продукції, поштових карток для новорічно-різдвяних поздоровлень працівникам, членам їхніх сімей, ветеранам; придбання квитків на новорічно-різдвяні заходи, в т.ч. і тих, які проводяться в інших регіонах України, з оплатою квитків на проїзд; придбання квіткової продукції (квітів, вінків, гірлянд) для відзначення ювілейних дат, покладання до пам’ятників, меморіалів, обелісків; придбання путівок (або їх часткова оплата) на туристичні подорожі, що організовуються туристично-екскурсійними установами; утримання об’єктів культурного призначення, що перебувають на балансі первинної профспілкової організації, та оплата праці їх працівників; відшкодування витрат, пов’язаних із відрядженням артистів-аматорів до місць проведення фестивалів, оглядів, конкурсів, концертів у межах норм, передбачених чинним законодавством, тощо);

– фізкультурно-спортивну роботу (проведення заходів фізкультурно-оздоровчого та масово-спортивного спрямування (спартакіади, чемпіонати, турніри, змагання з окремих видів спорту тощо) для працівників та членів їхніх сімей; придбання спортивної форми, інвентарю, устаткування, обладнання, прокат і ремонт спортивного інвентарю та обладнання; оренда спортивних споруд (стадіонів, плавальних басейнів, легкоатлетичних, кінноспортивних манежів, тирів для кульової стрільби, футбольних полів, спортивних залів, майданчиків для фізкультурно-оздоровчих занять тощо); проведення навчально-тренувальних зборів на етапі підготовки до спортивно-масових змагань;  харчування учасників і транспортні послуги під час проведення масових фізкультурно-оздоровчих та спортивно-масових заходів;  придбання нагородної атрибутики (кубків, медалей, дипломів, грамот, цінних заохочувальних призів) для відзначення переможців змагань; утримання об’єктів фізкультурно-спортивного призначення, що перебувають на балансі первинної профспілкової організації, оплата праці їх працівників; відшкодування витрат, пов’язаних із відрядженням спортсменів-аматорів до місць проведення змагань у межах норм, передбачених чинним законодавством.

Витрачання коштів здійснюється згідно рішення профспілкового комітету, оформленого протоколом, в якому зазначаються цілі для використання коштів.

Контроль за надходженням та використанням коштів здійснює ревізійна комісія профспілкової організації не рідше одного разу на рік. За підсумками роботи складається акт ревізії.

 

 

Додаток 1

Профспілковому комітету
первинної профспілкової організації
державної установи

головного спеціаліста відділу кадрів
Петрова П.П.

 

ЗАЯВА

Прошу прийняти мене в члени профспілки.

Із Статутом Професійної спілки працівників державних установ України ознайомився та визнаю його.

Членські профспілкові внески зобов’язуюсь сплачувати в установленому розмірі та порядку.

«___» ____________ 20__ року                                ______________

 

Керівнику державної установи
Семенову Л.Д.

головного спеціаліста
відділу кадрів

Петрова П.П.

ЗАЯВА

Я, Петров Петро Петрович, головний спеціаліст відділу кадрів державної установи, з 05 січня 2013 року є членом первинної профспілкової організації.

Відповідно до ст. 42 Закону України „Про профспілки, їх права та гарантії діяльності” прошу з 05.01.2013 року утримувати впродовж усього періоду моєї роботи на підприємстві з моєї заробітної плати через бухгалтерію членські профспілкові внески, в установленому розмірі та порядку в Профспілці працівників державних установ України.

Утримані з моєї заробітної плати членські профспілкові внески прошу щомісячно перераховувати на поточний рахунок, який визначений профспілковим комітетом первинної профспілкової організації державної установи.

Мою заяву прошу розглядати як безстрокову угоду з роботодавцем про без готівкову сплату членських профспілкових внесків.

«___» ____________ 20__ року                                ______________

 

П.П.Петрова прийнято в члени
Профспілки (поставлено на облік) «__» ______________ 20__ року.
Голова профкому державної установи

________________________________
(підпис, прізвище, ініціали)

 

Додаток 2

 

ПРОТОКОЛ

УСТАНОВЧИХ ЗБОРІВ

ПЕРВИННОЇ ПРОФСПІЛКОВОЇ ОРГАНІЗАЦІЇ

___________________________________________

 

« __» _____________ 2018 року                                        м. ____________

 

Присутні: 20 осіб

Список осіб додається.

