RSS Карта сайта

Сайт ППДУ » Допомога профактиву » Рекомендації дiловодство » Методичні рекомендації щодо порядку укладання колективного договору

Методичні рекомендації щодо порядку укладання колективного договору

Черкаський обком профспілки працівників державних установ

 

 

 

 

 

 

Методичні рекомендації щодо порядку укладання колективного договору

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Черкаси, 2018

 

 

Методичні рекомендації підготовлено працівниками виконавчого апарату Черкаського обкому профспілки працівників державних установ:

Кучугурною Катериною Луківною, головою обкому;

Олійником Василем Васильовичем, заступником голови обкому;

Свергуновою Іриною Станіславівною, головним бухгалтером обкому.

 

 

Детальніше з питань утворення та діяльності профспілкових організацій Ви можете дізнатися на веб-сайті обкому www.ppgu.ck.ua,

а також за телефонами:

0472 37 30 34

0472 37 64 81

0472 37 64 41

 

Наша адреса: вул. Байди Вишневецького, 18, м. Черкаси, 18001.

 

З метою регулювання трудових і соціально-економічних відносин  та узгодження інтересів працівників, власників та уповноважених ними органів на всіх підприємствах, установах і організаціях незалежно від форм власності і господарювання, які використовують найману працю повинні укладатися колективні договори.

Колективні договори укладаються на основі діючого законодавства. Основними законодавчими актами, які регулюють порядок та умови укладання колективних договорів є Кодекс законів про працю України, Закон України „Про колективні договори і угоди”. При укладені колективного договору необхідно приймати до уваги положення і вимоги ряду законодавчих актів, якими регулюються виробничі, трудові і соціально-економічні відносини. Такими актами є Закон України „Про відпустки”, Закон України „Про оплату праці”,  Закон України „Про основні засади соціального захисту ветеранів праці та інших громадян похилого віку в Україні”, Закон України „Про професійні спілки, їх права та гарантії діяльності”, Закон України „Про охорону праці” і ряд інших законодавчих актів.

Варто наголосити, що колективний договір має бути укладеним на підприємствах, в установах, організаціях) незалежно від форм власності і господарювання, які використовують найману працю і мають право юридичної особи.

Положення колективного договору поширюються на всіх працівників підприємства, установи, організації незалежно від того, чи є вони членами професійного союзу, і є обов’язковими як для власника або уповноваженого ним органу, так і для працівників підприємства, установи, організації. Проте, в самому колективному договорі можуть бути обумовлені певні переваги, якими користуються виключно члени профспілки, наприклад, надання юридичних консультацій з трудових та соціально-економічних прав працівників, захист та представлення профспілковою організацію працівників в органах державної влади та місцевого самоврядування, в тому числі судовий, погодження із профспілкою перенесення відпусток працівників тощо.

Сторонами колективного договору є власники або уповноважені ними органи (керівники підприємств, установ, організацій) і профспілковий орган, що діє у відповідній установі.

Варто наголосити, що статтею 36 Конституції України визначено, що основна функція профспілки полягає у захисті трудових, соціально-економічних прав та інтересів своїх членів.

Відповідно до Закону України “Про професійні спілки, їх права та гарантії діяльності” держава визнає профспілки повноважними представниками працівників і захисниками їх трудових, соціально-економічних прав та інтересів, сприяє профспілкам у встановленні партнерських взаємовідносин з роботодавцями. Цим же Законом встановлено, що профспілки ведуть колективні переговори, здійснюють укладення колективних договорів від імені працівників, контролюють їх виконання, а у разі порушення умов колективного договору профспілки направляють роботодавцю подання про їх усунення. Профспілкам надано право оскаржувати неправомірні дії або бездіяльність посадових осіб у суді.

Таким чином, саме профспілка є реальним та дієвим учасником соціального договору, який наділений правами та повноваженнями, а відтак, може забезпечити дотримання норм колективного договору.

У колективному договорі встановлюються взаємні зобов’язання сторін щодо регулювання виробничих, трудових, соціально-економічних відносин, зокрема:

зміни в організації виробництва і праці;

забезпечення продуктивної зайнятості;

нормування і оплати праці, встановлення форми, системи, розмірів заробітної плати та інших видів трудових виплат (доплат, надбавок, премій та ін.);

встановлення гарантій, компенсацій, пільг;

участі трудового колективу у формуванні, розподілі і використанні прибутку підприємства (якщо це передбачено статутом);

режиму роботи, тривалості робочого часу і відпочинку;

умов і охорони праці;

забезпечення житлово-побутового, культурного, медичного обслуговування, організації оздоровлення і відпочинку працівників;

гарантій діяльності профспілкової чи інших представницьких організацій працівників;

умов регулювання фондів оплати праці та встановлення міжкваліфікаційних (міжпосадових) співвідношень в оплаті праці;

забезпечення рівних прав та можливостей жінок і чоловіків;

заборона дискримінації.

Колективний договір може передбачати додаткові порівняно з чинним законодавством і угодами гарантії, соціально-побутові пільги, зокрема щодо дитячого оздоровлення та придбання новорічних подарунків для дітей працівників тощо.

Умови колективних договорів і угод, укладених відповідно до чинного законодавства, є обов’язковими для підприємств, на які вони поширюються, та сторін, які їх уклали.

Забороняється включати до трудових договорів умови, що погіршують становище працівників порівняно з чинним законодавством.

Якщо в колективний договір включені умови і положення, що погіршують становище працівників порівняно з чинним законодавством, то відповідно до статті 16 Кодексу законів про працю України і статті 5 Закону України „Про колективні договори і угоди” ці положення, умови і зобов’язання є недійсними.

В даний час важливим являється включення в колективні договори положень і зобов’язань, що підвищують рівень та якість життя працюючих установи, організації.

Обов’язково необхідно включати в колективний договір, як зобов’язання адміністрації, вимогу про відрахування коштів первинним профспілковим організаціям на культурно-масову, фізкультурну і оздоровчу роботу. Дана вимога передбачена статтею 44 Закону України „Про професійні спілки, їх права та гарантії діяльності”, статтею 250 Кодексу законів про працю України.

На щойно створеному підприємстві, установі, організації колективні переговори повинні початися протягом 3 місяців з дня реєстрації підприємства, установи, організації. Якщо в установі вже діє колективний договір, переговори про укладення нового колективного договору починаються не раніше ніж за три місяці до закінчення терміну чинного, якщо інший строк не встановлений самим договором. Про початок переговорів одна сторона повідомляє іншу письмово. Друга сторона протягом семи днів має почати переговори.

Порядок ведення переговорів з питань розроблення, укладення або внесення змін до колективного договору визначається сторонами і оформляється відповідним протоколом. Для ведення переговорів і підготовки проектів колективного договору утворюється робоча комісія з представників сторін. Склад цієї комісії визначається сторонами. Сторони можуть переривати перемови з метою проведення консультацій, експертиз, отримання необхідних даних для розроблення відповідних рішень та пошуку компромісів. Сторони колективних переговорів зобов’язані надавати учасникам переговорів усю необхідну інформацію про зміст колективного договору. Учасники переговорів не мають права розголошувати відомості, що є державною або комерційною таємницею, і підписують відповідні зобов’язання.

Робоча комісія готує проект колективного договору, угоди з урахуванням пропозицій, що надійшли від працівників та ухвалює рішення, яке оформляється відповідним протоколом.

Особи, які беруть участь в переговорах як представники сторін, а також спеціалісти, запрошені для участі в роботі комісій, на період переговорів та підготовки проекту звільняються від основної роботи із збереженням середнього заробітку та включенням цього часу до трудового стажу. Всі витрати, пов’язані з участю у переговорах і підготовці проекту, компенсуються в порядку, передбаченому законодавством про працю, колективним договором, угодою.