 

Порядок денний:

 

 1. Про обрання голови і секретаря установчих зборів
 2. Про створення в органі місцевого самоврядування первинної профспілкової організації.
 3. Про обрання профспілкового комітету первинної профспілкової організації.
 4. Про обрання голови профспілкового комітету первинної профспілкової організації.
 5. Про обрання ревізійної комісії первинної профспілкової організації.
 6. Про входження, як організаційної ланки, первинної профспілкової організації до Професійної спілки працівників державних установ України та клопотання перед президією Черкаського обкому профспілки працівників державних установ щодо взяття її на профспілковий облік та обслуговування.
 7. Про визначення уповноваженої особи здійснити державну реєстрацію первинної профспілкової організації в органах юстиції.

 

 1. СЛУХАЛИ: Про обрання голови і секретаря установчих зборів.

ВИСТУПИВ: Іванов І.І., який запропонував шляхом відкритого голосування обрати голову та секретаря установчих зборів.

Головою установчих зборів запропонував обрати Іванченка В.Д.

Секретарем установчих зборів запропонував обрати Погорілого В.С.

В обговоренні взяли участь: Петров П.В., Сидоров І.Г.,

ГОЛОСУВАЛИ: «за» – 20, «проти» – 0, «утримались» – 0, (або одноголосно).

ВИРІШИЛИ:

 1. Обрати головою установчих зборів – Іванченка В.Д.
 2. Обрати секретарем установчих зборів – Погорілого В.С.

 

 1. СЛУХАЛИ: Про створення в органі місцевого самоврядування первинної профспілкової організації.

ВИСТУПИВ Іванченко В.Д., який ознайомив присутніх із законодавством, яке регулює діяльність профспілок, а саме Конституцією України, Кодексом законів про працю України, Законом України «Про професійні спілки, їх права та гарантії діяльності» та іншими актами. Розповів про мету створення профспілкової організації, про обов’язки членів профспілкової організації і фінансову дисципліну в організації.

Іванченко В.Д. запропонував створити в ____________ (назва органу) первинну профспілкову організацію.

В обговоренні взяли участь Іванов І.І., Погорілий В.С…

ГОЛОСУВАЛИ: «за» – 20, «проти» – 0, «утримались» – 0, (або «за» одноголосно).

ВИРІШИЛИ:

Створити первинну профспілкову організацію в ______________ (назва органу), метою якої буде здійснення представництва та захист трудових, соціально-економічних прав та інтересів її членів.

 

 1. СЛУХАЛИ: Про обрання профспілкового комітету первинної профспілкової організації ______________ (назва органу) (якщо менше 15 осіб, профспілковий комітет не утворюється).

ВИСТУПИВ: Іванченко В.Д. який запропонував шляхом відкритого голосування обрати профспілковий комітет первинної профспілкової організації ____________ (назва органу) в складі 5 осіб (в залежності від кількості членів профспілки).

ГОЛОСУВАЛИ: «за» одноголосно.

В обговоренні кандидатур до профспілкового комітету взяли учать:

За результатами обговорення до складу профспілкового комітету запропоновано кандидатури:

 1. Іванченко Володимир Дмитрович.
 2. Погорілий Василь Степанович.

3.__________________

4.__________________

5.__________________

ГОЛОСУВАЛИ:

За кандидатуру ______________ «за» – 20, «проти» – 0, «утримались» – 0, (або «за» одноголосно).

За кандидатуру ______________ «за» – 20, «проти» – 0, «утримались» – 0, (або «за» одноголосно).

За кандидатуру ______________ «за» – 20, «проти» – 0, «утримались» – 0, (або «за» одноголосно).

За кандидатуру ______________ «за» – 20, «проти» – 0, «утримались» – 0, (або «за» одноголосно).

За кандидатуру ______________ «за» – 20, «проти» – 0, «утримались» – 0, (або «за» одноголосно).

ВИРІШИЛИ: обрати профспілковий комітет первинної профспілкової організації ____________ (назва органу) у складі 5 осіб, а саме:

 1. Іванченко Володимир Дмитрович.
 2. Погорілий Василь Степанович.

3.__________________

4.__________________

5.__________________

 

 1. СЛУХАЛИ: Про обрання голови профспілкового комітету первинної профспілкової організації (у разі менше 15 членів профспілки обирається профорганізатор, профспілковий комітет не створюється.

ВИСТУПИВ: Іванченко В.Д., який запропонував шляхом відкритого голосування обрати голову профспілкового комітету первинної профспілкової організації _________ (назва органу) та запропонував кандидатуру Погорілого Василя Степановича.

ВИСТУПИВ: Іванов І.І, та запропонував кандидатуру Іванченка Володимира Дмитровича.

В обговорені взяли учать:

ГОЛОСУВАЛИ:

«За» кандидатуру Погорілого Василя Степановича проголосувало 13 осіб, «проти» – 2 особи, «утримались» – 5 осіб».