Для врегулювання розбіжностей під час ведення колективних переговорів сторони використовують примирні процедури.

Якщо під час перемов сторони не дійшли згоди з незалежних від них причин, то складається протокол розбіжностей, до якого вносять остаточно сформульовані пропозиції сторін про заходи, необхідні для усунення цих причин, а також про терміни відновлення переговорів. Протягом трьох днів після складання протоколу розбіжностей сторони проводять консультації, формують зі свого складу примирну комісію, а у разі не досягнення згоди звертаються до посередника, обраного сторонами. Примирна комісія або посередник у термін до семи днів розглядає протокол розбіжностей і надає рекомендації по суті суперечки.

У разі не досягнення згоди між сторонами щодо внесення рекомендацій допускається організація і проведення страйків у порядку, що не суперечить законодавству України.

Проект колективного договору обговорюється у трудовому колективі і виноситься на розгляд загальних зборів (конференції) трудового колективу.

У разі якщо збори (конференція) трудового колективу відхилять проект колективного договору або окремі його положення, сторони відновлюють переговори для пошуку необхідного рішення. Термін цих переговорів не повинен перевищувати 10 днів. Після цього проект в цілому виноситься на розгляд зборів (конференції) трудового колективу.

Після схвалення проекту колективного договору загальними зборами (конференцією) трудового колективу він підписується уповноваженими представниками сторін не пізніш як через 5 днів з моменту його схвалення, якщо інше не встановлено зборами (конференцією) трудового колективу.

Порядок повідомної реєстрації галузевих (міжгалузевих) і територіальних угод, колективних договорів, затверджений постановою Кабінету Міністрів України від 13 лютого 2013 року № 115, згідно з яким, колективні договори підлягають повідомній реєстрації районними державними адміністраціями (а саме відділами (управліннями) соціального захисту населення), виконавчими комітетами сільських, селищних та міських рад.

Сторони договору подають на повідомну реєстрацію договір разом з додатками у кількості примірників, що відповідає кількості таких сторін, та копію договору.

Повідомна реєстрація проводиться з метою засвідчення автентичності примірників і копії поданих на реєстрацію колективних договорів для забезпечення можливості врахування їх умов під час розгляду уповноваженими органами трудових спорів (індивідуальних і колективних), що можуть виникнути за результатами виконання умов таких договорів.

Сторонам колективного договору може бути відмовлено у повідомній реєстрації лише у разі, коли подані на реєстрацію примірники договору не є автентичними.

Повідомна реєстрація проводиться протягом 14 робочих днів з дня, наступного після надходження колективного договору до реєструючого органу.

Не пізніше наступного робочого дня після реєстрації чи прийняття рішення про відмову в реєстрації примірники колективного договору повертаються сторонам, які подали їх на реєстрацію. Копія відповідного колективного договору зберігається в реєструючому органі.

Реєструючий орган оприлюднює відомості про проведення повідомної реєстрації колективних договорів у засобах масової інформації та на офіційному веб-сайті.

Зміни і доповнення, що вносяться до колективного договору, підлягають повідомній реєстрації згідно із цим Порядком.

Копіювання та опублікування тексту колективного договору, змін і доповнень до них здійснюються лише разом із написом про повідомну реєстрацію, а також рекомендаціями реєструючого органу щодо приведення договору у відповідність з вимогами законодавства (у разі їх наявності).

Колективний договір набирає чинності з дня його підписання представниками сторін або з дня, зазначеного у колективному договорі.

Після закінчення строку дії колективний договір продовжує діяти до того часу, поки сторони не укладуть новий або не переглянуть чинний, якщо інше не передбачено договором.

Колективний договір зберігає чинність у разі зміни складу, структури, найменування роботодавця, від імені якого укладено цей договір.

У разі реорганізації підприємства колективний договір зберігає чинність протягом строку, на який його укладено, або може бути переглянутий за згодою сторін.

У разі зміни власника підприємства чинність колективного договору зберігається протягом строку його дії, але не більше одного року. У цей період сторони повинні розпочати переговори про укладення нового чи зміну або доповнення чинного колективного договору.

У разі ліквідації підприємства колективний договір діє протягом усього строку проведення ліквідації.

Варто наголосили, що у разі припинення діяльності первинної профспілкової організації, яка діяла на відповідному підприємстві, в установі, організації, втрачає чинність і колективних договір, оскільки припиняє існування одна із сторін колективного договору.

На новоствореному підприємстві колективний договір укладається за ініціативою однієї із сторін у тримісячний строк після реєстрації підприємства, якщо законодавством передбачено реєстрацію, або після рішення про заснування підприємства, якщо не передбачено його реєстрацію.

Усі працюючі, а також щойно прийняті на підприємство працівники повинні бути ознайомлені з колективним договором роботодавцем.

Зміни і доповнення до колективного договору, угоди протягом строку їх дії можуть вноситися тільки за взаємною згодою сторін в порядку, визначеному колективним договором, угодою.

Контроль за виконанням колективного договору проводиться безпосередньо сторонами, що їх уклали, чи уповноваженими ними представниками.

У разі здійснення контролю сторони зобов’язані надавати необхідну для цього наявну інформацію.

Сторони, що підписали колективний договір, угоду, щорічно в строки, передбачені колективним договором, угодою, звітують про їх виконання.

 

 

 

 

Додаток

КОЛЕКТИВНИЙ ДОГОВІР

___________________ сільської ради

 

І. Загальні положення.

 

1.1. Даний колективний договір укладено на основі чинного законодавства України з метою регулювання виробничих, трудових і соціально-економічних відносин та узгодження інтересів працівників.

1.2. Сторонами цього колективного договору  є адміністрація ________________________________________________________________, яка представляє інтереси роботодавця і має відповідні повноваження та первинна профспілкова організація___________ сільської ради,  яка представляє інтереси трудового колективу, від імені якої договір підписує голова профспілкового комітету __________________________

1.3. Даний колективний договір укладається для чіткого визначення прав та обов’язків сторін по регулюванню виробничих, трудових і соціально-економічних відносин з питань, які стосуються змін в організації праці, забезпечення зайнятості, нормування та оплати праці, режиму роботи та відпочинку, умов та охорони праці, забезпечення медичного обслуговування, організації оздоровлення та відпочинку, гарантії діяльності первинної профспілкової організації.

1.4. Положення колективного договору поширюються на всіх працівників сільської ради і є обов’язковими, як для адміністрації так і для кожного члена трудового колективу незалежно від того, чи є вони членами первинної профспілкової організації.

1.5. Сторони підтверджують обов’язковість виконання умов даного колективного договору з урахуванням фінансового стану сільської ради і реальність забезпечення прийнятих зобов’язань.

1.6. Адміністрація визнає профспілковий комітет єдиним повноваженим представником трудового колективу сільської ради.

1.7. Колективний договір зберігає чинність протягом строку на який його укладено або може бути переглянутий за згодою сторін.

Пропозиції сторін по внесенню змін і  доповнень до колективного договору розглядаються в 10-денний термін з дня їх отримання і при досягненні згоди сторонами вступають в силу після ухвали на загальних зборах трудового колективу і підписання їх сторонами.

При виникненні розбіжностей щодо змін і доповнень колективного договору сторони створюють примірну комісію і рішають спір згідно з нормами діючого законодавства.

 

ІІ. Забезпечення зайнятості працівників.

 

2.1. Адміністрація зобов’язуються:

2.1.1. Забезпечити кожного працівника ради роботою згідно укладеного з ним договору.

2.1.2. Не допускати безпідставного звільнення працівників.

2.1.3. Рішення про зміни в організації праці, реорганізацію, скорочення чисельності або штату працівників приймати лише після попереднього проведення переговорів з профспілковим комітетом, який інформувати про заплановані заходи не пізніше ніж за 3 місяці до запланованих заходів.