«За» кандидатуру Іванченка Володимира Дмитровича проголосувало 7 осіб, «проти» – 0, «утримались» – 13 осіб».

ВИРІШИЛИ: обрати головою профспілкового комітету первинної профспілкової організації _____________ (назва органу) Погорілого Василя Степановича.

ВИСТУПИВ: Погорілий В.С., який подякував за довіру, а також запропонував обрати заступником голови профспілкового комітету первинної профспілкової організації ______________ (назва органу) Іванченка Володимира Дмитровича.

ГОЛОСУВАЛИ: «за» одноголосно.

ВИРІШИЛИ: обрати заступником голови профспілкового комітету первинної профспілкової організації _____________ назва органу Іванченка Володимира Дмитровича.

 

 1. СЛУХАЛИ: Про обрання ревізійної комісії первинної профспілкової організації (якщо менше 15 осіб обирається скарбник).

ВИСТУПИВ: Іванченко В.Д., який запропонував до складу ревізійної комісії первинної профспілкової організації кандидатури:

1._____________________.

 1. ____________________.

3._____________________.

В обговорені взяли учать: Петров П.В., Сидоров І.Г., Погорілий В.С.

ГОЛОСУВАЛИ:

За кандидатуру ______________ «за» – 20, «проти» – 0, «утримались» – 0, (або «за» одноголосно).

За кандидатуру ______________ «за» – 20, «проти» – 0, «утримались» – 0, (або «за» одноголосно).

За кандидатуру ______________ «за» – 20, «проти» – 0, «утримались» – 0, (або «за» одноголосно).

ВИРІШИЛИ: обрати ревізійну комісію первинної профспілкової організації у складі:

1._____________________.

 1. ____________________.

3._____________________.

 

 1. СЛУХАЛИ: Про входження, як організаційної ланки, первинної профспілкової організації ________________ (назва органу) до Професійної спілки працівників державних установ України та клопотання перед президією Черкаського обкому профспілки працівників державних установ щодо взяття її на профспілковий облік та обслуговування.

ВИСТУПИВ: Іваненко В.Д., який ознайомив присутніх із Статутом Професійної спілки працівників державних установ України, наголосив, що ця Профспілки представляє інтереси державних органів та органів місцевого самоврядування та запропонував ввійти, як організаційній ланці, первинній профспілковій організації ________________ (назва органу) до Професійної спілки працівників державних установ України, оскільки тільки в єдності сила профспілок, а вказана Профспілка має досвід та кваліфікованих працівників по відстоюванню прав та інтересів державних службовців та посадових осіб місцевого самоврядування.

З цією метою клопотати перед президією Черкаського обкому профспілки працівників державних установ про взяття нашої профспілкової організації на профспілковий облік та обслуговування.

ГОЛОСУВАЛИ: «за» – 20, «проти» – 0, «утримались» – 0, (або «за» одноголосно).

ВИРІШИЛИ: первинній профспілковій організації ___________ (назва органу) увійти до складу Професійної спілки працівників державних установ України та клопотання перед президією обкому профспілки працівників державних установ щодо взяття її на профспілковий облік та обслуговування.

 

 1. СЛУХАЛИ: Про визначення уповноваженої особи здійснити державну реєстрацію первинної профспілкової організації в органах юстиції.

ВИСТУПИВ: Іваненко В.Д., який повідомив, що з метою державної реєстрації первинної профспілкової організації _____________ (назва органу) відповідно до Закону України «Про державну реєстрацію юридичних осіб, фізичних осіб – підприємців та громадських формувань» засновникам юридичної особи, яка створюється, тобто нам з вами, необхідно уповноважити особу, яка буде здійснювати державну реєстрацію нашої первинної профспілкової організації.

Відповідно до Статуту Профспілки, голова профспілкового комітету має право представляти інтереси профспілки у державних органах, а відтак, пропоную уповноважити голову профспілкового комітету первинної профспілкової організації __________________ (назва органу) Погорілого Василя Степановича здійснити державну реєстрацію юридичної особи в Головному територіальному управлінні юстиції у Черкаській області.

ГОЛОСУВАЛИ: «за» – 20, «проти» – 0, «утримались» – 0, (або «за» одноголосно).

ВИРІШИЛИ: уповноважити Погорілого Василя Степановича здійснити державну реєстрацію юридичної особи первинної профспілкової організації ___________ (назва органу) в Головному територіальному управлінні юстиції у Черкаській області.