2.1.4. В разі виникнення необхідності вивільнення працівників припинити укладання трудових договорів з новими працівниками за три місяці до початку звільнень та на час таких звільнень.

2.1.5. При реорганізації, скороченні чисельності чи штату працівників ради не пізніше ніж за два місяці персонально письмово попереджувати працівника про можливе наступне звільнення з роботи і водночас за наявності іншої роботи в раді пропонувати переведення на дану роботу.

2.1.6. Надавати працівникам, які підпадають звільненню, вільний час  (4 години на тиждень) в межах робочого часу для пошуку іншої роботи.

2.1.7. Сприяти працівникам, що підлягають вивільненню, в працевлаштуванні в інших установах, організаціях  та підприємствах населеного пункту.

2.1.8. Зберегти протягом одного року за працівниками, звільненими з установи у зв’язку зі скороченням штатів, право на укладання трудового договору та поворотне прийняття на роботу в разі прийняття на роботу працівників аналогічної кваліфікації.

 

2.2. Профспілковий комітет зобов’язується:

2.2.1. Вести в колективі роз’яснювальну роботу з питань трудових прав та соціального захисту працівників, що вивільняються.

2.2.2. Здійснювати контроль за виконанням адміністративного законодавства з питань зайнятості.

2.2.3. Давати згоду на звільнення працівників в зв’язку зі скороченням штату чи чисельності лише в випадку коли вичерпані всі можливості переведення на іншу роботу в раді.

 

ІІІ. Трудові відносини.

 

3.1. Адміністрація зобов’язуються:

3.1.1. При прийомі на роботу нових працівників знайомити їх з розпорядженнями про зарахування на роботу, Правилами внутрішнього трудового розпорядку, колективним договором.

3.1.2. Забезпечити нормальну тривалість робочого часу працюючих не більше 40 годин на тиждень.

3.1.3. Забезпечити трудовий  колектив ради необхідними матеріально-технічними і енергетичними ресурсами.

3.1.4. Забезпечити повну зайнятість і використання працівників у відповідності з їх фахом та кваліфікацією,

3.1.5. Організовувати та здійснювати професійне навчання та підвищення кваліфікації працівників відповідно до потреб установи.

3.1.6.Приймати рішення з питань реорганізації, структурних змін в діяльності лише забезпечення прав та інтересів членів трудового колективу згідно з вимогами діючого законодавства.

 

3.2. Профспілковий комітет зобов’язуються:

3.2.1. Сприяти адміністрації установи в мобілізації трудового колективу на виконання поставлених завдань.

3.3.2. Підтримувати належний психологічний і морально-етичний клімат в колективі ради, домагаються встановленню між працівниками і керівництвом установи належних трудових відносин.

 

3.3. Працівники зобов’язуються:

3.3.1. Сумлінно і якісно виконувати свої трудові обов’язки, дотримуватися дисципліни праці, вчасно і якісно виконувати розпорядження адміністрації, додержуватися нормативних актів з охорони праці, дбайливо ставитися до майна установи.

3.3.2. Забезпечити правильне використання оргтехніки в практичній роботі.

 

  1. Робочий час і час відпочинку.

 

4.1. Адміністрація зобов’язується:

4.1.1.  Забезпечити нормальну тривалість робочого часу працівників установи – 40 годин на тиждень. Скорочувати на одну годину тривалість робочого часу напередодні святкових та неробочих днів.

4.1.2. Встановити в раді режим роботи відповідно до Правил внутрішнього трудового розпорядку.

4.1.3. При необхідності встановити працівникам роботу з неповним робочим днем і з гнучким графіком на умовах передбачених трудовим законодавством.

4.1.4. Встановити тривалість робочого часу для працівників, які мають дітей віком до 14 років, на 1 годину менше від тривалості робочого часу, відповідно до Правил внутрішнього розпорядку, з збереженням встановленої заробітної плати.

4.1.5. Для виконання невідкладної і непередбаченої роботи за письмовим розпорядженням адміністрації та погодженням з профспілковою організацією працівники з’являються на роботу у вихідні, святкові та неробочі дні з компенсацією відповідно до чинного законодавства. Працівники можуть також бути відкликані із щорічної або додаткової відпустки у встановленому законодавством порядку, при цьому невикористана частина відпустки надається працівнику у будь-який інший час відповідного року чи приєднується до відпуски у наступному році.

4.1.6. Надавати працівникам щорічні відпустки за затвердженим графіком відпусток, погодженим з профспілковим комітетом. При складені графіка відпусток враховувати сімейні обставини, особисті інтереси та можливості відпочинку працівників.

Про надання відпустки попереджувати працівників письмово за два тижні до її початку.

4.1.7.Встановити гарантовану тривалість щорічної оплачуваної відпустки посадовим особам місцевого самоврядування 30 календарних днів, для інших працівників не менше як 24 календарні дні.

Посадовим особам місцевого самоврядування які мають стаж служби в цих органах більше 10 років надавати додаткову оплачувану відпустку тривалістю 5 календарних днів, а починаючи з одинадцятого року  збільшувати відпустку на 2 календарні дні за кожний наступний рік до досягнення тривалості 15 календарних днів.

4.1.8. Жінкам, які працюють і мають двоє або більше дітей віком до 15 років або дитину-інваліда, жінкам, що самі виховують дітей віком до 15 років, надавати додаткову оплачувану відпустку тривалістю 10 календарних днів без врахування вихідних та святкових.

4.1.9. При наявності підстав надавати працівникам додаткові оплачу вальні відпустки у зв’язку:

– з одруженням чи одруженням дітей – 3 календарні дні;

– народженням дитини – 2 календарні дні;

– з похованням рідних – 2 календарних дні;

– батькам, діти яких ідуть навчатися до 1 класу – 1 календарний день.

 

4.2. Профспілковий комітет зобов’язується:

4.2.1. Періодично проводити перевірки виконання вимог законодавства про працю і про їх результати інформувати трудовий колектив.

4.2.2. Сприяти адміністрації у мобілізації працівників на виконання функціональних обов’язків.

 

  1. Оплата праці, гарантії і компенсації.

 

5.Адімінстарція зобов’язується:

5.1. Здійснювати оплату праці працівників ради відповідно до схеми посадових окладів (додаток №___) і тарифних ставок (додаток №___), прийнятих на основі Єдиної тарифної сітки розрядів і коефіцієнтів, передбачених Концепцією дальшого реформування оплати парці в Україні.

5.2. Кожному працівникові розмір посадового окладу визначається адміністрацією, але він не може бути нижчим від передбаченого схемою посадових окладів або місячної тарифної ставки .

5.3. Виплачувати заробітну плату працівникам регулярно два рази на місяці „___” та „___” числа, а у випадку, коли день виплати заробітної плати збігається з вихідним днем, напередодні вихідних днів.

5.4. Заробітну плату за час відпустки працівника виплачувати за три дні до початку відпустки.

5.5. За день до останньої виплати заробітної плати видавати працівникам розрахункові листки про суми нарахованої та утриманої заробітної плати.

5.6. Повідомляти працівникам і профспілковому комітету про зміну істотних умов праці, посадових окладів, тарифних ставок не пізніше як за два місяці до зміни.

5.7. Доводити до відома працівників при укладені про умови, порядок та строки виплати заробітної плати, а також причини відповідно до яких може проводитись утримання з заробітної плати.

5.8. Встановлювати окремим працівникам  установи доплати до заробітної:

– за виконання обов’язків тимчасового відсутнього працівника в розмірі до 50% посадового окладу;

– за суміщення посад і професій у розмірі до 50% посадового окладу;

– за роботу в нічний час з 22 години до 06 години до 40% годинної тарифної ставки (посадового окладу) за кожну годину роботи;

– за розширення зони обслуговування або збільшення обсягу виконаних робіт у розмірі до 50% посадового окладу;

– за роботу з дезинфікуючими засобами 10% посадового окладу (тарифної ставки)

– …

5.9. Надавати працівникам матеріальну допомогу на оздоровлення у розмірі посадового окладу (місячної тарифної ставки).