 

 

Голова установчих зборів                       ___________                В.Д. Іваненко

 

Секретар  установчих зборів                  ____________                   В.С. Погорілий

 

 

 

Додаток 3

 

 

ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ Міністерства юстиції України

18.11.2016  № 3268/5

 

ЗАЯВА

про державну реєстрацію створення юридичної особи

(заповнюється машинодруком або від руки друкованими літерами, друкується з одного або двох боків аркуша, у разі відсутності відомостей відповідні сторінки заяви не заповнюються і не подаються)

 

 

Додаток 4

Форма № 1-РН

 

РЕЄСТРАЦІЙНА ЗАЯВА
платника податку

 

 Реєстрація

€ Зміни

€ Виключення з Реєстру неприбуткових установ та організацій

1 Код згідно з ЄДРПОУ неприбуткового підприємства (установи, організації)1

€€€€€€€€€€

1.1 Код згідно з ЄДРПОУ
організації вищого рівня2

€€€€€€€€€€

 

2 Найменування неприбуткового підприємства (установи, організації)
________________________________________________________________________
2.1 Найменування організації вищого рівня ______________________________________
3 Код та назва організаційно-правової форми 
4 Відомості про відповідальних осіб
КЕРІВНИК (реєстраційний номер облікової картки платника податків або серія та номер паспорта3, прізвище, ім’я та по батькові) _____________________________________________________________ €€€€€€€€€€
Контактний номер телефону €€€€€€€€€€
ГОЛОВНИЙ БУХГАЛТЕР (реєстраційний номер облікової картки платника податків або серія та номер паспорта3, прізвище, ім’я та по батькові) ____________________________________________________ €€€€€€€€€€
Контактний номер телефону €€€€€€€€€€

 

Установчі документи оприлюднені на порталі електронних сервісів відповідно до Закону України “Про державну реєстрацію юридичних осіб, фізичних осіб – підприємців та громадських формувань”

 

Необхідне позначити знаком “х” або “+”.

 

Додаток: на ___ арк.

_________________________________________
(прізвище, ім’я, по батькові)
______________
(підпис)
______________
(дата)

 

МП (за наявності)

__________
1 У разі подання реєстраційної заяви одночасно із здійсненням державної реєстрації юридичної особи це поле заповнюється державним реєстратором.

2 Зазначається неприбутковими організаціями, що діють на підставі установчих документів організації вищого рівня, відповідно до закону.

3 Для фізичних осіб, які мають відмітку у паспорті про право здійснювати будь-які платежі за серією та номером паспорта.

{Додаток 1 із змінами, внесеними згідно з Постановою КМ № 195 від 29.03.2017}

Додаток 5

ПРОФЕСІЙНА СПІЛКА ПРАЦІВНИКІВ ДЕРАВНИХ УСТАНОВ УКРАЇНИ

ЧЕРКАСЬКА ОБЛАСНА ОРГАНІЗАЦІЯ ПРОФСПІЛКИ ПРАЦІВНИКІВ ДЕРЖАВНИХ УСТАНОВ

ПЕРВИННА ПРОФСПІЛКОВА ОРГАНІЗАЦІЯ ДЕРЖАВНОЇ _________________________________

(назва ОМС)

 

«_____» ____________ 2018

 

                               м. Черкаси

Відомості про керівні органи Первинної профспілкової організації ___________________ (назва органу)

 

І. Вищим керівним органом Первинної профспілкової організації ___________________ (назва органу) є Загальні збори членів Первинної профспілкової організації.

ІІ. Для ведення поточної роботи обрані:

 1. Профспілковий комітет у складі 3 (трьох) осіб, а саме:
№ з/п ПІБ Дата народження Реєстраційний номер облікової картки платника податків Посада Контактні дані (телефон, ел. пошта)
 1. Головою Профспілкового комітету Первинної профспілкової організації _________________ (назва органу) обрано _____________________, заступником Голови – _____________________.
 2. Ревізійна комісія Первинної профспілкової організації ___________________ (назва органу) обрана у складі 3 (трьох) осіб, а саме:
№ з/п ПІБ Дата народження Реєстраційний номер облікової картки платника податків Посада Контактні дані (телефон, ел. пошта)

 

Голова Профкому Первинної профспілкової

організації ___________________ (назва органу)                       В.С. Погорілий

Додаток 6

 

СПИСОК

учасників Установчих зборів первинної профспілкової організації ___________________ (назва органу).

 

«____»___________ 2018 р.                                                             м. ________

 

№ з/п ПІБ Дата, рік народження Місце роботи, посада Підпис

 

 

 

Голова Профкому Первинної профспілкової

організації ___________________ (назва органу)                      В. С. Погорілий