5.10. Надавати за згодою профспілкового комітету матеріальну допомогу для вирішення соціально-побутових проблем.

5.11. За сумлінне виконання трудових обов’язків преміювати працівників згідно з затвердженим положенням про преміювання (додаток № ________).

 

  1. Охорона праці.

 

6.1. Створити для працівників ради безпечні і нешкідливі умови праці.

6.1.2. Розробити та затвердити у відповідності з діючим законодавством Комплексні заходи по підвищенню існуючого рівня охорони праці, запобігання випадкам виробничого травматизму, зниження рівня захворювань працюючих. Забезпечити їх обов’язкове виконання. Виділити кошти на виконання цих заходів.

6.1.3. Забезпечити суворе дотримання посадовими особами та працівниками вимог Закону України „Про охорону парці”.

6.1.4 Забезпечити безперебійну роботу та належний стан санітарно-побутових приміщень та інженерних комунікацій.

6.1.5. Забезпечити проведення медичних оглядів працівників установи з збереженням за час огляду заробітної плати.

6.1.6.Своєчасно забезпечувати працівників, які мають на це право, спецодягом та іншими засобами індивідуального захисту.

6.1.7. До „___” жовтня виконати заходи щодо підготовки установи до роботи в осінньо-зимовий період часу.

6.1.8. При укладені трудових договорів доводити до відома працівників про умови праці.

 

6.2. Профспілковий комітет зобов’язується:

6.2.1. Здійснювати громадський контроль за додержанням в установі вимог законодавства про охорону праці, створення безпечних санітарно-побутових умов.

6.2.2. Надавати допомогу адміністрації в досягненні встановлених нормативів безпеки, гігієни праці, запобігання випадкам травматизму.

 

6.3. Працівники установи зобов’язуються:

6.3.1. Знати і виконувати вимоги правил і нормативних актів з охорони праці.

 

VII. Гарантії діяльності професійної спілки.

 

7.1. Створити необхідні умови для нормальної діяльності профспілкової організації в раді.

7.2. Надавати профспілковому комітету в безкоштовне користування приміщення, меблі, засоби зв’язку, при необхідності транспорт.

7.3. Надавати виборним профспілковим активістам вільний від роботи час з збереженням середнього заробітку для виконання громадських обов’язків.

7.4. Відраховувати профспілкові членські внески із заробітної плати працівників-членів профспілки згідно їх заяв та перераховувати їх на розрахунковий рахунок профкому.

7.5. Відраховувати щомісячно первинній профспілковій організації на культурно-масову фізкультурну і оздоровчу роботу у розмірі 0,3 відсотка фонду оплати праці.

7.6. Надавати профспілковому комітету інформацію з питань праці та соціально-економічного розвитку  колективу.

 

VIII. Заключні положення.

 

8.1. Даний колективний договір укладено на __ роки.

8.2. Після  закінчення строку чинності колективного договору продовжує діяти до того часу поки сторони не укладуть новий або не переглянуть чинний.

8.3. У разі реорганізації установи колективний договір зберігає чинність протягом строку на який його укладено або може бути переглянутий за угодою сторін.

8.4. Контроль за виконанням колективного договору здійснюють сторони, що його уклали.

8.5. Адміністрація і профспілковий комітет в межах своєї компетенції зобов’язується оперативно вживати заходи впливу на тих осіб, які допустять невиконання зобов’язань колективного договору.

8.6. При виявлені порушень виконання договору зацікавлена в усунені їх сторона інформує іншу сторону про порушення. В тижневий термін сторони проводять взаємні консультації і приймають узгоджене рішення робочої комісії.

8.7. Сторони взаємно звітують про виконання зобов’язань колективного договору двічі на рік в січні і серпні на зборах трудового колективу.